Telekom predĺžil partnerstvo s Petrom Saganom na ďalší rok

„Pre Pet­ra Sa­ga­na aj Te­le­kom sa up­ly­nu­lý rok nie­sol v zna­me­ní rých­los­ti a do­sa­ho­va­nia no­vých mét. Za­tiaľ čo Pe­ter za­zna­me­nal via­ce­ré sve­to­vé ús­pe­chy na cyk­lis­tic­kých pre­te­koch, Te­le­ko­mu sa ok­rem iné­ho po­da­ri­lo vý­raz­ne roz­ší­riť a zrý­chliť svo­ju 4G sieť. S pok­ry­tím pre­vy­šu­jú­cim 75 % po­pu­lá­cie a rých­los­ťa­mi mo­bil­né­ho pri­po­je­nia do 300 Mb/s sme si upev­ni­li po­zí­ciu tr­ho­vé­ho líd­ra, kto­rú chce­me potvr­diť aj v ro­ku 2016. Ve­rí­me, že rov­na­ko Pe­ter má ďal­šie ús­pe­chy pred se­bou a že bu­de na­ďa­lej tým naj­lep­ším zo­sob­ne­ním rých­los­ti, kva­li­ty a lí­der­stva pre nás a na­šu 4G sieť,“ po­ve­dal Du­šan Šva­lek, vý­kon­ný ria­di­teľ pre mass mar­ket seg­ment Te­le­ko­mu.

Te­le­kom sa stal par­tne­rom naj­lep­šie­ho slo­ven­ské­ho cyk­lis­tu Pet­ra Sa­ga­na vo feb­ruári 2015. Prip­ra­vil špe­ciál­ny web www.s4­gan.sk a kam­paň s ús­tred­ným texto­vým mo­tí­vom S4­GAN na pod­po­ru naj­rý­chlej­šej 4G sie­te. Spo­loč­nosť ta­kis­to na je­den týž­deň nah­ra­di­la svo­ju kor­po­rát­nu far­bu ze­le­nou v sú­vis­los­ti so zís­ka­ním vzác­ne­ho ze­le­né­ho dre­su na Tour de Fran­ce. Na naj­pres­tíž­nej­šie pre­te­ky vy­pra­vi­la špe­ciál­ny fan­bus s fa­nú­šik­mi, kto­rí neuš­li po­zor­nos­ti sve­to­vých mé­dií. Te­le­kom v le­te pre fa­nú­ši­kov prip­ra­vil aj stret­nu­tie s Pet­rom Sa­ga­nom na Ma­gio plá­ži, kto­ré bo­lo spo­je­né s autog­ra­miá­dou.

Vi­deo: www.youtu­be.com

Kam­paň S4­GAN v ro­ku 2015 pat­ri­la k naj­sil­nej­ším a naj­pá­či­vej­ším v ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho seg­men­tu. V pries­ku­me GfK až 80% opý­ta­ných uvie­dlo, že da­nú kam­paň vi­de­lo a zá­ro­veň sa im pá­či. On­li­ne ob­sah s Pet­rom Sa­ga­nom sa na ofi­ciál­nych ka­ná­loch Te­le­ko­mu te­šil neob­vyk­lej po­zor­nos­ti a je­ho vi­deá ma­li spo­lu vy­še mi­lió­na zhliad­nu­tí a viac ako 50-ti­síc laj­kov a zdie­ľa­ní. Kam­paň vy­tvá­ra­la pú­ta­vý ob­sah a zá­ro­veň pres­ne ko­mu­ni­ko­va­la naj­rý­chlej­šiu 4G sieť Te­le­ko­mu, čím napl­ni­la svo­je cie­le.

Par­tner­stvo Te­le­ko­mu a Pet­ra Sa­ga­na bo­lo predĺže­né do kon­ca ro­ka 2016.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter