ALCATEL ONETOUCH GO WATCH - hodinky odolné proti vodě, prachu i nárazům

AL­CA­TEL ONE­TOUCH za­čal v Čes­ku a na Slo­ven­sku pro­dá­vat chyt­ré ho­din­ky GO WATCH ur­če­né ak­tiv­ním uži­va­telům. Ho­din­ky jsou od­ol­né pro­ti ná­razům, vodě i pra­chu (IP67), umějí měřit tep, kro­ky, fy­zic­ký vý­kon i zob­ra­zit ak­tuál­ní emo­ce uži­va­te­le. Jsou kom­pa­ti­bil­ní s ope­rač­ní­mi sys­té­my iOS i An­droid a je­jich de­sign si může­te přizpůso­bit zce­la pod­le své­ho. GO WATCH se na čes­kém a slo­ven­ském tr­hu pro­dá­va­jí za 2 790 Kč, resp. 99,90 Euro včetně DPH.

Chyt­ré ho­din­ky GO WATCH může­te spá­ro­vat s ja­kým­ko­li smar­tpho­nem s ope­rač­ním sys­té­mem An­droid 4.3 a vy­šším, resp. s iOS 7 a vy­šším. Dí­ky to­mu vás pak bu­dou in­for­mo­vat nejrůznější­mi no­ti­fi­ka­ce­mi - např. o přije­tí SMS, e-mai­lu, ho­vo­rech, zprá­vách ze so­ciál­ních sí­tí, ne­bo vás mo­hou na­vi­go­vat přímo z ap­li­ka­ce Goog­le Ma­py. Po­kud vám přij­de zprá­va, ne­mu­sí­te vy­ta­ho­vat mo­bil z kap­sy - přeč­te­te si ji rov­nou na ho­din­kách. Zá­ro­veň bu­de­te vědět, kdo vo­lá a případně ztlu­mit zvonění ne­bo od­mít­nout ho­vor. Než vy­jde­te rá­no z do­mu, GO WATCH vás upo­zor­ní, abys­te si raději vza­li s se­bou deš­tník.

Za po­mo­ci GO WATCH může­te ov­lá­dat fo­ťák chyt­ré­ho te­le­fo­nu ne­bo přeh­rá­vač hud­by je­di­ným klep­nu­tím až na vzdá­le­nost 10 metrů. Uv­nitř spor­tovně laděných ho­di­nek naj­de­te ta­ké řadu fit­ness fun­kcí - měřič te­po­vé frek­ven­ce, kro­koměr, stop­ky pro běžce ne­bo uka­za­tel spá­le­ných ka­lo­rií. Po­kud si GO WATCH ne­chá­te na ru­ce přes noc, do­ká­žou ana­ly­zo­vat dél­ku a kva­li­tu va­še­ho spán­ku. Všech­ny naměřené hod­no­ty pak může­te přeh­ledně sle­do­vat v mo­bil­ní ap­li­ka­ci ne­bo na clou­du ONE­TOUCH MO­VE, kte­ré slou­ží ja­ko váš spor­tov­ní de­ník. Nas­ta­ví­te si jed­no­du­še vlas­tní den­ní cíl a ho­din­ky vás bu­dou mo­ti­vo­vat k je­ho splnění.

Chyt­ré ho­din­ky GO WATCH jsou voděodol­né, pra­chotěsné a ná­ra­zuv­zdor­né dí­ky cer­ti­fi­ka­ci IP67. Vzhled GO WATCH si může­te přizpůso­bit pod­le svých před­stav zá­slu­hou vy­měni­tel­né před­ní mas­ky ho­di­nek a ta­ké snad­no od­ní­ma­tel­né­mu řemín­ku. Sta­čí jen vy­měnit jed­nu bar­vu za dru­hou a během mi­nu­ty sla­dí­te vzhled ho­di­nek s va­ším out­fi­tem.

GO WATCH jsou vo­dotěsné, tak­že se je ne­mu­sí­te sun­da­vat, když se vr­hne­te do vln, dá­te si spr­chu ne­bo zmok­ne­te. Ani prach ne­bo blá­to cest jim ni­jak ne­va­dí, jsou to­tiž pra­chotěsné. Ať už se vy­dá­te kam­ko­li, do ho­di­nek se nic ne­dos­ta­ne. GO WATCH ta­ké bez prob­lémů vy­dr­ží pád z vý­šky 1,5 met­ru, pro­to­že jsou ná­ra­zuv­zdor­né.

Změřte si vlas­tní emo­ce

S GO WATCH může­te sle­do­vat i vlas­tní emo­ce - sta­čí podr­žet tla­čít­ko GO pod dis­ple­jem a spus­tí­te ba­ro­metr emo­cí. Zob­ra­zí se emoč­ní stav kom­bi­nu­jí­cí vý­stu­py z gy­ros­ko­pu, sen­zo­ru sr­deč­ní­ho te­pu a ak­ce­le­ro­met­ru. Vy­be­re­te si té­ma, kte­ré od­po­ví­dá va­še­mu ak­tuál­ní­mu roz­po­lo­že­ní nej­lé­pe, a vy­tvoříte si vlas­tní emoč­ní iko­nu. Může­te pak ih­ned sdí­let svo­jí ná­la­du na so­ciál­ních sí­tích, ne­bo si ji nas­ta­vit ja­ko ta­pe­tu na svých GO WATCH.

Ho­din­ky vy­dr­ží dí­ky ba­te­rii s ka­pa­ci­tou 225mAh na jed­no na­bi­tí dva až pět dní ak­tiv­ní­ho pou­ží­vá­ní. Pro na­bí­je­ní ne­potřebu­je­te spe­ciál­ní na­bí­ječ­ku - za­říze­ní jed­no­du­še na­bi­je­te prostřed­nic­tvím li­bo­vol­né­ho mic­ro USB ka­be­lu. Na vý­běr má­te ze tří ba­rev - bí­lo-še­dé, čer­no-čer­ve­né a bí­lo-mod­ro-ze­le­né.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter