O2 podporí Srdce pre deti celkovo sumou 18.056 Eur

O2 pod­po­rí Sr­dce pre de­ti, cha­ri­ta­tív­ny pro­jekt den­ní­ka No­vý Čas, za rok 2015 cel­ko­vou su­mou 18.056€. Vý­zva zá­kaz­ní­kom a žia­kom zá­klad­ných a stred­ných škôl na po­moc de­ťom za­zna­me­na­la opäť ús­pech, ope­rá­tor tak mô­že Sr­dcu pre de­ti od­ov­zdať 1Eur za kaž­dý od­ov­zda­ný te­le­fón a 10.000Eur na­vy­še. Viac ako po­lo­vi­cu všet­kých od­ov­zda­ných te­le­fó­nov vy­zbie­ra­li žia­ci po ce­lom Slo­ven­sku.

V mi­nu­los­ti O2 s po­mo­cou zá­kaz­ní­kov roz­da­lo dý­chacie prís­tro­je slo­ven­ským ne­moc­ni­ciam v cel­ko­vej hod­no­te 25 ti­síc eur. V ro­ku 2015 sa vrá­ti­lo k služ­be „No­vý za sta­rý". Zá­kaz­ní­ci moh­li pri­niesť pou­ži­té mo­bil­né te­le­fó­ny do O2, za kto­ré zís­ka­li pou­káž­ku a zá­ro­veň pod­po­ri­li de­ti, kto­ré to pot­re­bu­jú.

„Je su­per, že mô­že­me po­má­hať vďa­ka na­šim zá­kaz­ní­kom. V ro­ku 2015 nás po­te­ši­lo, že vý­zva za­zna­me­na­la ob­rov­ský ús­pech a viac ako po­lo­vi­cu od­ov­zda­ných te­le­fó­nov vy­zbie­ra­li žia­ci zá­klad­ných a stred­ných škôl, po ce­lom Slo­ven­sku." po­ve­da­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa spo­loč­nos­ti O2.

Zá­kaz­ní­ci O2 vďa­ka služ­be "No­vý za sta­rý" moh­li zís­kať no­vý te­le­fón za eš­te vý­hod­nej­ších pod­mie­nok. Na pre­daj­ni im O2 ohod­no­ti­lo sta­rý mo­bil a je­ho hod­no­tu od­rá­ta­lo z ce­ny no­vé­ho. Do vý­zvy "No­vý za sta­rý" sa za­po­ji­lo aj 30 škôl, pri­čom ich žia­ci od­ov­zda­li 4 358 te­le­fó­nov, do­ko­py sa po­da­ri­lo vy­zbie­rať 8.056 te­le­fó­nov.

Sr­dce pre de­ti je pro­jekt den­ní­ka No­vý Čas, spra­vo­va­ný Na­dá­ciou Pon­tis. O2 pro­jekt Sr­dce pre de­ti pod­po­ru­je už štvr­tým ro­kom.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter