Slovenskí obchodníci budú po tretí krát bojovať o titul mastercard obchodník roka

Sú­ťaž Mas­ter­Card Ob­chod­ník ro­ka 2015 je pro­jek­tom spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card, kto­rý si kla­die za cieľ vy­zdvih­núť tých naj­lep­ších ob­chod­ní­kov a sú­čas­ne po­môcť spot­re­bi­te­ľom v orien­tá­cii na tr­hu. Te­raz štar­tu­je na Slo­ven­sku tre­tí roč­ník tej­to sú­ťa­že. Ob­chod­ní­ci bu­dú sú­ťa­žiť cel­ko­vo v 10 ka­te­gó­riách. Zá­ro­veň bu­de v pon­de­lok 18. ja­nuá­ra spus­te­né hla­so­va­nie ve­rej­nos­ti, ke­dy bu­dú môcť zá­kaz­ní­ci vy­brať svoj­ho naj­ob­ľú­be­nej­šie­ho ob­chod­ní­ka. Hla­so­vať bu­de mož­né pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vých strá­nok www.ob­chod­nik-ro­ka.sk a SMS správ až do 18. mar­ca 2016.

Cie­ľom sú­ťa­že je pou­ká­zať na kva­li­tu pro­duk­tov a slu­žieb oce­ne­ných ob­chod­ní­kov v ma­loob­cho­de. „Nie­len ob­chod­ní­ci, ale aj zá­kaz­ní­ci vní­ma­jú to­to oce­ne­nie ako ur­či­tú zá­ru­ku. Je dô­ka­zom dob­re od­ve­de­nej prá­ce pre­daj­cu a spo­koj­nos­ti zá­kaz­ní­kov s po­nú­ka­ný­mi služ­ba­mi," ho­vo­rí Jo­sef Ma­cha­la, Loyal­ty & Ac­cep­tan­ce Ma­na­ger Mas­ter­Card. Ti­tul Mas­ter­Card Ob­chod­ník ro­ka tak mô­že zá­kaz­ní­kom po­môcť v orien­tá­cii na tr­hu, ale je aj dob­rou znám­kou pre za­mes­tnan­cov a ak­cio­ná­rov.

Sú­ťaž sa skla­dá cel­ko­vo z de­sia­tich ka­te­gó­rií. Ví­ťa­za v 9 od­bo­ro­vých ka­te­gó­riách a ab­so­lút­ne­ho ví­ťa­za ur­čí ne­zá­vis­lá agen­tú­ra GfK Czech na zá­kla­de vý­sku­mu ve­rej­nej mien­ky. Ví­ťa­zom kaž­dej z od­bo­ro­vých ka­te­gó­rií sa sta­ne ob­chod­ník, kto­rý zís­ka naj­lep­šie cel­ko­vé hod­no­te­nie. Ab­so­lút­nym ví­ťa­zom a dr­ži­te­ľom ti­tu­lu Mas­ter­Card Ob­chod­ník ro­ka 2015 sa sta­ne ten ob­chod­ník, kto­rý zís­ka úpl­ne naj­vyš­šie hod­no­te­nie zo stra­ny zá­kaz­ní­kov, a to bez oh­ľa­du na ka­te­gó­riu to­va­ru.

Sú­ťaž­né od­bo­ro­vé ka­te­gó­rie:

Mas­ter­Card Ob­chod­ník s pot­ra­vi­na­mi 2015
Mas­ter­Card Ob­chod­ník s dro­gé­riou a par­fu­mé­riou 2015
Mas­ter­Card Ob­chod­ník s od­ev­mi 2015
Mas­ter­Card Ob­chod­ník so špor­to­vý­mi od­ev­mi a pot­re­ba­mi 2015
Mas­ter­Card Ob­chod­ník s elek­tro­ni­kou 2015
Mas­ter­Card Ob­chod­ník s kni­ha­mi 2015
Mas­ter­Card Ob­chod­ník pre dom, zá­hra­du a cho­va­te­ľov 2015
Mas­ter­Card Ob­chod­ník s ná­byt­kom a by­to­vý­mi dopl­nka­mi 2015
Mas­ter­Card Inter­ne­to­vý ob­chod­ník 2015


Ce­na a dos­tup­nosť

Viac in­for­má­cií o pro­duk­toch Ac­ro­nis True Ima­ge 2016 a Ac­ro­nis True Ima­ge Cloud, vrá­ta­ne cen­ní­ka a mož­nos­ti bez­plat­né­ho vy­skú­ša­nia náj­de­te na www.ac­ro­nis.cz a http://shop.bac­kup-sto­re.cz/. Ac­ro­nis True Ima­ge je tiež dos­tup­ný u väč­ších pre­daj­cov IT.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter