ČR: Spoločnosť Kerio Technologies vydala zbrusu nové hardvérové zariadenia pre malé a stredné firmy

Spo­leč­nost Ke­rio Tech­no­lo­gies dnes ozná­mi­la za­há­je­ní pro­de­je tří no­vých hardwaro­vých za­říze­ní. Ta­to za­říze­ní pos­ky­tu­jí ma­lým a střed­ním fir­mám ještě lep­ší kom­plexní za­bez­pe­če­ní sítě a zdo­ko­na­le­né mož­nos­ti te­le­fo­no­vá­ní.

Dva mo­de­ly před­sta­ve­né dnes dopl­ňu­jí Ke­rio Con­trol NG100, za­říze­ní pro za­bez­pe­če­ní sítě, kte­ré Ke­rio uved­lo v lis­to­pa­du 2015. To­to za­říze­ní je vhod­né pro men­ší fir­my a vzdá­le­ná pra­co­viště.

No­vá za­říze­ní Ke­rio Con­trol NG300 a NG500 patří k plně vy­ba­ve­ným řeše­ním pro uni­fi­ko­va­né za­bez­pe­če­ní sítě. Pos­ky­tu­jí fi­rewall a směro­vač, de­tek­ci a pre­ven­ci útoků (IPS), anti­vi­ro­vou ochra­nu, VPN a filtro­vá­ní ob­sa­hu.

Dal­ší no­vin­ka, za­říze­ní Ke­rio Ope­ra­tor V300, před­sta­vu­je pok­ro­či­lé řeše­ní pro te­le­fo­no­vá­ní po­mo­cí tech­no­lo­gie VoIP. Je vhod­né pro ma­lé a střed­ní fir­my a skvě­le nah­ra­zu­je tra­dič­ní te­le­fon­ní ústřed­ny. Ob­sa­hu­je čtyřjád­ro­vý pro­ce­sor a pod­po­ru­je až 180 souběžných ho­vorů, směro­vá­ní atd.

„Na­še zbru­su no­vá řada hardwaro­vých za­říze­ní je vý­konnější a lé­pe vy­ho­vu­je ná­rokům dneš­ních ma­lých fi­rem,“ řek­la Heat­her Pau­net, VP Pro­ducts. „Řada Ke­rio Con­trol NG do­ká­že fir­my lé­pe ochrá­nit před stá­le častější­mi ky­ber­ne­tic­ký­mi hroz­ba­mi a za­říze­ní Ke­rio Ope­ra­tor V300 uži­va­telům na­bí­zí mož­nost snad­no kon­fi­gu­ro­va­tel­né­ho, ce­nově dos­tup­né­ho, a na­víc pok­ro­či­lé­ho te­le­fon­ní­ho sys­té­mu.“

Za­říze­ní Ke­rio Con­trol NG300 je dos­tup­né pro 25 ne­bo neo­me­ze­ný po­čet uži­va­telů. Ce­ny se po­hy­bu­jí od 29 860 Kč / 1 116 EUR.

Pro větší fir­my, kte­ré si žá­da­jí vý­konnější za­říze­ní v rac­ku, je ur­če­no za­říze­ní Ke­rio Con­trol NG500. K dis­po­zi­ci je buď pro 100 uži­va­telů ne­bo s neo­me­ze­nou uži­va­tel­skou li­cen­cí. Ce­ny se po­hy­bu­jí od 76 630 Kč / 2 903 EUR.

Ví­ce in­for­ma­cí o řadě Ke­rio Con­trol NG naj­de­te na strán­kách www.ke­rio.cz/ng-se­ries.

Za­říze­ní Ke­rio Ope­ra­tor V300 lze pořídit za 21 145 Kč / 785 EUR. Dal­ší in­for­ma­ce na­lez­ne­te na strán­kách www.ke­rio.cz/ope­ra­torOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter