ČR: Zakrivený monitor AOC pohltí hráčov viac ako kedykoľvek predtým

Spo­leč­nost AOC, spe­cial­ista na mo­ni­to­ry, před­sta­vu­je no­vý 160Hz za­křive­ný her­ní mo­ni­tor AOC C3583FQ, pos­ky­tu­jí­cí uži­va­telům pohl­cu­jí­cí zá­ži­tek z hra­ní her a sle­do­vá­ní filmů. Po­cit, že jsou hrá­či ob­klo­pe­ni vir­tuál­ním světem, přiná­ší do­ko­na­lý po­ži­tek ze sle­do­vá­ní. A to je přesně to, co do­ká­že AOC C3583FQ s po­loměrem za­křive­ní 2000 mm. V po­rov­ná­ní s dal­ší­mi za­křive­ný­mi mo­ni­to­ry je ještě víc proh­nu­tý, dí­ky če­muž se hrá­či po­noří ještě hlouběji do her­ní­ho svě­ta.

AOC_C3583FQ-BS_front_to_left_yellow_design_72dpi_RGB.jpg

No­vé vzru­šu­jí­cí zá­žit­ky ještě dopl­ňu­je vel­mi rych­lá ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce o 160 Hz, Adap­ti­ve-Sync tech­no­lo­gie (kom­pa­ti­bil­ní s Free­Sync™, v rozpě­tí 45-160 Hz). Vý­sled­kem je ultra hlad­ký her­ní zá­ži­tek bez tr­ha­né­ho, opožděné­ho ne­bo roz­ma­za­né­ho ob­ra­zu. Ten­to mo­del na­víc dis­po­nu­je dvěma HDMI (MHL) a dvěma Dis­play­Port vstu­py, čímž spl­ňu­je špič­ko­vé stan­dar­dy připo­je­ní.

Dal­ší vy­lep­še­ní pro oči a uši

AOC C3583FQ je vy­ba­ven MVA, pa­ne­lem s kva­lit­ním zob­ra­ze­ním čer­né a vy­šším kon­tras­tem 2000:1. V po­rov­ná­ní s TN pa­ne­ly tak ja­ký­ko­liv ob­sah vy­pa­dá na ob­ra­zov­ce mno­hem lé­pe, přičemž rych­lý čas od­ez­vy 4 ms je za­cho­ván. Jak­mi­le se za­pne ba­rev­ný pro­fil her­ní­ho re­ži­mu, jas a kon­trast se pro hry ještě vy­lep­ší. Větší úhel sle­do­vá­ní 178° je na­víc po­hodl­ný ne­jen pro da­né­ho uži­va­te­le, ale i pro di­vá­ky sle­du­jí­cí dění na ob­ra­zov­ce při hra­ní na LAN par­ty a dal­ších ak­cích.

Me­zi os­tat­ní fun­kce patří vý­kon­né ves­tavěné ste­reo rep­ro­duk­to­ry a audio ko­nek­to­ry.

No­vý mo­del od AOC C3583FQ bu­de k dis­po­zi­ci v úno­ru 2016 za ce­nu
21 990 Kč (799 EUR).

Ví­ce in­for­ma­cí o za­křive­ném her­ním mo­ni­to­ru C3583FQ od AOC na­lez­ne­te zde: http://aoc-euro­pe.com/en/pro­ducts/c3583fq%252FbsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter