Dell na CES: 4K monitor s OLED technológiou, aj nové Latitude notebooky

Spo­loč­nosť Dell pred­sta­vi­la na vý­sta­ve CES v Las Ve­gas no­vé no­te­boo­ky La­ti­tu­de 7000 ur­če­né pre pro­fe­sio­ná­lov. Je me­dzi ni­mi 12-pal­co­vé za­ria­de­nie ty­pu dva v jed­nom a 13-pal­co­vý ultra­book. Spo­lu s no­vý­mi no­te­book­mi uvie­dol Dell na trh aj 4K UltraS­harp mo­ni­to­ry so zob­ra­zo­va­cou tech­no­ló­giu OLED a In­fi­ni­tyEd­ge mo­ni­to­ry s ultra-ten­kým ok­ra­jom, kto­ré na vý­sta­ve zís­ka­li oce­ne­nie CES 2016 za ino­vá­ciu a eko­lo­gic­ký di­zajn.

Naj­ten­ší, naj­ľah­ší a naj­vý­kon­nej­ší - no­vý La­ti­tu­de

No­vé La­ti­tu­de no­te­boo­ky vy­chá­dza­jú z di­zaj­nu no­te­boo­kov Dell XPS, pre kto­ré sú cha­rak­te­ris­tic­ké pré­mio­vé ma­te­riá­ly, vý­kon a mo­bi­li­ta. Z ra­du La­ti­tu­de si za­ria­de­nia zo sé­rie 7000 zob­ra­li pok­ro­či­lé fun­kcie pre bez­peč­nosť a spo­ľah­li­vosť. Ultra­book La­ti­tu­de 13 a 2-in-1 La­ti­tu­de 12 zo sé­rie 7000 sú zá­ro­veň v sú­čas­nos­ti naj­ten­šie a naj­ľah­šie vo svo­jej biz­nis ka­te­gó­rii. Dis­po­nu­jú In­tel vPro pro­ce­sor­mi, In­fi­ni­tyEd­ge 4K dis­ple­jom s ultra-ten­kým rá­mom oko­lo dis­ple­ja, Cor­ning Go­ril­la Glass ochra­nou pro­ti poš­kra­ba­niu a kar­bó­no­vým ša­si. Za­ria­de­nia dis­po­nu­jú USB ko­nek­tor­mi ty­pu C, Thun­der­Bolt 3 ko­nek­to­rom a sní­ma­čom od­tlač­kov pr­stov. Na jed­no na­bi­tie vy­dr­žia pra­co­vať až 10 ho­dín, čo z nich ro­bí ideál­ne nás­tro­je na prá­cu. Pre­nos­ný no­te­book 2-in-1 má od­ol­né mag­né­zio­vé te­lo, kto­ré zne­sie aj ná­roč­nej­šiu prá­cu v te­ré­ne.

„Za­ria­de­nia La­ti­tu­de sú naj­čas­tej­šou voľ­bou na­šich zá­kaz­ní­kov už viac než 20 ro­kov pre ich bez­peč­nosť, spo­ľah­li­vosť a tech­nic­kú pod­po­ru. No­vé no­te­boo­ky sú eš­te ten­šie, ľah­šie a vý­kon­nej­šie, než do­te­raz," ho­vo­rí Petr Za­jí­ček, Client So­lu­tion Mar­ke­ting Ma­na­ger Dell.

4K OLED, In­fi­ni­tyEd­ge ale­bo bez­drô­to­vé mo­ni­to­ry

Ok­rem no­te­boo­ko­vých no­vi­niek uvie­dol Dell aj pr­vý UltraS­harp 4K OLED 30-pal­co­vý mo­ni­tor s kon­tras­tom 400 000:1, tech­no­ló­giou True Black a od­oz­vou 0,1 ms. Ako pr­vý na sve­te pri­nie­sol tiež sé­riu mo­ni­to­rov bez ok­ra­jov s di­zaj­nom In­fi­ni­tyEd­ge.V po­nu­ke sú dve veľ­kos­ti- 27' pal­co­vý 4K mo­ni­tor a 23,8' pal­co­vý Full HD va­riant. Tie za svoj di­zajn zís­ka­li ce­nu po­ro­ty CES 2016 pre ino­va­tív­ny a eko­lo­gic­ký di­zajn.

Do po­nu­ky mo­ni­to­rov Dell pri­dá­va tiež bez­drô­to­vý 24' pal­co­vý UltraS­harp, vhod­ný na pri­po­je­nie k mo­bil­ným za­ria­de­niam s Win­dows ale­bo An­droid ope­rač­ným sys­té­mom. S po­mo­cou do­ko­va­cích rie­še­ní Dell Dock ale­bo Dell Thun­der­bolt Dock (obe s USB Ty­pe-C) je k nim mož­né pri­po­jiť ďal­šie za­ria­de­nia, dis­ple­je, myš či klá­ves­ni­cu.

Dos­tup­nosť

La­ti­tu­de 11 5000 Se­ries 2-in-1 (5175) bu­de dos­tup­ný od feb­ruára 2016.
La­ti­tu­de 12 7000 Se­ries 2-in-1 (7275) bu­de dos­tup­ný od feb­ruára 2016.
La­ti­tu­de 13 7000 Se­ries Lap­top (7370) bu­de dos­tup­ný od mar­ca 2016.
Dell Dock a Dell Thun­der­bolt Dock bu­dú dos­tup­né od 28. ja­nuá­ra 2016.
30-pal­co­vý mo­ni­tor Dell UltraS­harp s tech­no­ló­giou OLED bu­de dos­tup­ný od jú­na 2016.

Mo­ni­to­ry Dell UltraS­harp 27 In­fi­ni­tyEd­ge a Dell UltraS­harp 24 In­fi­ni­tyEd­ge bu­dú dos­tup­né od feb­ruára 2016.

Bez­drô­to­vý mo­ni­tor Dell UltraS­harp 24 bu­de dos­tup­ný od ap­rí­la 2016.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter