TP-LINK predstavuje miniatúrnu powerbanku TL-PB2600

Spo­loč­nosť TP-LINK uvied­la na slo­ven­ský trh power­ban­ku s ozna­če­ním TL-PB2600 ur­če­nú k nú­dzo­vé­mu do­bí­ja­niu in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov, tab­le­tov, MP3 preh­rá­va­čov, GPS, fo­toa­pa­rá­tov a ďal­ších za­ria­de­ní tam, kde nie je k dis­po­zí­cii elek­tric­ká sieť. No­vin­ka po­nú­ka ka­pa­ci­tu 2600 mAh a vy­zna­ču­je sa mi­nia­túr­ny­mi roz­mer­mi, ele­gan­tným pre­ve­de­ním v tva­re rú­ža, vy­so­kou ener­ge­tic­kou účin­nos­ťou a šes­ťná­sob­nou ochra­nou pre bez­peč­nosť zdro­ja a na­pá­ja­né­ho za­ria­de­nia.

Mi­nia­túr­ny po­moc­ník v nú­dzi

Vrec­ko­vý aku­mu­lá­tor TL-PB2600 po­nú­ka vý­stup­ný prúd 1A, pri­čom na jed­no svo­je na­bi­tie umož­ňu­je tak­mer pl­ne do­biť väč­ši­nu bež­ných in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov. Ho­dí sa tiež pre nú­dzo­vé na­pá­ja­nie ná­roč­nej­ších za­ria­de­ní ako je napr. tab­let, a to po do­bu nut­nú k do­kon­če­niu či bez­peč­né­mu ulo­že­niu roz­ro­be­nej prá­ce. Vďa­ka mi­nia­túr­nym roz­me­rom je mož­né no­siť TL-PB2600 neus­tá­le pri se­be vo vrec­ku, ka­bel­ke či škol­skom ba­to­hu.

Vy­so­ká účin­nosť, ochra­na zdro­ja a na­pá­ja­ných za­ria­de­ní

Kva­lit­né ob­vo­dy vy­uži­té pri konštruk­cii TL-PB2600 vý­raz­ne zni­žu­jú stra­ty pri na­bí­ja­ní a umož­ňu­jú power­ban­ke do­sa­ho­vať až 90% ener­ge­tic­kej účin­nos­ti, čo pod­stat­ne zni­žu­je jej te­pel­né za­ťa­že­nie. Pro­ti poš­ko­de­niu sa­mot­né­ho zdro­ja a pri­po­je­né­ho za­ria­de­nia je vrec­ko­vý aku­mu­lá­tor TL-PB2600 vy­ba­ve­ný ochra­nou pro­ti skra­tu, pre­pä­tiu, pre­ťa­že­niu, pre­bi­tiu, pod­vy­bi­tiu a pre­hria­tiu.

Power­ban­ka TL-PB2600 je už k dis­po­zí­cii v pre­daj­nej sie­ti par­tne­rov spo­loč­nos­ti TP-LINK a to za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 13,30 EUR.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti

- Ideál­ny nú­dzo­vý na­pá­ja­cí zdroj pre pre­nos­né za­ria­de­nia
- Jed­no­du­cho pre­nos­ný vďa­ka mi­nia­túr­nym roz­me­rom a tva­ru ty­čin­ky na pe­ry
- Vý­stup 5 V / 1A je kom­pa­ti­bil­ný s in­te­li­gen­tný­mi te­le­fón­mi, MP3 preh­rá­vač­mi, fo­toa­pa­rát­mi a mno­hý­mi ďal­ší­mi typ­mi za­ria­de­ní
- Sve­tel­né in­di­ká­to­ry sta­vu ba­té­rie a prie­be­hu do­bí­ja­nia
- Viac­ná­sob­ná ochra­na zdro­ja a pri­po­je­ných za­ria­de­níOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter