Výskumná agentúra vyhlásila 2 otvorené výzvy operačného programu Výskum a inovácie

Vý­skum­ná agen­tú­ra (VA) ako spros­tred­ko­va­teľ­ský or­gán Mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR vy­hlá­si­la dňa 13. ja­nuá­ra 2016 dve ot­vo­re­né vý­zvy na pred­kla­da­nie žia­dos­tí o ne­náv­rat­ný fi­nanč­ný prís­pe­vok (ŽoNFP) na fá­zo­va­né pro­jek­ty Uni­ver­zit­ných ve­dec­kých par­kov a vý­skum­ných cen­tier (II. fá­za) v rám­ci ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a ino­vá­cie.

Vy­hlá­se­né vý­zvy sú v rám­ci in­ves­tič­nej prio­ri­ty 1.1 - Roz­ší­re­nie vý­skum­nej a ino­vač­nej infra­štruk­tú­ry a ka­pa­cít na roz­voj exce­len­tnos­ti v ob­las­ti vý­sku­mu a ino­vá­cií a pod­po­ra kom­pe­ten­čných cen­tier, naj­mä ta­kých­to cen­tier európ­ske­ho zá­uj­mu. Vý­zvy nad­vä­zu­jú na vý­zvy ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj. 

„Som rád, že sa nám da­rí ot­vá­rať no­vé prog­ra­mo­vé ob­do­bie prá­ve do­py­to­vo-orien­to­va­ný­mi vý­zva­mi. Vy­chá­dza­me tým v ús­tre­ty sa­mot­ným pri­jí­ma­te­ľom euro­fon­dov, kto­rí uchá­dza­ním sa o tie­to zdro­je dos­ta­nú mož­nosť eš­te vý­znam­nej­šie­ho po­su­nu v reali­zo­va­ných ak­ti­vi­tách z pred­chá­dza­jú­ce­ho prog­ra­mo­vé­ho ob­do­bia“, ho­vo­rí mi­nis­ter škol­stva Ju­raj Draxler.

Vý­zvy sú ot­vo­re­né, to zna­me­ná, že uzav­re­tie vý­ziev nas­ta­ne vy­čer­pa­ním fi­nan­čných pros­tried­kov vy­čle­ne­ných na jed­not­li­vé vý­zvy. 

1.  Vý­zva na pred­kla­da­nie ŽoNFP na fá­zo­va­né pro­jek­ty Uni­ver­zit­ných ve­dec­kých par­kov a vý­skum­ných cen­tier (II. fá­za) pre me­nej roz­vi­nu­té re­gió­ny (kód OP­VaI-VA/DP/2015/1.1.3-01).

Vý­zva nad­vä­zu­je na vý­zvu ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj s kó­dom OP­VaV-2012/2.2/08-RO.

In­di­ka­tív­na vý­ška fi­nan­čných pros­tried­kov zo zdro­jov EÚ vy­čle­ne­ných na vý­zvu je 17 700 000 EUR.

 

2.  Vý­zva na pred­kla­da­nie ŽoNFP na fá­zo­va­né pro­jek­ty Uni­ver­zit­ných ve­dec­kých par­kov a vý­skum­ných cen­tier (II. fá­za) pre roz­vi­nu­tej­ší re­gión (kód OP­VaI-VA/DP/2015/2.1.1-01).

Vý­zva nad­vä­zu­je na vý­zvu ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj s kó­dom OP­VaV-2012/4.2/08-RO.

In­di­ka­tív­na vý­ška fi­nan­čných pros­tried­kov zo zdro­jov EÚ vy­čle­ne­ných na vý­zvu je 5 900 000 EUR.

 Kom­plet­né in­for­má­cie, úpl­né zne­nie vý­ziev a pod­mie­nok, ako aj jed­not­li­vé príl­ohy náj­de­te na www.vy­skum­naa­gen­tu­ra.sk v sek­cii Vý­zvy a na www.op­vai.sk.

Vý­skum­ná agen­tú­ra bu­de v nas­le­du­jú­com ob­do­bí vy­hla­so­vať ďal­šie vý­zvy v rám­ci OP Vý­skum a ino­vá­cie.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter