Od tweetu k bločku: mobilné telefóny menia fungovanie v maloobchode

Ob­chod­ní­ci sú dnes pod ob­rov­ským tla­kom, aby pris­pô­so­bi­li svo­je inter­né i na zá­kaz­ní­ka za­me­ra­né stra­té­gie. Inak len ťaž­ko udr­žia krok s rých­lo sa vy­ví­ja­jú­ci­mi po­žia­dav­ka­mi spot­re­bi­te­ľov. Väč­ši­na z nich sa však nep­ris­pô­so­bu­je dos­ta­toč­ne rých­lo.

Vy­plý­va to zo zis­te­ní pries­ku­mu a sprá­vy s náz­vom „Ako mo­bi­li­ta zme­ni­la ma­loob­chod“ od Eco­no­mist In­telli­gen­ce Unit, kto­rý zve­rej­ni­la spo­loč­nosť SAP.

Sprá­va je za­lo­že­ná na spot­re­bi­teľ­skom pries­ku­me v 39 kra­ji­nách a iden­ti­fi­ku­je tri kľú­čo­vé po­žia­dav­ky ne­vyh­nut­né pre rast ma­loob­cho­du.

- Ve­no­vať sa ge­ne­rač­ným roz­die­lom v sprá­va­ní zá­kaz­ní­kov: Až 69 per­cent opý­ta­ných spot­re­bi­te­ľov vy­uží­va v rov­na­kej mie­re pri na­ku­po­va­ní smar­tfó­ny i des­kto­py. V rám­ci ge­ne­rá­cie Y – tak­zva­ných mille­nials - však na ten­to účel až 81 per­cent vy­uží­va naj­mä smar­tfó­ny.

- Klásť dô­raz na uží­va­teľ­skú skú­se­nosť na pril­áka­nie a udr­ža­nie si zá­kaz­ní­kov

o    Zo zá­kaz­ní­kov, kto­rí mo­bi­ly ne­vyu­ží­va­jú na na­ku­po­va­nie až tak čas­to, 63 per­cent ozna­či­lo za naj­väč­šiu pre­káž­ku ma­lé roz­me­ry dis­ple­ja a 38 per­cent za­se nep­reh­ľad­nú na­vi­gá­ciu.

o    Spo­me­dzi zá­kaz­ní­kov, kto­rí eš­te ne­vyu­ži­li mo­bil na žia­dosť o za­sla­nie bez­plat­nej vzor­ky, až 51 per­cent ve­rí, že tak v bu­dúc­nos­ti spra­via.

·         Do­beh­núť za­os­tá­va­nie vo fun­kčnos­tí mo­bil­né­ho na­ku­po­va­nia

o    Ge­ne­rá­cia, kto­rej ná­kup­né zvyk­los­ti sa us­tá­lia spo­lu s mo­bil­nou tech­no­ló­giou, bu­de v roz­vi­nu­tých kra­ji­nách o pár ro­kov hlav­ným mo­to­rom spot­re­by v ma­loob­cho­de.

o    Sprá­va ok­rem to­ho tvr­dí:

-  Prib­liž­ne 60 per­cent opý­ta­ných vy­uží­va svo­je mo­bil­né za­ria­de­nia na po­rov­na­nie ob­cho­dov.

-  Až 76 per­cent res­pon­den­tov tvr­dí, že sa im pá­či, ak per­so­nál pre­daj­ne pou­ží­va na nab­lo­ko­va­nie ná­ku­pu mo­bil.

o    Ras­tú­ci po­diel na­ku­po­va­nia cez mo­bi­ly oh­ro­zu­je ob­chod­ní­kov, kto­rí ne­do­ká­žu napl­niť oča­ká­va­nia a pos­kyt­núť so­fis­ti­ko­va­nej­šie služ­by. Zvlášť keď kúp­na si­la sku­pi­ny, kto­rá ich po­ža­du­je, ras­tie.

„Mo­bil­né na­ku­po­va­nie ďa­lej ras­tie, čo sa tý­ka do­sa­hu i roz­sa­hu. So stú­pa­jú­cim do­py­tom po so­fis­ti­ko­va­nej­ších služ­bách, zvlášť v ge­ne­rá­cii tak­zva­ných mille­nials, však kle­sá to­le­ran­cia zá­kaz­ní­kov k služ­bám, kto­ré nespĺňa­jú ich po­žia­dav­ky,“ tvr­dí edi­tor­ka sprá­vy Ca­ro­lyn Whe­la­no­vá. „V ča­se, keď pre­daj­co­via roz­ši­ru­jú po­nu­ku svo­jich slu­žieb, je naj­dô­le­ži­tej­šia súdr­žná stra­té­gia, kto­rá be­rie do úva­hy mož­nos­ti a pot­re­by zá­kaz­ní­ka na­prieč via­ce­rý­mi styč­ný­mi bod­mi, od ka­men­ných ob­cho­dov, cez des­kto­py až po smar­tfó­ny.“Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter