Tlačové riešenia Samsung boli v štúdii spoločnosti IDC označené za hlavného hráča na trhu

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., bo­la v štú­dii Mar­ket­Sca­pe vý­znam­nej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti IDC ozna­če­ná za hlav­né­ho hrá­ča na po­li ria­de­nia slu­žieb v ob­las­ti tla­če a prá­ce s do­ku­men­tmi (MPDS): „Wes­tern Euro­pe Ma­na­ged Workflow Servic­es 2015 Har­dco­py Ven­dor As­ses­sment - Buil­ding on MPDS".

„Uz­na­nie kva­li­ty na­šich rie­še­ní tla­če od spo­loč­nos­ti IDC potvr­dzu­je na­še od­hod­la­nie po­má­hať fir­mám do­siah­nuť efek­tív­ne a hos­po­dár­ne pro­ce­sy v ob­las­ti tla­če i di­gi­ta­li­zá­cie pa­pie­ro­vých do­ku­men­tov," ho­vo­rí Paul Bir­kett, ria­di­teľ od­de­le­nia Print Ope­ra­tion Sa­les and Mar­ke­ting spo­loč­nos­ti Sam­sung Euro­pe. „V naj­nov­ších ob­las­tiach mo­bil­nej a clou­do­vej tla­če umož­ňu­je Sam­sung klien­tom pri­po­jiť sa k in­for­má­ciám, kto­ré pot­re­bu­jú, a to vďa­ka spo­je­niu tech­no­ló­gií mo­bil­ných a tla­čo­vých v je­di­nom in­te­li­gen­tnom roz­hra­ní Smart UX. Tá­to plat­for­ma vy­uží­va štan­dar­dnú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá ob­me­dzu­je opa­ko­va­né a zby­toč­né úlo­hy vďa­ka pria­mej ko­mu­ni­ká­cii me­dzi jed­not­li­vý­mi prís­troj­mi (ma­chi­ne-to-ma­chi­ne)."

Tá­to štú­dia je pr­vou ana­lý­zou tr­hu pre­daj­cov slu­žieb ria­dia­cich chod kan­ce­lá­rie (ma­na­ged workflow servic­es - MWS), kto­rá k hod­no­te­niu vy­uží­va nás­troj IDC Mar­ket­Sca­pe. Re­port hod­no­tí schop­nos­ti a ob­chod­né stra­té­gie pop­red­ných pre­daj­cov v ob­las­ti tla­če na zá­pa­doeuróp­skom tr­hu MWS a po­rov­ná­va kva­li­ta­tív­ne a kvan­ti­ta­tív­ne vlas­tnos­ti, kto­ré sú zá­kla­dom ús­pe­chu. Štú­dia tiež skú­ma, či pre­daj­ca zá­kaz­ní­kom po­nú­ka ná­vod na zlep­še­nie auto­ma­ti­zá­cie pra­cov­ných pro­ce­sov a op­ti­ma­li­zá­ciu slu­žieb pot­reb­ných k efek­tív­nej pre­vádz­ky.

Štú­dia IDC Mar­ket­Sca­pe vy­zdvi­hu­je roz­vi­nu­té clou­do­vé a mo­bil­né tech­no­ló­gie, in­tui­tív­ny har­dvér a služ­by s pri­da­nou hod­no­tou, kto­ré sa ne­tý­ka­jú len tla­če. Me­dzi ni­mi je nap­rík­lad ma­naž­ment biz­nis pro­ce­sov, mo­bil­ná tlač, mo­bil­ný zá­znam a služ­by di­gi­tál­ne­ho pod­pi­su, kto­ré roz­ši­ru­jú IT por­tfó­lio Sam­sung. Spo­loč­nosť bo­la oce­ne­ná aj za uzav­re­té par­tner­stvá a alian­cie, kto­ré roz­beh­la po ce­lom sve­te.

IDC tiež vy­zdvih­la schop­nosť Sam­sun­gu čer­pať zo skú­se­nos­tí a ino­vá­cií z ďal­ších ob­las­tí je­ho pod­ni­ka­nia a sil­nú po­zí­ciu spo­loč­nos­ti v ob­las­ti spot­reb­nej elek­tro­ni­ky vi­dí ako vý­ho­du vzhľa­dom na ras­tú­ci vplyv spot­re­bi­te­ľov v pra­cov­nom pros­tre­dí.

„Vý­voj ap­li­ká­cií a vy­uží­va­nie ino­va­tív­nych rie­še­ní im­ple­men­to­va­ných do nie­koľ­kých pro­duk­to­vých ra­dov sú naj­väč­ším be­ne­fi­tom spo­loč­nos­ti Sam­sung," uvá­dza IDC Mar­ket­Sca­pe. „Sú­čas­ne s rých­lym vý­vo­jom sa spo­loč­nosť za­me­ria­va naj­mä na bez­peč­nosť, a to jej po­má­ha zís­ka­vať po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov, za­tiaľ čo kon­ku­ren­čné fir­my sa stá­le sna­žia iba roz­pty­ľo­vať oba­vy spo­je­né s pri­ja­tím ich rie­še­nia."

„Fir­my pô­so­bia­ce na tr­hu slu­žieb ria­de­nia pra­cov­ných pro­ce­sov pok­ra­ču­jú vo vý­vo­ji po­núk, kto­ré by ma­li zá­kaz­ní­kom po­má­hať rie­šiť pro­ce­sy cho­du kan­ce­lá­rie," po­ve­da­la Jacqui Hen­driks, ma­na­žér­ka vý­vo­ja a kon­zul­tan­tka IDC Európ­skych ria­de­ných tla­čo­vých a do­ku­men­to­vých slu­žieb. „Uz­ná­va­ní zá­pa­doeuróp­ski hrá­či na tr­hu pod­nik­li zá­sad­né kro­ky a ove­ľa ag­re­sív­nej­šie napĺňa­jú po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­kov na fun­kčnosť a špe­ci­fi­ká jed­not­li­vých od­vet­ví."

Na ukáž­ku Sam­sung pred­vie­dol svo­je no­vé pro­duk­ty a rie­še­nia, kto­ré po­nú­ka­jú mo­bil­né vlas­tnos­ti a in­tui­tív­ne roz­hra­nie, kto­ré je mož­né náj­sť ako u mul­ti­fun­kčných tla­čiar­ní, tak u tab­le­tov a smar­tfó­nov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter