True Image Cloud je teraz dostupná na Slovensku

Ac­ro­nis, ce­los­ve­to­vý lí­der v rie­še­niach ochra­ny dát no­vej ge­ne­rá­cie, ozná­mil uve­de­nie ak­tua­li­zo­va­nej ver­zie svo­jich pro­duk­tov Ac­ro­nis True Ima­ge Cloud a Ac­ro­nis True Ima­ge 2016 na slo­ven­ský trh. Ak­tua­li­zo­va­ná ver­zia rie­še­ní, kto­rá je v sú­čas­nos­ti jed­ným z naj­pre­dá­va­nej­ším zá­lo­ho­va­cím rie­še­ním pre PC na Slo­ven­sku, pri­ná­ša rad vy­lep­še­ní v ob­las­ti ochra­ny dát, uží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia a zá­lo­ho­va­nia do clou­du.

Pro­duk­ty bo­li ino­vo­va­né na zá­kla­de po­žia­da­viek zá­kaz­ní­kov, kto­rí zdô­raz­ňo­va­li hlav­ne mož­nosť pre­ne­se­nia dát z lo­kál­nych PC dis­kov, in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov a tab­le­tov do clou­du z dô­vo­du ob­me­dzenia veľ­kos­ti inter­ných úlo­žísk. Doš­lo tiež k vy­lep­še­niu uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia a fun­kcií pre ochra­nu dát v do­mác­nos­tiach, kto­ré uľah­čia sprá­vu zá­loh a ob­no­vu na via­ce­rých po­čí­ta­čoch PC, Mac, in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch a tab­le­toch.

„Uží­va­te­lia v do­mác­nos­tiach aj kan­ce­lá­riách sa dnes obá­va­jú hlav­ne stra­ty dát v dôs­led­ku poš­ko­de­ných čí stra­te­ných za­ria­de­ní a stre­tá­va­jú sa so spot­re­bou úlož­né­ho pries­to­ru na svo­jich za­ria­de­niach," po­ve­dal Zdeněk Bí­nek, zod­po­ved­ný za pre­daj rie­še­ní Ac­ro­nis na čes­kom a slo­ven­skom tr­hu. „Ac­ro­nis True Ima­ge 2016 a Ac­ro­nis True Ima­ge Cloud pos­ky­tu­jú kom­for­tné auto­ma­tic­ké zá­lo­ho­va­nie vo zvo­le­ných inter­va­loch, kto­ré zba­vu­je uží­va­te­ľa obáv o kľú­čo­vé dá­ta, ne­za­ťa­žu­je vý­kon­nosť za­ria­de­nia či inter­ne­to­vú ko­nek­ti­vi­tu nad­mer­ný­mi ná­rok­mi a po­nú­ka neob­me­dze­nú úlož­nú ka­pa­ci­tu v clou­de."

Ac­ro­nis True Ima­ge za­is­ťu­je kom­plexnú ochra­nu dát v po­čí­ta­čoch, a to vrá­ta­ne ob­ráz­kov, vi­deo­záz­na­mov, do­ku­men­tov, ap­li­ká­cií, he­siel, nas­ta­ve­ní a ce­lé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. Ac­ro­nis True Ima­ge Cloud sa vy­zna­ču­je preh­ľad­ným cen­tra­li­zo­va­ným ov­lá­da­cím pa­ne­lom, kto­rý umož­ňu­je cen­trál­nu sprá­vu zá­loh a ob­no­vo­va­nie via­ce­rých za­ria­de­ní, vrá­ta­ne osob­ných po­čí­ta­čov PC a Mac, a mo­bil­ných te­le­fó­nov a tab­le­tov na akej­koľ­vek plat­for­me (An­droid, iOS, Win­dows). Ac­ro­nis True Ima­ge Cloud pos­ky­tu­je kom­plexnú ochra­nu pred stra­tou dát v dôs­led­ku ha­vá­rie ale­bo ne­po­zor­nos­ti, me­dzi kto­ré mô­žu pat­riť nech­ce­né vy­ma­za­nie sú­bo­rov a chy­by uží­va­te­ľov, rov­na­ko ako poš­ko­de­nie, stra­ta či krá­dež za­ria­de­nia.

Ac­ro­nis True Ima­ge je za­lo­že­ný na sú­bo­re vý­kon­ných tech­no­ló­gií na ochra­nu dát Ac­ro­nis Any­Da­ta En­gi­ne, kto­ré umož­ňu­jú uží­va­te­ľo­vi vy­uží­vať pok­ro­či­lé a spo­ľah­li­vé nás­tro­je na zá­lo­ho­va­nie a sprá­vu dis­ku, ku kto­rým pat­rí:

Úpl­ný zá­lož­ný ob­raz - vy­tvo­rí kó­piu dát na úrov­ni dis­ko­vých blo­kov, čo uží­va­te­ľo­vi umož­ní vy­tvo­riť si pres­nú kó­piu pev­ných dis­kov po­čí­ta­ča. Uží­va­teľ si mô­že zvo­liť, či bu­de zá­lo­ho­vať iba kon­krét­ne zlož­ky ale­bo si vy­tvo­rí úpl­nú kó­piu dis­ku.

Uni­ver­zál­na ob­no­va - umož­ňu­je uží­va­te­ľom ob­no­viť úpl­ný zá­lož­ný ob­raz na no­vý osob­ný po­čí­tač ale­bo po­čí­tač Mac, a to vrá­ta­ne ob­no­ve­nia na od­liš­ný har­dvér aj pre­mig­ro­vať ce­lý ope­rač­ný sys­tém, ap­li­ká­cie i dá­ta na no­vý disk ale­bo na no­vý po­čí­tač.

Rých­le nah­rá­va­nie do clou­du - vy­va­žu­je spot­re­bu sie­ťo­vých zdro­jov s cie­ľom maxima­li­zá­cie vy­uži­tia dos­tup­nej pre­no­so­vej rých­los­ti pre rých­le nah­rá­va­nie zá­lo­hy dát do clou­du bez to­ho, aby to pri­tom na­ru­ši­lo sú­bež­nú prá­cu uží­va­te­ľa či rých­losť.

Vy­skú­šaj a roz­hod­ni (Try & De­ci­de) - tá­to fun­kcia pos­ky­tu­je ria­de­né do­čas­né pros­tre­die pre bez­peč­né otes­to­va­nie no­vé­ho sof­tvé­ru, ov­lá­da­čov, či sys­té­mo­vých kon­fi­gu­rá­cií s mož­nos­ťou bez­peč­né­ho náv­ra­tu k pred­chá­dza­jú­cej sta­bil­nej sys­té­mo­vej kon­fi­gu­rá­cii pre prí­pad tech­nic­kých ale­bo vý­kon­nos­tných prob­lé­mov ale­bo bez­peč­nos­tných hro­zieb, napr. ví­ru­su ale­bo mal­vé­ru.

Klo­no­va­nie dis­ku - vy­tvo­rí pres­nú rep­li­ku dis­ko­vej jed­not­ky, kto­rá je uži­toč­ná pre úče­ly kom­plet­nej mig­rá­cie dát z jed­né­ho dis­ku na iný, a tiež na vy­tvo­re­nie via­ce­rých rep­lík dis­ku s rov­na­kým ob­sa­hom.

Ce­na a dos­tup­nosť

Viac in­for­má­cií o pro­duk­toch Ac­ro­nis True Ima­ge 2016 a Ac­ro­nis True Ima­ge Cloud, vrá­ta­ne cen­ní­ka a mož­nos­ti bez­plat­né­ho vy­skú­ša­nia náj­de­te na www.ac­ro­nis.cz a Ac­ro­nis True Ima­ge je tiež dos­tup­ný u väč­ších pre­daj­cov IT.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter