Počet TV kanálov na satelitoch SES v roku 2015 rástol o 11,3 %. To je rýchlejšie ako trh

Spo­loč­nosť SES(Pa­ríž­ska bur­za NY­SE Euro­next a Luxem­bur­ská bur­za: SESG) ozná­mi­la, že k 31. 12. 2015 vy­sie­la­la cez svo­ju flo­ti­lu sa­te­li­tov re­kord­ný po­čet te­le­víz­nych ka­ná­lov. Me­dzi­roč­ne po­čet TV ka­ná­lov vzrás­tol o 11,3 % na 7 268. Ce­lé od­vet­vie pri­tom rás­tlo len o 2 %. Ťahú­ňom toh­to ras­tu bo­lo pok­ra­ču­jú­ce spúš­ťa­nie no­vých HD ka­ná­lov v Euró­pe a Se­ver­nej Ame­ri­ke a tak­tiež aj ďal­šie roz­ší­re­nie pod­ni­ka­nia SES na roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hoch. Tak­mer 60 % všet­kých ka­ná­lov dos­tup­ných zo sa­te­li­tu SES je te­raz vy­sie­la­ných v kom­pres­nom štan­dar­de MPEG-4.

Roz­ši­ro­va­nie pe­net­rá­cie HD ka­ná­lov na­prieč všet­ký­mi tr­hmi zos­tá­va pre SES dô­le­ži­tou hna­cou si­lou ras­tu. Po­čet HD ka­ná­lov ob­slu­ho­va­ných flo­ti­lou viac než 50 sa­te­li­tov vzrás­tol o 18 % na 2230 ka­ná­lov, čo pred­sta­vu­je 31 % z cel­ko­vé­ho poč­tu te­le­víz­nych ka­ná­lov na sa­te­li­toch SES. Rast HD ka­ná­lov u spo­loč­nos­ti SES je rých­lej­ší ako u zvyš­ku od­vet­via, kto­ré cel­ko­vo za­zna­me­na­lo 13 % zvý­še­nie na 6400 HD ka­ná­lov.

Cel­ko­vý po­čet te­le­víz­nych ka­ná­lov v Euró­pe sa zvý­šil o 9 % na tak­mer 2600 sta­níc, pri­čom ich cel­ko­vý po­čet v Se­ver­nej Ame­ri­ke zos­tal rov­na­ký, oko­lo 1800. Pok­ra­ču­jú­ce roz­ši­ro­va­nie HDTV ka­ná­lov bo­lo hlav­nou prí­či­nou ras­tu, keď po­čet HD ka­ná­lov vzrás­tol o viac než 25 % na tak­mer 700 ka­ná­lov v Euró­pe a o viac než 3 % na viac než 1200 ka­ná­lov v Se­ver­nej Ame­ri­ke.

Rast poč­tu SES ka­ná­lov bol zjav­ný naj­mä v roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hoch, kde spo­loč­nosť ús­peš­ne roz­ši­ru­je svo­ju prí­tom­nosť a sú pre ňu kľú­čo­vým pr­vkom stra­té­gie ďal­šie­ho roz­vo­ja. SES te­raz pre­ná­ša tak­mer 2900 te­le­víz­nych ka­ná­lov v množ­stve rých­lo ras­tú­cich a roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hov, ako je La­tin­ská Ame­ri­ka, Ázia a Ti­cho­mo­rie, Stred­ný vý­chod a Af­ri­ka (40 % z cel­ko­vé­ho poč­tu ka­ná­lov). Pre po­rov­na­nie, len nie­čo viac ako 2300 ka­ná­lov bo­lo v tom­to re­gió­ne dos­tup­ných na kon­ci ro­ku 2014, čo pred­sta­vu­je 25-per­cent­ný rast po­čas je­di­né­ho ro­ku. Zá­ro­veň doš­lo k zdvoj­ná­so­be­niu poč­tu SES ka­ná­lov na viac ako 300.

Tie­to tren­dy bo­li kon­zis­ten­tný­mi mo­tor­mi ras­tu poč­tu SES ka­ná­lov - za pos­led­né tri ro­ky ich po­čet vždy kaž­do­roč­ne rás­tol o 9 % a viac. V rov­na­kom ob­do­bí rás­tol kaž­do­roč­ne o tak­mer 15 % tak­tiež po­čet HDTV ka­ná­lov vy­sie­la­ných zo sa­te­li­tov SES.

S oh­ľa­dom na bu­dúc­nosť SES zos­tá­va v pop­re­dí ko­mer­čné za­ve­de­nia Ultra HD, čo pred­sta­vu­je ďal­ší krok v kva­li­te vy­sie­la­nia a zá­žit­ku zo sle­do­va­nia. SES bol pr­vým sa­te­lit­ným ope­rá­to­rom, kto­rý za­vie­dol Ultra HD v Euró­pe a Se­ver­nej Ame­ri­ke a za­is­til si do­ho­dy o ka­pa­ci­te pre Ultra HD, so sied­mi­mi ka­nál­mi, kto­ré za­ča­li ko­mer­čne vy­sie­lať na sa­te­li­toch SES na ce­lom sve­te v ro­ku 2015 (v Euró­pe to bo­li Fas­hion One 4K, IN­SIGHT a pearl.tv). V nas­le­du­jú­cich ro­koch sa oča­ká­va­jú mož­nos­ti pre vý­raz­ný rast toh­to seg­men­tu.

S via­ce­rý­mi te­le­víz­ny­mi ka­nál­mi, než ke­dy­koľ­vek pred­tým, SES potvr­dzu­je svo­ju ve­dú­cu po­zí­ciu v ob­las­ti za­is­te­nia te­le­víz­nej vy­sie­la­cej infra­štruk­tú­ry a hlav­né­ho hý­ba­te­ľa glo­bál­nej di­gi­ta­li­zá­cie. Pri­tom tiež pou­ka­zu­je na zá­sad­nú ro­le sa­te­li­tu pre dis­tri­bú­ciu te­le­víz­ne­ho sig­ná­lu," uvie­dol Fer­di­nand Kay­ser, ob­chod­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti SES. „Spo­loč­nosť SES je v mi­mo­riad­ne dob­rej po­zí­cii, prip­ra­ve­ná vy­užiť príl­eži­tos­ti k ras­tu a to naj­mä v no­vých a roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hoch. Náš sú­čas­ný prog­ram štar­tov dru­žíc je dy­na­mic­kým mo­to­rom pre ten­to bu­dú­ci rast a pri­ne­sie ná­rast ka­pa­ci­ty o 21 % na roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hoch do kon­ca ro­ku 2017. Rast bu­dú za­is­ťo­vať naj­mä plá­no­va­né sa­te­li­ty SES-9 a SES-10, kto­ré pos­kyt­nú 80 ďal­ších tran­spon­dé­rov v Ázii a La­tin­skej Ame­ri­ke. S viac a viac ka­nál­mi vy­sie­la­ný­mi v HD kva­li­te a s te­le­víz­nym vy­sie­la­ním vstu­pu­jú­cim do éry Ultra HD, bu­de rok 2016 a ďal­šie v zna­me­ní pok­ra­ču­jú­ce­ho ras­tu a urý­chle­né­ho roz­vo­ja vi­deo seg­men­tu SES."

In­fog­ra­fi­ku k té­me si mô­že­te stiah­nuť tu: ses.com/chan­nel-growth-2015

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter