Daň z motorových vozidiel s viacerými novinkami

Priz­na­nie k da­ni z mo­to­ro­vých vo­zi­diel tre­ba po­dať naj­nes­kôr do 1. feb­ruára 2016. Pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí pou­ží­va­jú auto­mo­bi­ly na pod­ni­ka­nie, ča­ká nie­koľ­ko no­vi­niek. Zjed­no­ti­li sa sadz­by da­ne pre ce­lé Slo­ven­sko, zme­ni­la sa mies­tna prís­luš­nosť a za­vie­dlo jed­not­né čís­lo úč­tu, na kto­rý bu­dú da­ňov­ní­ci pla­tiť daň z mo­to­ro­vých vo­zi­diel.

Jed­not­ná sadz­ba da­ne

Naj­dô­le­ži­tej­šou zme­nou je za­ve­de­nie jed­not­nej sadz­by da­ne v rám­ci ce­lej Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Sadz­by da­ne si tak už neur­ču­jú sa­mos­práv­ne kra­je. Zá­kon ich zjed­no­til a sú rov­na­ké na ce­lom Slo­ven­sku. Pod­ni­ka­te­lia však ne­bu­dú pla­tiť rov­na­kú daň. Na jej vý­šku má do­sah vek vo­zid­la, či je­ho vplyv na ži­vot­né pros­tre­die.

Za no­vé a eko­lo­gic­ké au­tá za­pla­tí­te me­nej

Ma­ji­te­lia no­vých štvor­ko­le­so­vých tá­to­šov vý­raz­ne uše­tria. Za no­vé auto sa sadz­ba da­ne zni­žu­je až o 25 %. V prí­pa­de hyb­rid­ných vo­zi­diel a vo­zi­diel na ply­no­vý a vo­dí­ko­vý po­hon si pod­ni­ka­teľ sadz­bu zní­ži na­vy­še eš­te o 50 % a v prí­pa­de vo­zi­diel, kto­rých je­di­ným zdro­jom je elek­tri­na, je sadz­ba da­ne nu­lo­vá.

Daň aj za mo­to­cyk­le

Po no­vom je pred­me­tom da­ne mo­to­ro­vé vo­zid­lo a prí­poj­né vo­zid­lo, za­ra­de­né v jed­nej z ka­te­gó­rií M, N, O a ka­te­gó­rie L, kde pa­tria nap­rík­lad elek­tros­kút­re, mo­to­cyk­le, troj­kol­ky, štvor­kol­ky, ak sa pou­ží­va­jú na pod­ni­ka­nie.

Zjed­no­du­še­nie po­da­ní a úh­ra­dy da­ne

Pod­ni­ka­teľ, kto­rý má autá evi­do­va­né vo via­ce­rých kra­joch, bu­de za up­ly­nu­lý rok 2015 po pr­vý raz po­dá­vať da­ňo­vé priz­na­nie da­ňo­vé­mu úra­du, kde má síd­lo prí­pad­ne tr­va­lý po­byt a nie tam, kde je evi­do­va­né vo­zid­lo, ako to bo­lo do­te­raz. Daň sa v rám­ci ce­lé­ho Slo­ven­ska pla­tí už na je­den účet. Kým do­te­raz bo­lo 6-mies­tne pred­čí­slie pre kaž­dý da­ňo­vý úrad iné, po no­vom bu­de pre daň z mo­to­ro­vých vo­zi­diel pla­tiť na kaž­dom da­ňo­vom úra­de v kaž­dom kra­ji jed­no rov­na­ké pred­čí­slie 501163.

Vy­pl­ňte da­ňo­vé priz­na­nie z mo­to­ro­vých vo­zi­diel za rok 2015 rých­lo a za­dar­mo  

Na tr­hu exis­tu­je via­ce­ro al­ter­na­tív, kto­ré vám vy­pĺňa­nie da­ňo­vých priz­na­ní uľah­čia a uše­tria tak váš čas a pe­nia­ze. Ak vás zdr­žu­je ruč­né vy­pi­so­va­nie tla­čív da­ňo­vých priz­na­ní a nech­ce­te mí­ňať pe­nia­ze za pla­te­né on­li­ne služ­by, mô­že­te si za­dar­mo stiah­nuť prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia 2015 od KRO­SU. Ten ob­sa­hu­je ak­tuál­ne tla­či­vá pre DPMV za rok 2015. K vy­pi­so­va­niu tla­čív nie je pot­reb­né inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Tak­to vy­pl­ne­né da­ňo­vé priz­na­nia sú rov­no­cen­né s ori­gi­nál­nym tla­či­vom a da­ňo­vým úra­dom sú tak pl­ne ak­cep­to­va­né. Priz­na­nie mô­že­te vy­tla­čiť, ulo­žiť do PDF a po­dať elek­tro­nic­ky. Prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia si mô­že­te za­dar­mo stiah­nuť na www.kros.sk/da­no­vep­riz­na­nia.

Stiah­ni­te si aj prak­tic­ký ná­vod na v PDF za­dar­mo.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter