Máte obľúbený e-shop? Zahlasujte zaň!

Zno­va mož­no vy­be­rať e-sho­py, v kto­rých na­ku­pu­je­te ra­di a kto­ré sa sprá­va­jú ko­rek­tne a prí­jem­ne. Všet­ky tie­to vlas­tnos­ti by mal spĺňať e-shop, kto­rý pos­tú­pi do fi­ná­le sú­ťa­že Shop­Ro­ku. Ča­su na hla­so­va­nie je eš­te dosť, svoj ná­zor mož­no vy­jad­riť až do kon­ca feb­ruára.

E-sho­py sa čas­to do­púš­ťa­jú roz­lič­ných preh­reš­kov, nap­rík­lad po­ma­lej či ag­re­sív­nej ko­mu­ni­ká­cie. Sa­mi tak pri­chá­dza­jú o zá­kaz­ní­kov, pre­to­že tí chy­by ne­to­le­ru­jú. Na dru­hej stra­ne niek­to­ré e-sho­py ma­jú svo­jich skal­ných zá­kaz­ní­kov, kto­rých si svo­jím prís­tu­pom zís­ka­li. Prá­ve ta­ké­to e-sho­py, s kto­rý­mi sú ich zá­kaz­ní­ci spo­koj­ní, mô­žu pos­tú­piť do fi­ná­le sú­ťa­že Shop­Ro­ku, kto­rú or­ga­ni­zu­je ná­kup­ný rad­ca Heu­re­ka. Za­hla­so­vať za ne mô­že kto­koľ­vek, a to až do kon­ca feb­ruára.

„V ča­se, ke­dy na tr­hu pô­so­bia ti­sí­ce e-sho­pov, roz­ho­du­jú o ich exis­ten­cii ma­lič­kos­ti – sluš­né sprá­va­nie k zá­kaz­ní­kom, uvá­dzanie prav­di­vých in­for­má­cií, pria­ma a včas­ná ko­mu­ni­ká­cia a po­dob­ne. Až 83 % zá­kaz­ní­kov ne­to­le­ru­je e-sho­pom nep­rav­di­vé in­for­má­cie o dos­tup­nos­ti pro­duk­tu, ďal­ších 77 per­cent vi­dí ako naj­väč­ší prob­lém po­ma­lú ale­bo žiad­nu ko­mu­ni­ká­ciu. Tre­tím naj­čas­tej­ším prob­lé­mom je v troch štvr­ti­nách prí­pa­dov aro­gan­tné sprá­va­nie e-sho­pov,“ uvie­dol ria­di­teľ zá­kaz­níc­ke­ho cen­tra por­tá­lu Heu­re­ka Jan Krie­gel.

Ten­to roč­ník sú­ťa­že o naj­kva­lit­nej­ší, naj­po­pu­lár­nej­ší a naj­ino­va­tív­nej­šie Shop­Ro­ku 2015 je už sied­mym v po­ra­dí. Ten­to roč­ník je však pr­vý po zme­ne na­ča­so­va­nia, hla­so­va­nie pre­bie­ha na pre­lo­me ro­ku a vy­hlá­se­nie vý­sled­kov pre­beh­ne až po up­ly­nu­tí ce­lé­ho ka­len­dár­ne­ho ob­do­bia, a to v mar­ci 2016. „Prin­cíp a cie­le sú­ťa­že však zos­tá­va­jú rov­na­ké – chce­me náj­sť, vy­hlá­siť a oce­niť tie naj­kva­lit­nej­šie a naj­po­pu­lár­nej­šie e-sho­py na slo­ven­skom inter­ne­te za up­ly­nu­lý rok v troch zná­mych ka­te­gó­riách,“ vy­hlá­sil Krie­gel. Vy­hlá­se­nie ví­ťa­zov bu­de 17. mar­ca 2016 v Bra­tis­la­ve. Úpl­né pod­mien­ky sú­ťa­že sú dos­tup­né na strán­kach ak­cie www.shop­ro­ku.sk.

Ce­na Kva­li­ty

Ce­na Kva­li­ty sa ude­ľu­je na zá­kla­de vy­pl­ne­ných do­taz­ní­kov Ove­re­né zá­kaz­ník­mi a cel­ko­vé­ho hod­no­te­nia e-sho­pu. Re­gis­trá­cia do Ce­ny Kva­li­ty pre­bie­ha od 1. de­cem­bra 2015 do 31. ja­nuá­ra 2016. Re­gis­tro­vať sa je mož­né na strán­kach sú­ťa­že www.shop­ro­ku.sk. Pod­mien­kou pre za­po­je­nie e-sho­pu do Ce­ny Kva­li­ty je účasť v prog­ra­me Ove­re­né zá­kaz­ník­mi.

Ce­na Po­pu­la­ri­ty

Hla­so­va­nie v Ce­ne Po­pu­la­ri­ty štar­tu­je 1. de­cem­bra 2015 a potr­vá tri me­sia­ce až do kon­ca feb­ruára 2016. V Ce­ne Po­pu­la­ri­ty mô­žu inter­ne­to­ví uží­va­te­lia pros­tred­níc­tvom hla­so­va­cie­ho for­mu­lá­ra ude­liť hlas až trom ob­ľú­be­ným e-sho­pom. Ví­ťa­zom sa sta­ne ten, kto­rý naz­bie­ra naj­viac hla­sov. Do Ce­ny Po­pu­la­ri­ty sa mô­žu prih­lá­siť všet­ky e-sho­py.

Ce­na Heu­re­ky

V prie­be­hu de­cem­bra a ja­nuá­ra pre­bie­ha­jú na strán­kach sú­ťa­že aj no­mi­ná­cie do ka­te­gó­rie Ce­na Heu­re­ky. Tá­to ka­te­gó­ria je ur­če­ná pre e-sho­py, za kto­rý­mi sto­jí za­ují­ma­vý prí­beh, ma­jú so­ciál­ny pre­sah ale­bo net­ra­dič­ný kon­cept.  O ví­ťa­zo­vi v Ce­ne Heu­re­ky roz­ho­du­je od­bor­ná po­ro­ta zlo­že­ná z osob­nos­tí čes­ké­ho e-com­mer­ce. Vla­ni zís­kal pr­ven­stvo v sú­ťa­ži e-shop Na­ma­ľuj si hrač­ku.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter