Aplikácia v smartfóne nahradí klasické kľúče

Mo­bil­né sof­tvé­ro­vé tech­no­ló­gie si za­ča­li ra­ziť ces­tu už aj sme­rom k uza­my­ka­niu by­tov a apar­tmá­nov. Oby­va­te­lia New Yor­ku, bu­dú môcť v blíz­kej bu­dúc­nos­ti vy­uží­vať vir­tuál­ne zá­mky, kto­ré nah­ra­dia kla­sic­ké kľú­če a to po­mo­cou pou­ži­tia mo­bil­nej ap­li­ká­cie.

Tie­to mo­der­né elek­tro­nic­ké "kľú­če" umož­nia pop­ri kom­for­tnej­šom uza­my­ka­ní a od­om­ký­na­ní dve­rí, sle­do­vať správ­com bu­dov aj prí­chod a od­chod pra­cov­ní­kov, hos­tí čí do­ná­šok. Po­mo­cou nich mô­že byť za­me­dze­ný tiež prís­tup pre nep­la­tia­cich náj­om­ní­kov, de­ťom do det­ských klu­bov, či prís­tup k ba­zé­nu.

Jed­nou zo spo­loč­nos­tí, kto­rá do­dá­va spo­mí­na­né rie­še­nie, je spo­loč­nosť Letch, s rov­no­men­nou ap­li­ká­ciou. Po re­gis­trá­cii a nain­šta­lo­va­ní ap­li­ká­cie v mo­bi­le, umož­ňu­je uží­va­te­ľo­vi za­dať prís­tu­po­vý kód na ok­rúh­lom do­ty­ko­vom dis­ple­ji, kto­rý sa na­chá­dza na zá­mke, ale­bo nas­ta­viť ap­li­ká­ciu na auto­ma­tic­ké ro­zoz­na­nie smar­tfó­nu, pri je­ho prib­lí­že­ní sa k sní­ma­cie­mu za­ria­de­niu na dve­rách. Pop­ri elek­tro­nic­kom "bez­kľú­čo­vom" rie­še­ní, stá­le eš­te exis­tu­je mož­nosť uzam­knu­tia dve­rí po­mo­cou kla­sic­ké­ho kľú­ča. Sú­čas­ťou rie­še­nia je aj mi­nia­túr­na ka­me­ra, uk­ry­tá za kru­ho­vým dis­ple­jom na dve­rách, kto­rá uží­va­te­ľo­vi umož­ňu­je na­hliad­nuť za dve­re.

Sys­tém sa dá nas­ta­viť pod­ľa pot­re­by na tr­va­lý ale­bo do­čas­ný prís­tup. Ap­li­ká­cia tiež umož­ňu­je spät­ne doh­ľa­dať, že kto a ke­dy vstú­pil do da­nej re­zi­den­cie, res­pek­tí­ve ako dl­ho sa tam zdr­žal. Ak si ná­ho­dou uží­va­teľ niek­de za­bud­ne te­le­fón, ale­bo dôj­de k je­ho stra­te, tak sa jed­no­du­cho na­lo­gu­je do svoj­ho úč­tu a deak­ti­vu­je kód.

Ďal­ším sys­té­mom umož­ňu­jú­cim za­my­kať dve­re po­mo­cou mo­bi­lu je sys­tém KI­SI. Ten­to sys­tém vy­uží­va cloud a in­šta­lu­je sa na sys­té­my s elek­tro­nic­kým uza­my­ka­ním. V sú­čas­nos­ti na­chá­dza up­lat­ne­nie v bu­do­vách pri uza­my­ka­ní hlav­ných či boč­ných vcho­dov, ako aj spo­lo­čen­ských mies­tnos­tí, ako sú te­loc­vič­ne či ga­rá­že. V zá­vis­los­ti od kon­fi­gu­rá­cie ap­li­ká­cie a za­ria­de­nia, umož­ňu­je uží­va­te­ľo­vi od­om­knúť dve­re stla­če­ním tla­čid­la na mo­bil­nej ap­li­ká­cii, ale­bo pril­ože­ním mo­bi­lu s prís­luš­nou ap­li­ká­ciou k čí­tač­ke tur­ni­ke­tu.

Spo­mí­na­ne tech­no­ló­gie ma­jú aj jed­nu ne­vý­ho­du a to ta­kú, že sa stá­le sa jed­ná o pre­nos­né elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia a pre­to si tre­ba strá­žiť stav na­bi­tia ba­ter­ky.

Zdroj: ny­ti­mes.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter