ČR: ASUS Travelair N - bezdrôtový prenosný disk pre smartphony a tablety

ASUS před­sta­vil přenos­né bez­drá­to­vé úlo­žiště Tra­ve­lair N, kte­ré umož­ňu­je uži­va­telům smar­tphonů a tab­letů snad­no strea­mo­vat mul­ti­mé­dia, sdí­let sou­bo­ry ne­bo zá­lo­ho­vat da­ta na ces­tách. Disk na­bí­zí úlož­nou ka­pa­ci­tu 1 TB, tak­že pos­ky­tu­je dos­ta­tek pros­to­ru pro ulo­že­ní HD filmů ne­bo zá­lo­ho­vá­ní vel­ké­ho poč­tu fo­tog­ra­fií a vi­deí. Uži­va­te­lé mo­bil­ních za­říze­ní mo­hou jed­ním klep­nu­tím zá­lo­ho­vat všech­ny své fo­tog­ra­fie a vi­dea ulo­že­né v te­le­fo­nu do úlo­žiště Tra­ve­lair N.

No­vin­ka spo­lup­ra­cu­je s ap­li­ka­cí ASUS AiD­ri­ve ur­če­nou pro za­říze­ní se sys­té­mem iOS, An­droid a za­říze­ní Kind­le Fi­re, kte­rá na­bí­zí přís­tup k ulo­že­ným mul­ti­mé­diím a os­tat­ním sou­borům přímo z je­jich smar­tpho­nu ne­bo tab­le­tu. Za­říze­ní se v Čes­ku a na Slo­ven­sku pro­dá­vá za 4499 Kč, resp. 165 euro s DPH. Zá­kaz­ní­ci na­víc zís­ka­jí k ná­ku­pu ja­ko dá­rek dvou­pás­mo­vý rou­ter střed­ní třídy ASUS RT-AC51U s rych­lým stan­dar­dem WiFi 801.11ac.

Mul­ti­me­diál­ní kni­hov­na na ces­tách

ASUS Tra­ve­lair N umož­ňu­je uži­va­telům smar­tphonů a tab­letů vy­tvořit si přenos­nou mul­ti­me­diál­ní kni­hov­nu. Zá­slu­hou úlož­né ka­pa­ci­ty 1 TB umož­ňu­je za­říze­ní Tra­ve­lair N ulo­žit ví­ce než 500 filmů ne­bo ti­sí­ce fo­tog­ra­fií, hu­deb­ních skla­deb a do­ku­mentů.

Na roz­díl od běžných pev­ných dis­ků a os­tat­ních přenos­ných úlo­žišť, kte­rá vy­ža­du­jí připo­je­ní přes roz­hra­ní USB - a jsou tak buď ne­kom­pa­ti­bil­ní s mo­bil­ní­mi za­říze­ní­mi, ne­bo vy­ža­du­jí, aby s se­bou uži­va­te­lé no­si­li přís­luš­né ka­be­ly - za­říze­ní Tra­ve­lair N vy­tvoří svou vlas­tní síť Wi-Fi, dí­ky níž se lze připo­jit ke smar­tpho­nu ne­bo tab­le­tu a pro­chá­zet, sdí­let a přená­šet sou­bo­ry bez­drá­tově.

Za­říze­ní Tra­ve­lair N je ta­ké vy­ba­ve­no ves­tavěnou čteč­kou SD ka­ret. Dí­ky je vhod­né pro ces­to­va­te­le, kteří chtějí zá­lo­ho­vat fo­tog­ra­fie z di­gi­tál­ní­ho fo­toa­pa­rá­tu na do­vo­le­né. Jak­mi­le jsou fo­tog­ra­fie ulo­že­ny v Tra­ve­lair N, mo­hou si je uži­va­te­lé proh­lí­žet i na svém mo­bil­ním za­říze­ní a sdí­let je s přáte­li ne­bo ro­di­nou.

Snad­né pou­ží­vá­ní a sdí­le­ní

ASUS Tra­ve­lair N vy­uží­vá tech­no­lo­gii NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion) umož­ňu­jí­cí okam­ži­té připo­je­ní ke smar­tphonům a tab­letům pod­po­ru­jí­cím tech­no­lo­gii NFC bez nut­nos­ti ja­ké­ko­li kon­fi­gu­ra­ce. Po umístění mo­bil­ní­ho za­říze­ní do blíz­kos­ti úlo­žiště Tra­ve­lair N mo­hou uži­va­te­lé ih­ned zís­kat přís­tup ke své ulo­že­né mul­ti­me­diál­ní kni­hovně a sou­borům.

Tra­ve­lair N lze v případě přeno­su sou­borů připo­jit až k pě­ti mo­bil­ním za­říze­ním sou­časně a v případě strea­mo­vá­ní filmů v HD roz­li­še­ní až ke třem za­říze­ním sou­časně. Ob­sah tak může­te snad­no a po­hodlně sdí­let i s ro­di­nou a přáte­li. Dí­ky kom­pa­ti­bi­litě s různý­mi plat­for­ma­mi zvlá­dá to­to bez­drá­to­vé úlo­žiště sdí­let mul­ti­mé­dia a sou­bo­ry me­zi různý­mi smar­tpho­ny a tab­le­ty bez oh­le­du na to, zda vy­uží­va­jí ja­ko ope­rač­ní sys­tém iOS, An­droid ne­bo jde o za­říze­ní Kind­le Fi­re. Po připo­je­ní úlo­žiště Tra­ve­lair N po­mo­cí ka­be­lu USB 3.0 mo­hou uži­va­te­lé spra­vo­vat svůj ob­sah ta­ké z po­čí­ta­če PC ne­bo Ma­cu.

Tra­ve­lair N spo­lup­ra­cu­je s ap­li­ka­cí AiD­ri­ve ur­če­nou pro sys­té­my An­droid a iOS, s je­jíž po­mo­cí se da­jí snad­no a rych­le proh­lí­žet, sdí­let ne­bo up­ra­vo­vat fo­tog­ra­fie, vi­dea a sou­bo­ry. Rovněž na­bí­zí auto­ma­tic­ké zá­lo­ho­vá­ní fo­tog­ra­fií, vi­deí a kon­tak­tních in­for­ma­cí ze smar­tphonů a tab­letů.

Spo­leh­li­vý spo­leč­ník pro kaž­dý den

ASUS Tra­ve­lair N vy­dr­ží až 8 ho­din nepřetr­žitě strea­mo­vat mul­ti­mé­dia do větši­ny mo­bil­ních za­říze­ní a je­ho po­ho­to­vos­tní do­ba do­sa­hu­je až 12 ho­din na jed­no na­bi­tí. Šif­ro­vá­ní WPA2 za­ru­ču­je spo­leh­li­vou ochra­nu a za­bez­pe­če­ní uži­va­tel­ské­ho ob­sa­hu.

Za­říze­ní Tra­ve­lair N je navr­že­no tak, aby se snad­no vy­pořáda­lo s nás­tra­ha­mi čas­té­ho přená­še­ní - je­ho konstruk­ce se stupněm kry­tí IP­43 za­ru­ču­je od­ol­nost vůči ná­hod­né­mu po­li­tí ne­bo postříka­ní vo­dou.



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter