ČR: Prieskum spoločnosti Red Hat: investovať do mobility sa vypláca

Red Hat, Inc. (NY­SE: RHT), před­ní světo­vý pos­ky­to­va­tel řeše­ní za­lo­že­ných na open sour­ce tech­no­lo­giích, ozná­mil vý­sled­ky své­ho nej­novější­ho vý­zku­mu za­měřené­ho na vy­hod­no­co­vá­ní mo­bi­li­ty. Průzkum od­ha­lil, že 52 pro­cent res­pon­dentů má im­ple­men­to­va­nou uce­le­nou stra­te­gii pro vy­uží­vá­ní mo­bil­ních ap­li­ka­cí a 90 pro­cent fi­rem plá­nu­je v ro­ce 2016 zvý­šit své in­ves­ti­ce sou­vi­se­jí­cí s roz­vo­jem mo­bil­ních ap­li­ka­cí. Ce­lých 96 pro­cent or­ga­ni­za­cí s uce­le­nou stra­te­gií přitom pro vy­hod­no­co­vá­ní přínosů mo­bil­ních ap­li­ka­cí vy­uží­vá klí­čo­vé vý­kon­nos­tní uka­za­te­le.

Průzkum spo­leč­nos­ti Red Hat za­měře­ný na vy­spělost mo­bil­ních tech­no­lo­gií dá­le uká­zal, že 74 pro­cent or­ga­ni­za­cí, kte­ré ales­poň čás­tečně vy­uží­va­jí klí­čo­vé vý­kon­nos­tní uka­za­te­le (key per­for­man­ce in­di­ca­tor, KPI) pro měření úspěšnos­ti ob­las­ti mo­bil­ních ap­li­ka­cí, do­sa­hu­jí klad­né náv­rat­nos­ti in­ves­tic. Jde o in­for­ma­ci, kte­rá potvr­zu­je, že in­ves­ti­ce do mo­bil­ních tech­no­lo­gií se těmto res­pon­dentům vy­pla­ti­ly. Vý­sled­ky průzku­mu dá­le uka­zu­jí, že pro vy­hod­no­co­vá­ní úspěšnos­ti mo­bil­ních ap­li­ka­cí vy­uží­vá klí­čo­vé vý­kon­nos­tní uka­za­te­le 85 pro­cent or­ga­ni­za­cí, ji­né prostřed­ky a nás­tro­je vy­uží­vá 9 pro­cent fi­rem a os­tat­ní účas­tní­ci průzku­mu uved­li, že úspěšnost svých mo­bil­ních pro­jektů nez­jiš­ťu­jí vůbec.

Zjištěním ná­zo­ru IT od­bor­níků s roz­ho­do­va­cí­mi pra­vo­mo­ce­mi z 200 souk­ro­mých fi­rem ze Spo­je­ných států ame­ric­kých a zá­pad­ní Ev­ro­py s nej­méně 2 500 za­městnan­ci pověřil Red Hat spo­leč­nost Van­son Bour­ne. Cí­lem průzku­mu by­lo zís­kat in­for­ma­ce sou­vi­se­jí­cí s roz­vo­jem mo­bil­ních ap­li­ka­cí včetně pod­kladů pro lep­ší po­cho­pe­ní to­ho, jak res­pon­den­ti s uce­le­nou stra­te­gií vy­hod­no­cu­jí úspěšnost svých pro­jektů z ob­las­ti mo­bil­ních ap­li­ka­cí právě po­mo­cí KPI. Me­zi nejdůle­žitější vý­stu­py to­ho­to průzku­mu patří nás­le­du­jí­cí zjištění:

Účas­tní­ci průzku­mu uz­ná­va­jí potřebu sle­do­vat efek­ti­vi­tu mo­bil­ních tech­no­lo­gií a větši­na res­pon­dentů (85 pro­cent) vy­uží­vá pro to­to vy­hod­no­co­vá­ní klí­čo­vé vý­kon­nos­tní uka­za­te­le ales­poň čás­tečně. Me­zi or­ga­ni­za­ce­mi vy­uží­va­jí­cí­mi KPI po­va­žu­je náv­rat­nost svých in­ves­tic za klad­nou ví­ce fi­rem ve Spo­je­ných stá­tech ame­ric­kých (79 pro­cent) než v zá­pad­ní Ev­ropě (68 pro­cent). Zá­por­nou náv­rat­nost in­ves­tic spo­je­ných s mo­bil­ní­mi ap­li­ka­ce­mi nao­pak uved­la jen čtyři pro­cen­ta res­pon­dentů a nu­lo­vou pou­ze kaž­dá šes­tá or­ga­ni­za­ce (16 pro­cent). Náv­rat­nost svých mo­bil­ních in­ves­tic přitom nez­ná sedm pro­cent fi­rem.

Největších úspěchů v ob­las­ti mo­bil­ních ap­li­ka­cí do­sa­hu­jí vý­rob­ní, te­le­ko­mu­ni­kač­ní a sta­veb­ní fir­my. Me­zi or­ga­ni­za­ce­mi vy­uží­va­jí­cí­mi pro vy­hod­no­co­vá­ní úspěšnos­ti klí­čo­vé vý­kon­nos­tní uka­za­te­le uved­li res­pon­den­ti právě z těchto ver­ti­kál nej­lep­ší náv­rat­nost in­ves­tic:

vý­ro­ba - 92 pro­cent
te­le­ko­mu­ni­ka­ce - 83 pro­cent
sta­veb­nic­tví - 83 pro­cent

Dal­ší od­větví by­la nás­le­du­jí­cí:

ma­loob­chod - 76 pro­cent
dis­tri­bu­ce a přep­ra­va - 75 pro­cent
ob­chod­ní služ­by - 71 pro­cent
fi­nan­ční služ­by - 69 pro­cent
in­for­mač­ní tech­no­lo­gie - 66 pro­cent
che­mic­ký a far­ma­ceu­tic­ký průmysl - 56 pro­cent

V ro­ce 2016 pravděpo­dobně doj­de k přeno­su zod­povědnos­ti za měření úspěšnos­ti ob­las­ti mo­bil­ních ap­li­ka­cí. V sou­čas­nos­ti se 72 pro­cent or­ga­ni­za­cí vy­uží­va­jí­cích klí­čo­vé vý­kon­nos­tní uka­za­te­le dom­ní­vá, že zod­povědnost za vy­hod­no­co­vá­ní roz­vo­je mo­bil­ních ap­li­ka­cí pri­márně ná­le­ží ve­de­ní IT od­děle­ní a je­ho podříze­né­mu ma­na­ge­men­tu. Ve­de­ní os­tat­ních od­děle­ní přisou­di­lo tu­to zod­povědnost 17 pro­cent res­pon­dentů a šéfům ne­bo ředi­telům ma­jí­cím na sta­ros­ti právě mo­bi­li­tu pak 11 pro­cent do­tá­za­ných. Pro le­toš­ní rok nic­méně účas­tní­ci to­ho­to průzku­mu před­pok­lá­da­jí změnu. Za­cho­vá­ní zod­povědnos­ti na IT ma­na­ge­men­tu oče­ká­vá 43 pro­cent res­pon­dentů a ve 42 pro­cen­tech fi­rem by mělo být za zjiš­ťo­vá­ní úspěšnos­ti zod­povědné ve­de­ní os­tat­ních od­děle­ní. Ma­na­ge­ment za­měře­ný přímo na mo­bi­li­tu by měl mít tu­to ob­last na sta­ros­ti ve 14 pro­cen­tech fi­rem.

Podpůrná vy­jádření

Cat­hal McGloin, vi­ce pre­si­dent, Mo­bi­le Plat­forms, Red Hat
"Náš vý­zkum za­měře­ný na vy­spělost mo­bi­li­ty uka­zu­je, že zvý­šit své in­ves­ti­ce v ob­las­ti roz­vo­je mo­bil­ních ap­li­ka­cí plá­nu­je pro le­toš­ní rok 90 pro­cent fi­rem. S cí­lem blí­že po­ro­zumět pod­statě in­ves­tič­ní­ho zá­vaz­ku jsme na­víc zjiš­ťo­va­li i to, jak vlastně ty­to or­ga­ni­za­ce úspěšnost zjiš­ťu­jí, kdo je za je­jí sle­do­vá­ní pri­márně zod­pověd­ný a o ja­kých mož­ných změnách ma­na­ge­ment přemýš­lí. Na větší mo­bil­ní vy­spělost uka­zu­je něko­lik sig­nálů včetně poč­tu účas­tníků, kteří uved­li ne­jen to, že pro sle­do­vá­ní úspěšnos­ti svých mo­bil­ních in­ves­tic vy­uží­va­jí klí­čo­vé vý­kon­nos­tní uka­za­te­le, ale ta­ké potvr­di­li klad­nou náv­rat­nost těchto in­ves­tic. Za­jí­ma­vým zjištěním je i před­pok­lá­da­ný přenos zod­povědnos­ti za KPI na os­tat­ní čás­ti fir­my. Vý­zkum tak potvr­zu­je, že spo­lu s tím, jak jed­not­li­vé sou­čás­ti or­ga­ni­za­ce úz­ce spo­lup­ra­cu­jí s IT, hra­jí ta­to od­děle­ní stá­le větší ro­li i při roz­ho­do­vá­ní v ob­las­ti mo­bi­li­ty."

Me­to­do­lo­gie a de­mog­ra­fic­ké rozděle­ní

Zjištěním ná­zo­ru IT od­bor­níků s roz­ho­do­va­cí­mi pra­vo­mo­ce­mi z 200 souk­ro­mých fi­rem ze Spo­je­ných států ame­ric­kých a zá­pad­ní Ev­ro­py s nej­méně 2 5000 za­městnan­ci pověřil Red Hat spo­leč­nost Van­son Bour­ne. Průzkum proběhl on-li­ne for­mou a byl do­kon­če­ný v říj­nu 2015.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter