ČR: Medzinárodná konferencia Meet Magento zavíta v marci prvýkrát aj do Českej republiky

Meet Ma­gen­to, me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce pro pod­ni­ka­te­le a vý­vo­jáře za­měřená na Ma­gen­to, nej­po­pu­lárnější eCom­mer­ce plat­for­mu, se le­tos popr­vé us­ku­teč­ní na kon­ci břez­na i v Čes­ké re­pub­li­ce. Kon­fe­ren­ce, jež se ce­losvětově těší vel­ké­mu oh­la­su a kaž­dým ro­kem ji nav­ští­ví ti­sí­ce ob­chod­níků a IT pro­fe­sio­nálů, na­bíd­ne mno­ho za­jí­ma­vých in­for­ma­cí tý­ka­jí­cích se pro­po­je­ní ob­cho­du a tech­no­lo­gií. To­to pro­po­je­ní je pro kaž­dý bu­si­ness klí­čo­vé.

Meet Ma­gen­to je hlav­ní eCom­mer­ce kon­fe­ren­cí pro Ma­gen­to, vlaj­ko­vou loď me­zi open sour­ce plat­for­ma­mi pro on­li­ne ob­chod. Ten na­bí­zí mno­ho za­jí­ma­vých příle­ži­tos­tí vý­vo­jářům po ce­lém světě. Ma­gen­to, sys­tém pro sprá­vu ob­sa­hu, ak­tuálně pou­ží­vá ví­ce jak 240 000 ob­chod­níků včetně spo­leč­nos­tí Ni­ke, Ford, Sam­sung, Chris­tian Lou­bou­tin ne­bo Le­no­vo. Ne­jen ty­to glo­bálně půso­bí­cí znač­ky se za­měřují na vy­uži­tí sí­ly svých webo­vých strá­nek s cí­lem být co největší, a to se jim daří.

Pro ko­ho je Meet Ma­gen­to 2016 v Pra­ze ur­če­na? Na­bi­tý prog­ram a za­hra­nič­ní spíkři na­bíd­nou za­jí­ma­vé pre­zen­ta­ce ob­chod­níkům i vý­vo­jářům, kteří chtějí zvý­šit a ze­fek­tiv­nit inter­ak­ci se zá­kaz­ní­ky, kteří chtějí po­vý­šit zna­los­ti i mož­nos­ti své­ho inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du na no­vou vy­šší úro­veň, dá­le všem, jež hle­da­jí no­vé pod­ni­ka­tel­ské ná­pa­dy a par­tne­ry, ale ta­ké těm, kteří do­po­sud pod­ni­ka­jí mi­mo ob­last inter­ne­tu a rá­di by tu­to sku­teč­nost změni­li.

Kon­fe­ren­ce Meet Ma­gen­to umož­ní set­ká­ní se za­jí­ma­vý­mi lid­mi a uká­že návštěvníkům no­vé ces­ty pro ob­chod­ní i ka­riér­ní růst včetně rad, jak se pro­sa­dit na me­zi­ná­rod­ní úrov­ni s pod­po­rou Ma­gen­to ko­mu­ni­ty. Me­zi spík­ry v Pra­ze bu­dou:

Ben Marks, Ma­gen­to Evan­ge­list - Ma­gen­to Inc.
Igor Bon­da­ren­ko, Head of Bu­si­ness de­ve­lop­ment - Nek­lo LLC
Sergey Ly­sak, Co-foun­der and CEO, Eltri­no
Tho­mas Go­letz, Mem­ber of the Board, Pre­si­dent of the Meet Ma­gen­to As­so­cia­tion
Gui­do Jan­sen, Chief Psy­cho­lo­gy Of­fi­cer - Eurof­lo­rist
Alexan­der Stel­makh, Co-foun­der and Chief Stra­te­gy Of­fi­cer - Amas­ty

Kon­fe­ren­ci Meet Ma­gen­to, kte­rá proběhne 31.břez­na 2016 v ho­te­lu Py­ra­mi­da, přiná­ší do Čes­ké re­pub­li­ky spo­leč­nost NEK­LO. NEK­LO pos­ky­tu­je tech­nic­ká řeše­ní se za­měřením na vý­voj softwaru a vy­so­ce za­tí­že­né webo­vé pro­jek­ty, ap­li­ka­ce, vý­voj mo­bil­ních plat­fo­rem a tak­též do­dá­vá in­teg­ro­va­ná e-com­mer­ce řeše­ní. NEK­LO na­bí­zí ce­lou šká­lu slu­žeb v ob­las­ti vý­vo­je software, od prog­ra­mo­vá­ní a de­sig­nu mo­bil­ních ap­li­ka­cí až po IBea­con řeše­ní a vý­voj Ma­gen­to roz­šíření.

CO JE MA­GEN­TO?

Ma­gen­to Com­mer­ce je ve­dou­cí open sour­ce plat­for­ma v ob­las­ti ob­cho­do­vá­ní s ví­ce než 50 bi­lió­ny do­larů ob­ra­tu hru­bé­ho v tran­sak­cích us­ku­tečněných ročně.

Ma­gen­to je po­va­žo­vá­no za ve­dou­cí eCom­mer­ce pla­for­mu ro­ku 2015 pod­le Inter­net Re­tai­ler Top 1000, B2B 300 and Hot 100 lists. Ma­gen­to Com­mer­ce pra­cu­je ru­ku v ru­ce s ob­chod­ní­ky, vý­rob­ci zna­ček v ob­las­tech B2C a B2B průmys­lu, kde in­teg­ru­je di­gi­tál­ní a fy­zic­ké zku­še­nos­ti ná­kupů.

Ma­gen­to Com­mer­ce je pod­po­ro­vá­no roz­sáh­lou glo­bál­ní sí­tí ví­ce než 300 řeše­ní­mi svých tech­no­lo­gic­kých par­tnerů a vy­so­ce ak­tiv­ní glo­bál­ní ko­mu­ni­tou s ví­ce jak 66 000 vý­vo­jáři po ce­lém světě. Dá­le má jed­no z nějvětších eCom­mer­ce mar­ket­pla­ce pro zís­ká­ní a sta­že­ní roz­šíření - Ma­gen­to Mar­ket­pla­ce.

Ví­ce in­for­ma­cí o kon­fe­ren­ci na­lez­ne­te zde: http://cz.meet-ma­gen­to.com

Ví­ce in­for­ma­cí o spo­leč­nos­ti NEK­LO na­lez­ne­te zde: http://nek­lo.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter