Robustná a cenovo dostupná Wi-Fi štandardu 11ac pre hotely a kancelárie

Spo­loč­nosť ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions pred­sta­vu­je uni­fi­ko­va­ný prís­tu­po­vý bod NWA5123-AC kom­pa­ti­bil­ný so štan­dar­dom 802.11ac. Za­ria­de­nie slú­ži k rých­le­mu a spo­ľah­li­vé­mu Wi-Fi pri­po­je­niu štan­dar­du 802.11ac v ho­te­loch a kan­ce­lá­riách, čím pris­pie­va ku spo­koj­nos­ti hos­tí a pro­duk­ti­vi­te za­mes­tnan­cov. Z ne­dáv­ne­ho pries­ku­mu us­ku­toč­ne­né­ho pre­vádz­ko­va­te­ľom strá­nok Ho­tels.com vy­plý­va, že tak­mer tre­ti­na hos­tí po­va­žu­je bez­plat­nú Wi-Fi za roz­ho­du­jú­ci fak­tor pri vý­be­re ho­te­la. Po­dob­ne vý­znam­nú úlo­hu Wi-Fi hrá aj na pra­co­vis­kách, pri­čom vý­sled­ky pries­ku­mov pou­ka­zu­jú na to, že už v ro­ku 2017 bu­dú svo­je osob­né za­ria­de­nia v prá­ci pou­ží­vať za­mes­tnan­ci 90% or­ga­ni­zá­cií.

V reak­cii na ras­tú­cu ob­ľu­bu Wi-Fi spo­loč­nosť ZyXEL na trh uvá­dza uni­fi­ko­va­ný prís­tu­po­vý bod NWA5123-AC, kto­rý po­nú­ka spo­ľah­li­vú a rých­lu dvoj­pás­mo­vú Wi-Fi štan­dar­du 802.11ac. Vďa­ka je­di­neč­nej op­ti­ma­li­zo­va­nej an­té­ne, dy­na­mic­kej voľ­be ka­ná­lu, vy­rov­ná­va­niu dá­to­vej zá­ťa­že a tech­no­ló­gii pre ši­kov­né ria­de­nie klien­tov ten­to prís­tu­po­vý bod do­sa­hu­je rých­los­ti pre­no­su dát až 1,2 Gbps (kom­bi­no­va­ná rých­losť pre­no­su dát) a až 1,3x vy­ššie­ho vý­ko­nu než star­šie mo­de­ly.

Od uni­fi­ko­va­ných prís­tu­po­vých bo­dov sé­rie NWA5120 no­vý mo­del prev­zal ne­ná­pad­ný vzhľad v tva­re de­tek­to­ru dy­mu a in­teg­ro­va­nú an­té­nu, vďa­ka čo­mu ľah­ko za­pad­ne do mo­der­né­ho kan­ce­lár­ske­ho ale­bo ho­te­lo­vé­ho pros­tre­dia. Za­cho­va­nie rov­na­ké­ho de­sig­nu na­viac uží­va­te­ľom, kto­rí chcú svo­je sú­čas­né prís­tu­po­vé bo­dy sé­rie NWA5120 vy­me­niť za mo­del NWA5123-AC, uše­tria nák­la­dy na prís­lu­šen­stvo. LED kon­trol­ku prís­tu­po­vé­ho bo­du je mož­né vy­pnúť, aby jej bli­ka­nie ne­pô­so­bi­lo v tme ru­ši­vo.

„Svo­jim vý­ko­nom a pre­ve­de­ním je prís­tu­po­vý bod NWA5123-AC uši­tý na mie­ru pre­vádz­ko­va­te­ľom ho­te­lov a kan­ce­lá­rií, kto­rí chcú in­šta­lo­vať ale­bo prejsť na Wi-Fi štan­dar­du 802.11ac," poz­na­me­ná­va Mar­tin Bra­ti­čák, Head of Chan­nel CEE spo­loč­nos­ti ZyXEL. „Kva­lit­ná a spo­ľah­li­vá Wi-Fi je kľú­čom k väč­šej spo­koj­nos­ti zá­kaz­ní­kov a an­ga­žo­va­nos­ti za­mes­tnan­cov, pri­čom NWA5123-AC je tým správ­nym nás­tro­jom k do­siah­nu­tiu to­ho­to cie­ľa."

Uni­fi­ko­va­né prís­tu­po­vé bo­dy ZyXEL mô­žu fun­go­vať sa­mos­tat­ne ale­bo byť ria­de­né kon­tro­ló­rom a ich pre­vádz­ku je mož­né flexibil­ne pre­pí­nať pod­ľa po­trieb or­ga­ni­zá­cie. Spo­loč­nosť ZyXEL po­nú­ka kom­plexné por­tfó­lio bez­drô­to­vých prís­tu­po­vých bo­dov sé­rií Stan­da­lo­ne, Uni­fied a Uni­fied Pro pris­pô­so­be­ných po­žia­dav­kám rôz­ne veľ­kých or­ga­ni­zá­cií z rôz­nych od­vet­ví.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter