Intel premieňa pracovisko najnovšou 6. generáciou procesorov Intel Core vPro

Spo­loč­nosť In­tel dnes ozná­mi­la dos­tup­nosť svo­jej 6. ge­ne­rá­cie ro­di­ny pro­ce­so­rov In­tel Co­re vPro, kto­rá je ur­če­ná pre mo­der­nú pra­cov­nú si­lu. Naj­nov­šia ver­zia pro­ce­so­rov In­tel Co­re vPro - dos­tup­ná pre po­čí­ta­če ty­pu 2 v 1, ultra­boo­ky, všet­ko v 1 a naj­nov­šie sto­lo­vé po­čí­ta­če - rie­ši ná­ro­ky veľ­kých pod­ni­kov v otáz­kach bez­peč­nos­ti a pro­duk­ti­vi­ty po­mo­cou no­vých ino­vá­cií v za­bez­pe­če­ní ove­ro­va­cích úda­jov a tiež vo vy­lep­še­nom vý­ko­ne či spo­lup­rá­ci.

„Neu­ve­ri­teľ­né, no­vé, s oku la­ho­dia­cim di­zaj­nom. To všet­ko pla­tí o pro­ce­so­roch 6. gen­rá­cie In­tel Co­re a In­tel Co­re vPro, kto­ré ur­ču­jú no­vý štan­dard vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke vo sve­te biz­ni­su," po­ve­dal Tom Garri­son, vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ma­na­žér pre di­ví­ziu In­tel Bu­si­ness Client. „Dopl­ne­ním o vy­lep­še­né mož­nos­ti za­bez­pe­če­nia na bá­ze har­dvé­ru, na­po­moh­la spo­loč­nosť In­tel k to­mu, aby sa tie­to no­vé PC sta­li neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou cel­ko­vé­ho rie­še­nia na ochra­nu fi­rem­ných dát a tiež aby väč­šia bez­peč­nosť vied­la k eš­te väč­šej pro­duk­ti­vi­te."

Uzam­knu­tie vir­tuál­nych vcho­do­vých dve­rí do PC viac než hes­lom

Hac­ke­rom sa da­rí náj­sť no­vé a no­vé spô­so­by ako sa vlá­mať do star­ších PC cez tzv. vir­tuál­ne vstup­né dve­re tým, že uk­rad­nú prih­la­so­va­cie úda­je pou­ží­va­te­ľa, čím zís­ka­jú pri­vi­lé­giá vo vnút­ri spo­loč­nos­tí. V sú­čas­nos­ti viac než po­lo­vi­ca na­ru­še­ní sú­vi­sí s nes­práv­nym pou­ži­tím dát ale­bo uk­rad­nu­tím prih­la­so­va­cích úda­jov. Star­šie po­čí­ta­če vy­uží­va­jú­ce 8-zna­ko­vé hes­lá, kto­ré sa ob­mie­ňa­jú kaž­dých 90 dní, fun­go­va­li dob­re pred de­sia­ti­mi rok­mi. Čo­raz so­fis­ti­ko­va­nej­šie me­tó­dy úto­kov si však vy­ža­du­jú lep­šie za­bez­pe­če­nie.

V tej­to sú­vis­los­ti po­nú­ka In­tel na vnút­ro­pod­ni­ko­vé tes­to­va­nie a vy­hod­no­te­nie no­vú ino­vá­ciu pre fi­rem­né pros­tre­die za­me­ra­nú na lep­šie za­bez­pe­če­nie pod náz­vom In­tel Aut­hen­ti­ca­te. Ide o mul­ti­fak­to­ro­vé ove­ro­va­cie rie­še­nie s mož­nos­ťou har­dvé­ro­vé­ho roz­ší­re­nia, kto­ré po­sil­ňu­je ochra­nu osob­ných úda­jov na PC a tým zni­žu­je zra­ni­teľ­nosť po­čí­ta­čov vo­či úto­kom hac­ke­rov.

In­tel Aut­hen­ti­ca­te ove­ru­je iden­ti­tu pou­ží­va­te­ľa po­mo­cou kom­bi­ná­cie maximál­ne troch sťa­že­ných fak­to­rov sú­čas­ne: „nie­čo, čo poz­ná­te" ako nap­rík­lad PIN, "nie­čo, čo má­te" vrá­ta­ne mo­bil­né­ho te­le­fó­nu a „nie­čo, čím ste" ako je od­tla­čok prs­ta. Je mož­né vy­brať si z via­ce­rých sťa­že­ných ove­ro­va­cích fak­to­rov, kto­ré sú za­lo­že­né na po­li­ti­ke spo­loč­nos­ti a viac už nie je pot­reb­né spo­lie­hať sa vý­luč­ne na to, že si za­mes­tnan­ci bu­dú pa­mä­tať kom­pli­ko­va­né hes­lá. In­tel Aut­hen­ti­ca­te je kom­pa­ti­bil­ný s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi Mic­ro­soft Win­dows 7, 8 and 10 a zá­kaz­ní­ci si ho mô­žu po­zrieť tu.

Mo­der­ni­zá­cia fi­rem­ných PC zlep­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a zni­žu­je cel­ko­vé nák­la­dy

Nák­la­dy na údr­žbu star­ších fi­rem­ných lap­to­pov a niž­šia pro­duk­ti­vi­ta mô­žu stáť fir­mu 4203 do­lá­rov roč­ne v pre­poč­te na kaž­dé tri PC. No­vé PC pre fi­rem­né pros­tre­die po­nú­ka­jú rie­še­nie toh­to prob­lé­mu 2,5-krát vy­šším vý­ko­nom a 30-krát lep­ším vý­ko­nom gra­fi­ky v po­rov­na­ní s 5 ro­kov sta­rým za­ria­de­ním. Ok­rem to­ho pos­kyt­nú pou­ží­va­te­ľom ove­ľa viac vý­kon­nej­ších fi­rem­ných nás­tro­jov pre eš­te lep­šiu pro­duk­ti­vi­tu.

No­vé pro­ce­so­ry In­tel už vo svo­jich za­ria­de­niach pre fi­rem­né pros­tre­die po­nú­ka­jú spo­loč­nos­ti ako Acer, Asus, Dell, Fu­jit­su, HP, Le­no­vo, Pa­na­so­nic a Tos­hi­ba. Pod­ni­ko­ví klien­ti si mô­žu vy­brať z rôz­nych pre­ve­de­ní, či už to bu­dú po­čí­ta­če 2 v 1, ultra­boo­ky, mi­ni PC ale­bo sto­lo­vé po­čí­ta­če All-in-One, kto­ré sú prip­ra­ve­né na prá­cu v akom­koľ­vek pra­cov­nom pros­tre­dí a pre pod­ni­ky akej­koľ­vek veľ­kos­ti.

No­vé a lep­šie vi­deo­kon­fe­ren­cie

Spô­sob akým fir­my spo­lup­ra­cu­jú na glo­bál­nej bá­ze sa neus­tá­le me­ní, no vy­ba­ve­nie kon­fe­ren­čných mies­tnos­tí nes­ta­čí dr­žať krok. In­tel pri­ná­ša ak­tua­li­zá­cie pre ap­li­ká­ciu In­tel Uni­te pre in­te­li­gen­tnej­šie a pre­po­je­nej­šie mož­nos­ti vi­deo­kon­fe­ren­cií. Me­dzi no­vin­ka­mi sú mož­nos­ti roz­ší­re­né­ho dis­ple­ja, vďa­ka čo­mu už viac ne­bu­de tre­ba hľa­dať správ­ny adap­tér ale­bo dong­le. Účas­tní­ci kon­fe­ren­cie v mies­te ko­na­nia i vzdia­le­ní účas­tní­ci bu­dú mať od­te­raz mož­nosť jed­no­duch­šie­ho a bez­peč­nej­šie­ho sle­do­va­nia ob­sa­hu a na­rá­ba­nia s ním v reál­nom ča­se. Za­mes­tnan­ci mô­žu okam­ži­te za­čať stret­nu­tia za pou­ži­tia no­vých ale­bo do­te­raj­ších dis­ple­jov či pro­jek­to­rov. Auto­ma­tic­ké od­po­je­nie a in­teg­rá­cia Sky­pe for Bu­si­ness po­nú­ka­jú zá­kaz­ní­kom ni­čím ne­ru­še­né vi­deo­kon­fe­ren­cie.

Po­moc v ras­te ma­lým a stred­ným pod­ni­kom

Ma­lým pod­ni­kom po­nú­ka In­tel ne­ná­roč­né rie­še­nie In­tel Small Bu­si­ness Ad­van­ta­ge (In­tel SBA) ur­če­né na ochra­nu a rast ma­lých spo­loč­nos­ti. Po­nú­ka ma­ji­te­ľom ma­lých pod­ni­kov jed­no­du­chý a cen­tra­li­zo­va­ný spô­sob pri­po­je­nia a ší­re­nia in­for­má­cií s auto­ma­tic­kým za­bez­pe­če­ním a ak­tua­li­zo­va­ním. In­tel SBA ob­sa­hu­je fun­kcie pre spo­lup­rá­cu ako sú on­li­ne kon­ver­zá­cia a zdie­ľa­nie sú­bo­rov s mož­nos­ťou za­bez­pe­če­nia, ako nap­rík­lad USB bloc­ker, pre lep­šiu kon­tro­lu ma­ji­te­ľov ma­lých pod­ni­kov nad svo­ji­mi dá­ta­mi.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter