Na veľtrhu CES bol predstavený desktopový počítač, ktorý zaistí čo najhladší chod virtuálnej reality.

Spo­loč­nosť HP Inc. pred­sta­vu­je des­kto­po­vý her­ný po­čí­tač HP EN­VY Phoe­nix vy­tvo­re­ný v spo­lup­rá­ci s HTC, kto­rý hrá­čom pri­ná­ša dos­ta­toč­ný vý­kon pre vir­tuál­nu reali­tu (VR).

No­vý HP EN­VY Phoe­nix je navr­hnu­tý pre za­is­te­nie hlad­ké­ho cho­du VR Vi­ve od HTC, kto­rý po­nú­ka uni­kát­nu vir­tuál­nu reali­tu vďa­ka mož­nos­ti šká­lo­va­nia mies­tnos­ti spo­lu s fo­to­sen­zor­mi na head­se­te a ov­lá­da­čoch, kto­ré mo­ni­to­ru­jú hrá­čov po­hyb v 3D pries­to­re. Vi­ve od HTC a HP EN­VY Phoe­nix tak spo­loč­ne pri­ná­ša­jú pohl­cu­jú­ce rie­še­nie VR do do­mác­nos­ti.

„Pop­ri čo­raz väč­šom her­nom ob­sa­hu pre vir­tuál­nu reali­tu zá­kaz­ní­ci vy­ža­du­jú špe­ci­fic­ky pos­ta­ve­né PC s dos­ta­toč­ným vý­ko­nom pre ply­nu­lý chod her­né­ho ob­sa­hu," ho­vo­rí Eri­ka Lin­dauero­vá, ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka HP Inc. Slo­va­kia, „Spo­loč­nosť HP sa vďa­ka spo­lup­rá­ci s HTC dos­tá­va me­dzi líd­rov v tej­to tech­no­lo­gic­kej ob­las­ti a pri­ná­ša HP EN­VY Phoe­nix, des­ktop s dos­ta­toč­ným vý­ko­nom pre čo naj­lep­ší zá­ži­tok z vir­tuál­nej reali­ty."

Vďa­ka tes­to­va­niu rôz­nych kon­fi­gu­rá­cií po­čí­ta­ča pria­mo v kom­bi­ná­cii s Vi­ve od HTC moh­li byť vy­rie­še­né kľú­čo­vé prob­lé­my gra­fic­kých ka­riet tý­ka­jú­ce sa za­is­te­nia nas­ta­ve­ní správ­ne­ho roz­lí­še­nia. Po pre­po­je­ní HP EN­VY Phoe­nix s Vi­ve od HTC ov­lá­dač gra­fic­kej kar­ty roz­poz­ná head­set ako dru­hý dis­plej. Spo­loč­nosť HP na­ďa­lej op­ti­ma­li­zu­je ov­lá­da­če a pro­fi­ly vý­ko­no­vé­ho nas­ta­ve­nia pre za­is­te­nie čo naj­väč­šie­ho vý­ko­nu, bez nut­nos­ti pre­pí­nať po­čí­tač do re­ži­mu High Per­for­man­ce.

„Spo­loč­nos­ti HTC a HP spo­lup­ra­cu­jú na tes­to­va­ní a op­ti­ma­li­zá­cii har­dvé­ru, aby za­is­ti­li čo naj­lep­šie fun­go­va­nie pri vy­uží­va­ní tech­no­ló­gií od HP spo­lu s HTC Vi­ve," ho­vo­rí Dan O'Brien, vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti HTC. „Vďa­ka tes­to­va­niu na tých naj­ná­roč­nej­ších hrách, kto­ré sú dos­tup­né na tr­hu, mô­že HTC a HP vy­uží­vať har­dvér na hra­ni­ci je­ho mož­nos­tí a pos­kyt­núť sta­bil­nú sním­ko­vú frek­ven­ciu pre hra­nie bez nep­rí­jem­né­ho za­se­ká­va­nia sa ob­ra­zu."

HP EN­VY Phoe­nix je her­ný des­ktop prip­ra­ve­ný na vir­tuál­nu reali­tu

HP EN­VY Phoe­nix po­nú­ka špe­ciál­nu kon­fi­gu­rá­ciu, kto­rá z ne­ho ro­bí naj­lep­šie prip­ra­ve­ný her­ný des­ktop od spo­loč­nos­ti HP pre hrá­čov, kto­rí si chcú užiť vir­tuál­nu reali­tu bez pre­ká­žok, a to ih­neď po vy­tiah­nu­tí z oba­lu.

Vďa­ka až 2 TB pev­né­mu dis­ku pos­ky­tu­je HP EN­VY Phoe­nix dos­ta­tok mies­ta na VR hry, vi­deá a ani­má­cie a v kom­bi­ná­cii s 128 GB SSD umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom rých­ly prís­tup k dá­tam. Pre zvlád­nu­tie pro­ce­so­ro­vo ná­roč­nej VR je HP EN­VY Phoe­nix vy­ba­ve­ný pro­ce­sor­mi In­tel® Co­reTM i7 K s ot­vo­re­ným ná­so­bi­čom pre pre­tak­to­va­nie. Pre čo naj­hlad­ší beh VR ob­sa­hu­je HP EN­VY Phoe­nix gra­fic­kú kar­tu NVI­DIA GTXTM 980 Ti. Tak­to vý­kon­ná GPU je nut­ná pre čo naj­men­šiu la­ten­ciu me­dzi ren­de­ro­va­ním jed­not­li­vých sní­mok, pre­to­že prá­ve tá je hlav­ným ru­ši­vým fak­to­rom pri pou­ží­va­ní VR. Vý­kon­né CPU má za úlo­hu okam­ži­té spra­co­va­nie po­hy­bu hrá­čov­ho te­la a zá­ro­veň mu­sí dos­ta­toč­ne rých­lo in­for­mo­vať GPU, akú sním­ku a kam ge­ne­ro­vať, aby bo­la v sú­la­de s pos­ta­ve­ním hrá­čo­vej hla­vy.

Vir­tuál­na reali­ta je veľ­mi ná­roč­ná na CPU, pre­to pre zvlád­nu­tie od­vo­du tep­la vy­uží­va HP EN­VY Phoe­nix vod­né chla­de­nie - pok­ro­či­lý chla­dia­ci sys­tém, vďa­ka kto­ré­mu je po­čí­tač aj pri pre­vádz­ke v níz­kych tep­lo­tách ti­chý. HP EN­VY Phoe­nix po­nú­ka mož­nosť vý­be­ru LED pod­svie­te­nia, kto­ré sa od­ví­ja od tep­lo­ty CPU, tak­že pou­ží­va­teľ vie, v akých tep­lo­tách je­ho PC beží, čo je vhod­né pre­dov­šet­kým pri pre­tak­to­va­ní.

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te www.hp.com/go/VR

Ce­na a dos­tup­nosť

HP Phoe­nix bu­de dos­tup­ný vo vy­bra­ných kra­ji­nách re­gió­nu EMEA (vrá­ta­ne Slo­ven­skej re­pub­li­ky) vo feb­ruári. Ce­na bu­de spres­ne­ná. HTC Vi­ve je pre­dá­va­ný zvlášť.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter