Oracle prijme v regióne EMEA 1 400 špecialistov na predaj cloudových riešení

Spo­loč­nosť Orac­le ozná­mi­la, že v ob­las­ti EMEA (Euró­pa, Blíz­ky vý­chod, Af­ri­ka) chce pri­jať 1 400 od­bor­ní­kov na pre­daj clou­do­vých rie­še­ní. No­ví ob­chod­ní­ci zoh­ra­jú kľú­čo­vú ro­lu pri ras­te clou­do­vé­ho biz­ni­su v tom­to re­gió­ne.

Ná­bor no­vých špe­cia­lis­tov bu­de pre­bie­hať aj v Pra­he, kde Orac­le in­ves­tu­je nie­len do zria­de­nia viac než stov­ky no­vých pra­cov­ných po­zí­cií, ale aj do no­vých kan­ce­lá­rií. Ok­rem Pra­hy pre­beh­ne ná­bor clou­do­vých ob­chod­ní­kov aj v ďal­ších pia­tich lo­ka­li­tách v rám­ci re­gió­nu EMEA: v Am­ster­da­me, v Dub­li­ne, v špa­nielskej Ma­la­ge a na Blíz­kom vý­cho­de v Du­ba­ji a Ká­hi­re. Pop­ri ná­bo­re ta­len­to­va­ných špe­cia­lis­tov z vy­ššie uve­de­ných lo­ka­lít má spo­loč­nosť Orac­le zá­ujem zís­kať kan­di­dá­tov z ce­lej ob­las­ti EMEA. Ide pri­tom tak o skú­se­ných ob­chod­ní­kov, ako aj o mla­dé ta­len­ty s dvoj- až troj­roč­nou ob­chod­nou praxou.

Ná­bor 1 400 no­vých špe­cia­lis­tov na pre­daj clou­do­vých rie­še­ní nas­le­du­je po mno­ho­mi­liar­do­vej in­ves­tí­cii spo­loč­nos­ti Orac­le do vý­vo­ja naj­kom­plexnej­šie­ho por­tfó­lia clou­do­vých slu­žieb. Tech­no­ló­gie Orac­le pok­rý­va­jú po­nu­ku clou­do­vých slu­žieb v ce­lej šír­ke, od pos­ky­to­va­nia spo­ľah­li­vej infra­štruk­tú­ry po tie naj­lep­šie pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie. Spo­loč­nosť Orac­le po­nú­ka for­mou clou­du viac než 600 rôz­nych ap­li­ká­cií; pre­to­že sú­čas­ne pat­rí k pop­red­ným do­dá­va­te­ľom har­dvé­ru aj sof­tvé­ru pre­vádz­ko­va­né­ho na vlas­tnej infra­štruk­tú­re (on-pre­mi­se), mô­že Orac­le ako je­di­ný do­dá­va­teľ po­núk­nuť zá­kaz­ní­kom hlad­ké ria­de­nie ce­lé­ho pros­tre­dia ich pod­ni­ko­vé­ho IT a sú­čas­ne im po­má­hať pri pre­cho­de na cloud. V pos­led­nom polro­ku zís­kal Orac­le viac než 1 500 no­vých zá­kaz­ní­kov pre svo­je služ­by SaaS a 2 100 no­vých zá­kaz­ní­kov pre služ­by PaaS.

„Orac­le prá­ve pre­ží­va sku­toč­ne vzru­šu­jú­ce ob­do­bie. Roz­ši­ru­je­me na­še ob­chod­né tí­my, aby sme moh­li pod­po­riť na­šich zá­kaz­ní­kov pri ich di­gi­tál­nej tran­sfor­má­cii. Na­be­rá­me pre­to 1 400 schop­ných a am­bi­cióz­nych pro­fe­sio­ná­lov, kto­rí sa sta­nú člen­mi náš­ho tí­mu v Euró­pe, na Stred­nom vý­cho­de a v Af­ri­ke," ho­vo­rí Loic Le Guisquet, pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Orac­le pre ob­las­ti EMEA a APAC (vý­chod­ná Ázia). „Hľa­dá­me dy­na­mic­kých a za­pá­le­ných kan­di­dá­tov, kto­rí po­mô­žu na­šim zá­kaz­ní­kom rea­go­vať na sú­čas­ný di­gi­tál­ny im­pe­ra­tív a prip­ra­via ich pod­ni­ka­nie na bu­dúc­nosť. Hľa­dá­me ľu­dí, kto­rí chá­pu naj­väč­šie tren­dy, kto­ré for­mu­jú mo­der­ný biz­nis a tech­no­ló­gie. Kaž­dý, kto chce v rám­ci svo­jej ka­rié­ry za­žiť sku­toč­ný po­sun v tech­no­ló­giách, by mal prísť do Orac­le."

Orac­le plá­nu­je ná­bor reali­zo­vať v nas­le­du­jú­cich 15 me­sia­coch. Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o no­vých ka­riér­nych príl­eži­tos­tiach v spo­loč­nos­ti Orac­le náj­de­te na webe špe­ciál­ne vy­tvo­re­nom pre tú­to ná­bo­ro­vú kam­paň: http://expe­rien­ce.orac­le.com.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter