Canon rozširuje úspešný rad šekových skenerov imageFORMULA

Ca­non Euro­pe, lí­der v ob­las­ti di­gi­tál­ne­ho spra­co­va­nia ob­ra­zu, pred­sta­vil no­vé še­ko­vé ske­ne­ry ra­du ima­ge­FOR­MU­LA, mo­de­ly CR-190i II, CR190i II UV, CR-135i II a CR-135 II UV.

Tie­to vy­so­ko vý­kon­né za­ria­de­nia dopĺňa­jú po­nu­ku še­ko­vých ske­ne­rov Ca­non
a zá­kaz­ní­kom pre­dov­šet­kým z ob­las­ti ban­ko­vých do­mov, ob­chod­ní­kom a fi­nan­čných in­šti­tú­cií, kto­rí tú­žia po vy­ššej rých­los­ti, spo­ľah­li­vos­ti a bez­peč­nos­ti, roz­ši­ru­jú mož­nosť voľ­by. Mo­de­ly CR-190i II a CR-190i II UV sú nas­le­dov­ník­mi po­pu­lár­ne­ho še­ko­vé­ho ske­ne­ru CR-190i, za­tiaľ čo mo­de­ly CR-135i II a CR-135i II UV sú úpl­né no­vin­ky pos­ky­tu­jú­ce rov­na­ko spo­ľah­li­vý vý­kon naj­mä v prí­pa­doch, ke­dy je spra­co­vá­va­ný men­ší ob­jem še­ko­vých tran­sak­cií.

Špič­ko­vá kva­li­ta op­ti­ky Ca­non a od­ol­ný po­dá­vač pa­pie­rov v še­ko­vých ske­ne­roch CR-135i II a CR-190i II mi­ni­ma­li­zu­jú chy­by a za­is­ťu­jú, že tran­sak­cie pre­beh­nú ply­nu­le a správ­ne. Za mi­nú­tu zvlád­nu tie­to mo­de­ly spra­co­vať 135, res­pek­tí­ve 190 še­kov. Ske­ne­ry Ca­non CR-190i II sú tiež vy­ba­ve­né vsta­va­nou po­dá­va­cou jed­not­kou Jag­ger, kto­rá zlep­šu­je spo­ľah­li­vosť po­dá­va­nia še­kov, naj­mä v prí­pa­doch, ke­dy ske­nu­je­te še­ky rôz­nych veľ­kos­tí.

Všet­ky za­ria­de­nia ske­nu­jú v jed­nom prie­cho­de sú­čas­ne ob­raz i MICR dá­ta, vďa­ka čo­mu za­bra­ňu­jú pod­vo­dom ako na mies­te ske­no­va­nia, tak pri ďal­šom spra­co­va­ní. Pre ďal­šie zvý­še­nie bez­peč­nos­ti ma­jú mo­de­ly ima­ge­FOR­MU­LA CR-135i II UV a CR190i II UV vsta­va­né UV svet­lo, tak­že ok­rem bež­né­ho ob­ra­zu ske­nu­jú v jed­nom prie­cho­de tiež UV ob­raz.

Tim Bros­ni­han, Mar­ke­ting Ma­na­ger for Do­cu­ment Scan­ning So­lu­tions Ca­non Euro­pe uvá­dza: „Fi­nan­čná in­šti­tú­cia i pre­daj­co­via po­ža­du­jú spo­ľah­li­vú tech­no­ló­giu, kto­rá im umož­ní skon­tro­lo­vať a bez­peč­ne spra­co­vať še­ko­vé plat­by. No­vé ske­ne­ry Ca­non ima­ge­FOR­MU­LA CR-190i II UV a CR-135 II UV pou­ží­va­jú naj­nov­šiu tech­no­ló­giu pre ske­no­va­nie UV at­ra­men­tov, čo zni­žu­je ri­zi­ko še­ko­vých pod­vo­dov. Vy­lep­še­ný de­sign vy­chá­dza zo spät­nej väz­by od zá­kaz­ní­kov a ob­chod­ných par­tne­rov. To z pred­sta­ve­ných za­ria­de­ní ro­bí skve­lú voľ­bu pre fi­nan­čné od­vet­vie, kto­ré up­red­nos­tňu­je zá­kaz­níc­ku skú­se­nosť a bez­peč­nosť."

No­vé ske­ne­ry sta­va­jú na ús­pe­choch mo­de­lov CR-190i / CR190i UV a ob­sa­hu­jú tiež at­ra­men­to­vú tla­čo­vú náplň (PG-445, PG-445XL, PG-545 ne­bo PG-545XL). Vďa­ka nej ve­dia na ske­no­va­ný šek vy­tla­čiť pot­reb­né potvr­de­nie o spra­co­va­ní v texto­vej i gra­fic­kej po­do­be.

Mo­de­ly CR-190i II, CR-190i II UV, CR-135i II a CR-135 II UV bu­dú dos­tup­né v pre­daj­niach Ca­non a u vy­bra­ných dis­tri­bú­to­rov na­prieč Euró­pou od feb­ruára 2016.

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te http://www.ca­non-euro­pe.com/for_work/bu­si­ness-pro­ducts/do­cu­ment-scan­ners/cheque-scan­ners/.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter