Personálna agenda firiem bude viac „HAPPY“

Na trh pri­chá­dza no­vá webo­vá ap­li­ká­cia SOF­TIP HAP­PY HR pre mo­der­né ria­de­nie ľud­ských zdro­jov. Ako nad­stav­ba nad rie­še­ním pre spra­co­va­nie miezd je ot­vo­re­ná a kom­pa­ti­bil­ná s kto­rým­koľ­vek per­so­nál­nym a mzdo­vým sys­té­mom. Jed­nou z jej naj­väč­ších pred­nos­tí je tiež schop­nosť pris­pô­so­biť sa kon­krét­nym po­žia­dav­kám zá­kaz­ní­ka.

V sú­čas­nos­ti tvo­rí SOF­TIP HAP­PY HR päť zá­klad­ných mo­du­lov, kto­ré sú uží­va­teľ­sky jed­no­du­ché, no na­priek to­mu po­nú­ka­jú všet­ko, čo per­so­nal­ista, ma­naž­ment aj sa­mot­ní pra­cov­ní­ci pot­re­bu­jú.

Per­so­nál­ny por­tál sprís­tup­ňu­je vy­bra­né per­so­nál­ne úda­je všet­kým za­mes­tnan­com a ma­na­žé­rom spo­loč­nos­ti. Pros­tred­níc­tom por­tá­lu je mož­né elek­tro­nic­ky reali­zo­vať rôz­ne pro­ce­sy schva­ľo­va­nia po­žia­da­viek napr. žia­dosť o zme­nu ban­ko­vé­ho úč­tu, zdra­vot­nej pois­ťov­ne, do­vo­len­ku.

Mo­dul Or­ga­ni­zá­cia slú­ži na evi­den­ciu or­ga­ni­zač­ných zlo­žiek jed­nej ale­bo via­ce­rých spo­loč­nos­tí až na úro­veň vy­tvo­re­ných pra­cov­ných miest. Umož­ňu­je zob­ra­ze­nie a jed­no­du­ché mo­de­lo­va­nie or­ga­ni­zač­nej sché­my.

Hod­no­te­nie po­nú­ka va­ria­bil­né mož­nos­ti na de­fi­no­va­nie kri­té­rií pre hod­no­te­nie za­mes­tnan­ca ale­bo ko­lek­tí­vu. Pro­ces sa reali­zu­je na hod­no­tia­com for­mu­lá­ri v ur­če­ných ča­so­vých inter­va­loch s mož­nos­ťou vý­poč­tu va­ria­bil­nej zlož­ky mzdy.

Mo­dul Vzde­lá­va­nie ria­di ce­lý pro­ces vzde­lá­va­nia v spo­loč­nos­ti od plá­no­va­nia, evi­den­cie až po ak­tua­li­zá­ciu kar­ty za­mes­tnan­ca. Umož­ňu­je sle­do­va­nie pe­rio­dic­ky sa opa­ku­jú­cich ak­ti­vít ako sú napr. le­kár­ske pre­hliad­ky, ško­le­nia BOZP, preš­ko­le­nia ob­slu­hy stro­jov apod.

Sú­čas­ťou ap­li­ká­cie je aj mo­dul Ad­mi­nis­trá­cia HR. Za­bez­pe­ču­je evi­den­ciu nie­len kme­ňo­vých za­mes­tnan­cov, ale aj osôb, kto­ré ma­jú iný ako za­mes­tna­nec­ký vzťah ku spo­loč­nos­ti.

No­vá ap­li­ká­cia je mul­ti­ja­zyč­ná a schop­ná ok­rem slo­ven­či­ny pra­co­vať aj v ne­mec­kej a an­glic­kej mu­tá­cii. Me­dzi jej hlav­né vý­ho­dy pat­rí dos­tup­nosť 24/7. „Pos­ta­čí pri­po­je­nie na inter­net a za­ria­de­nie s inter­ne­to­vým pre­hlia­da­čom - PC, Mac, tab­let ale­bo smar­tpho­ne a mô­že­te pra­co­vať ke­dy­koľ­vek a od­kiaľ­koľ­vek, pri­čom sú všet­ky úda­je šif­ro­va­né a v úpl­nom bez­pe­čí", vy­svet­ľu­je Ive­ta Ko­ter­bo­vá, pro­jek­to­vá ma­na­žér­ka SOF­TIP HAP­PY HR.

V tých­to dňoch sa SOF­TIP HAP­PY HR na­sa­dzu­je u pr­vých zá­kaz­ní­kov vrá­ta­ne inter­nej im­ple­men­tá­cie v spo­loč­nos­ti SOF­TIP.

Viac in­for­má­cií: www.sof­tip.sk/hap­pyhr

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter