Spoločnosť Kaspersky Lab rástla v roku 2014 rýchlejšie než trh

Spo­loč­nosť Kas­per­sky Lab rást­la v ro­ku 2014 rých­lej­šie než trh a zís­ka­la 7,9% po­diel na tr­hu. Kým jej tr­žby vzrást­li o 6,5%, ce­los­ve­to­vé tr­žby všet­kých do­dá­va­te­ľov kon­co­vých bez­peč­nos­tných rie­še­ní v da­nom ro­ku vy­rást­li len o 2,6%. Vy­plý­va to zo sprá­vy1 me­dzi­ná­rod­nej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Inter­na­tio­nal Da­ta Cor­po­ra­tion (IDC), špe­cia­li­zu­jú­cej sa na trh pro­duk­tov ur­če­ných do­má­cim i kor­po­rát­nym pou­ží­va­te­ľom. Sprá­va bo­la vy­da­ná v de­cem­bri 2015.

Ce­los­ve­to­vé tr­žby do­dá­va­te­ľov kon­co­vých bez­peč­nos­tných rie­še­ní do­siah­li v ro­ku 2014 de­väť mi­liárd do­lá­rov. Su­mu 700 mi­lió­nov do­lá­rov pre­siah­li šty­ria do­dá­va­te­lia, kto­rí tvo­ri­li spo­lu 64% cel­ko­vých tr­žieb. Me­dzi tý­mi­to spo­loč­nos­ťa­mi sa umies­tni­la aj fir­ma Kas­per­sky Lab, kto­rá v da­nom ob­do­bí do­siah­la tr­žby v hod­no­te 710,6 mi­lió­nov do­lá­rov (čím zo­pa­ko­va­la vý­sle­dok z pred­chá­dza­jú­ce­ho ob­do­bia a upev­ni­la si tak svo­ju po­zí­ciu - v ro­ku 2013 jej tr­žby vzrást­li o 6,1% a do­siah­li 667 mi­lió­nov do­lá­rov). Sprá­va IDC tiež vy­zdvih­la ras­tú­ci po­diel spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab na tr­hu pro­duk­tov ur­če­ných k za­bez­pe­če­niu kon­co­vých bo­dov. Seg­ment ako ce­lok v ro­ku 2014 vzrás­tol o jed­no per­cen­to, za­tiaľ čo Kas­per­sky Lab o de­väť per­cent.

„Za­bez­pe­če­nie kon­co­vých bo­dov bo­lo vždy jad­rom náš­ho pod­ni­ka­nia, špe­ciál­ne v seg­men­te spot­re­bi­te­ľov a ma­lých a stred­ných pod­ni­kov. V nas­le­du­jú­cich ro­koch oča­ká­va­me rast prá­ve v kor­po­rát­nom seg­men­te, a to naj­mä v ob­las­ti za­bez­pe­če­nia pre ne­kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov. Má­me v plá­ne roz­ší­riť na­še por­tfó­lio o bez­peč­nos­tné rie­še­nia a služ­by, kto­ré pre­sa­hu­jú kla­sic­ké za­bez­pe­če­nie kon­co­vých bo­dov v sú­la­de s na­ším dl­ho­do­bým stra­te­gic­kým plá­nom," uvie­dol Garry Kon­da­kov, ob­chod­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab.

1 IDC, Worldwide En­dpoint Se­cu­ri­ty Mar­ket Sha­res, 2014: Suc­cess of Mid­si­ze Ven­dors (De­cem­ber 2015, doc #US40546915)Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter