Intel vykázal výnosy za celý rok vo výške 55,4 miliárd USD a čistý príjem 11,4 miliárd USD

Spo­loč­nosť In­tel ozná­mi­la hos­po­dár­sky vý­sle­dok za mi­nu­lý rok, v kto­rom vy­ká­za­la ce­lo­roč­né vý­no­sy vo vý­ške 55,4 mi­liárd ame­ric­kých do­lá­rov, pre­vádz­ko­vý prí­jem 14 mi­liárd USD, čis­tý prí­jem 11,4 mi­liárd USD a zisk na ak­ciu 2,33 USD.

Spo­loč­nosť vy­ge­ne­ro­va­la prib­liž­ne 19 mi­liárd USD v ho­to­vos­ti z pre­vádz­ko­vej čin­nos­ti, vy­pla­ti­la di­vi­den­dy v hod­no­te 4,6 mi­liárd USD a pou­ži­la 3 mi­liar­dy USD na spät­né od­kú­pe­nie 96 mi­lió­nov po­die­lov na ak­ciu.

Vo štvr­tom kvar­tá­li In­tel vy­ká­zal vý­no­sy vo vý­ške 14,9 mi­liárd USD, pre­vádz­ko­vý prí­jem 4,3 mi­liárd USD, čis­tý prí­jem 3,6 mi­liárd USD a zisk na ak­ciu 74 cen­tov. Spo­loč­nosť vy­ge­ne­ro­va­la prib­liž­ne 5,4 mi­liárd USD v ho­to­vos­ti z pre­vádz­ko­vej čin­nos­ti, vy­pla­ti­la di­vi­den­dy v hod­no­te 1,1 mi­liárd USD a pou­ži­la 525 mi­lió­nov USD na spät­né od­kú­pe­nie 17 mi­lió­nov po­die­lov na ak­ciu.

„Na­še vý­sled­ky za štvr­tý kvar­tál za­zna­me­na­li sil­ný zá­ver ro­ka a napl­ni­li na­še pred­pok­la­dy," po­ve­dal Brian Kr­za­nich, ria­di­teľ In­tel. „Vý­sled­ky ro­ku 2015 de­monštru­jú, že In­tel sa vy­ví­ja a na­ša stra­té­gia fun­gu­je. Ten­to rok bu­de­me pok­ra­čo­vať v do­sa­ho­va­ní ras­tu po­sil­ňo­va­ním infra­štruk­tú­ry pre in­te­li­gen­tnej­ší a pre­po­je­nej­ší svet."

Tren­dy ob­chod­ných jed­no­tiek In­tel za ce­lý rok 2015

• Vý­no­sy Client Com­pu­ting Group 32,2 mi­liárd USD, pok­les o 8 per­cent op­ro­ti 2014.
• Vý­no­sy Da­ta Cen­ter Group 16,0 mi­liárd USD, ná­rast o 11 per­cent op­ro­ti 2014.
• Vý­no­sy Inter­net of Things Group 2,3 mi­liárd USD, ná­rast o 7 per­cent op­ro­ti 2014.
• Vý­no­sy z pre­vádz­ko­vé­ho seg­men­tu sof­tvé­ru a slu­žieb 2,2 mi­liárd USD, pok­les o 2 per­cen­tá op­ro­ti 2014.
• Vý­no­sy Non-Vo­la­ti­le Me­mo­ry So­lu­tion Group, ná­rast o 21 per­cent op­ro­ti 2014.

Tren­dy ob­chod­ných jed­no­tiek In­tel za Q4

• Vý­no­sy Client Com­pu­ting Group 8,8 mi­liárd USD, ná­rast o 3 per­cen­tá sek­ven­čne a pok­les o 1 per­cen­tuál­ny bod me­dzi­roč­ne.
• Vý­no­sy Da­ta Cen­ter Group 4,3 mi­liárd USD, ná­rast o 4 per­cen­tá sek­ven­čne a ná­rast o 5 per­cent me­dzi­roč­ne.
• Vý­no­sy Inter­net of Things Group 625 mi­lió­nov USD, ná­rast o 8 per­cent sek­ven­čne a ná­rast o 6 per­cent me­dzi­roč­ne.
• Vý­no­sy z pre­vádz­ko­vé­ho seg­men­tu sof­tvé­ru a slu­žieb 543 mi­lió­nov USD, pok­les o 2 per­cen­tá sek­ven­čne a pok­les o 3 per­cen­tá me­dzi­roč­ne.
• Vý­no­sy Non-Vo­la­ti­le Me­mo­ry So­lu­tion Group sek­ven­čne bez po­hy­bu a ná­rast o 10 per­cent me­dzi­roč­ne.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter