ESET je podľa analytickej firmy Radicati Group top hráčom svojho trhu

ESET, lí­der v proak­tív­nej ochra­ne pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi s viac než 20-roč­nou his­tó­riou, bol v naj­nov­šej sprá­ve „Bez­peč­nosť fi­rem­ných kon­co­vých za­ria­de­ní - tr­ho­vý kvad­rant 2015" ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Ra­di­ca­ti Group me­no­va­ný ako top hráč. Ten­to vý­sle­dok do­ka­zu­je schop­nosť ESE­Tu vy­tvá­rať vý­kon­né a zá­ro­veň ľah­ko pou­ži­teľ­né bez­peč­nos­tné rie­še­nia, kto­ré ne­za­ťa­žu­jú sys­tém.

Tr­ho­vý kvad­rant me­dzi­ná­rod­nej a ne­zá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Ra­di­ca­ti Group pos­ky­tu­je preh­ľad o kľú­čo­vých hrá­čoch v prie­mys­le ochra­ny fi­rem­ných kon­co­vých za­ria­de­ní. Top hrá­či, akým je aj ESET, sú ozna­če­ní ako sú­čas­ní líd­ri tr­hu a ich pro­duk­ty pou­ží­va veľ­ký po­čet zá­kaz­ní­kov. Na zís­ka­nie ozna­če­nia „top hráč" mu­sia spo­loč­nos­ti pos­ky­to­vať pok­ro­či­lé fun­kcie.

„ESET sa vý­raz­ne zlep­šil v ob­las­ti fun­kcio­na­li­ty pro­duk­tov i v tr­ho­vom po­die­li," ho­vo­rí Sa­ra Ra­di­ca­ti, pre­zi­den­tka a ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka Ra­di­ca­ti Group, Inc. „En­dpoint rie­še­nia ESE­Tu pos­ky­tu­jú vy­so­ký vý­kon a de­tek­ciu a zá­ro­veň ne­za­ťa­žu­jú sys­tém, vďa­ka čo­mu po­má­ha­jú chrá­niť fir­my všet­kých veľ­kos­tí," do­dá­va Ra­di­ca­ti.

Ana­lý­za spo­mí­na ESET Li­ve Grid - sys­tém sko­ré­ho va­ro­va­nia, kto­rý vy­uží­va naj­nov­šie dá­ta zá­kaz­ní­kov ESE­Tu na pri­dá­va­nie hro­zieb do ví­ru­so­vej da­ta­bá­zy. Ra­di­ca­ti Group tak­tiež vy­zdvih­la ne­dáv­no re­di­zaj­no­va­ný nás­troj vzdia­le­nej sprá­vy ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­tor.

„V ESE­Te sa sna­ží­me pos­ky­to­vať za­bez­pe­če­nie kon­co­vých za­ria­de­ní, kto­ré fir­mám po­nú­ka no­vú ge­ne­rá­ciu ochra­ny s níz­kym do­pa­dom na sys­tém," ho­vo­rí Ig­na­cio Sbam­pa­to, ob­chod­ný a mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET. „Pre­sun do ka­te­gó­rie top hráč v tr­ho­vom kvad­ran­te Ra­di­ca­ti Group potvr­dzu­je dl­ho­do­bú stra­té­giu ESE­Tu a je vý­sled­kom vy­dá­va­nia oce­ňo­va­ných rie­še­ní, kto­ré po­má­ha­jú chrá­niť ce­los­ve­to­vo viac ako 100 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov," do­dá­va Sbam­pa­to.

Viac o no­vej ge­ne­rá­cii bez­peč­nos­tných rie­še­ní pre fir­my, vrá­ta­ne ESET En­dpoint Se­cu­ri­ty a ESET Re­mo­te Ad­mi­nis­tra­to­ra, náj­de­te na strán­ke http://www.eset.com/sk/fir­my/.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter