HP Inc. predstavuje štýlový najtenší a najľahší notebook pre moderných profesionálov

HP Eli­te­Book Fo­lio po­nú­ka úžas­ný dis­plej s roz­lí­še­ním 4K v no­te­boo­ku, kto­rý nah­ra­dí aj kon­fe­renč­ný te­le­fón.

Spo­loč­nosť HP spl­ni­la svoj sľub ma­lej re­vo­lú­cie vo sve­te PC. Pré­mio­vý spot­re­bi­teľ­ský di­zajn spo­ji­la so sfé­rou pro­fe­sio­nál­nych no­te­boo­kov. Vý­sled­kom je mo­del HP Eli­te­Book Fo­lio, naj­ten­ší a naj­ľah­ší no­te­book, kto­rý spo­loč­nosť HP do­te­raz vy­ro­bi­la. Je o 21 per­cent ten­ší a o 15 per­cent ľah­ší než oce­ňo­va­ný HP Eli­te­Book 1020 a ide o vô­bec naj­ten­ší biz­nis no­te­book všet­kých čias: je hru­bý len 12,4 mm - čo je me­nej ako ba­té­ria ty­pu AA - a vá­ži me­nej než je­den ki­log­ram.

„To, že niek­to pou­ží­va pri prá­ci PC, eš­te nez­na­me­ná, že sa mu­sí vzdať túž­by po ele­gan­tnom, út­lom a ľah­kom pra­cov­nom nás­tro­ji," ho­vo­rí Eri­ka Lin­dauero­vá, ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka HP Inc. Slo­va­kia, „aj pre­to sme navrh­li HP Eli­te­Book Fo­lio - naj­ten­ší a naj­ľah­ší no­te­book biz­nis trie­dy , kto­rý po­nú­ka to naj­lep­šie z oboch sve­tov: pré­mio­vý di­zajn, kto­rý spot­re­bi­te­lia vy­ža­du­jú, sil­né za­bez­pe­če­nie na biz­nis úrov­ni a zá­ro­veň mož­nos­ti pro­fe­sio­nál­nej sprá­vy."

No­vá úro­veň pré­mio­vé­ho di­zaj­nu a vý­ko­nu

Eli­te­Book Fo­lio je no­te­book s uh­lo­prieč­kou 12,5 pal­ca (31,75 cm), kto­rý sa vy­zna­ču­je skve­lým spra­co­va­ním. Ob­sa­hu­je hli­ní­ko­vé ša­si op­ra­co­va­né di­aman­to­vým CNC stro­jom. Vý­sled­kom je veľ­mi ten­ký a zá­ro­veň vy­so­ko od­ol­ný no­te­book. Rov­na­ko ako ce­lá ro­di­na za­ria­de­ní Eli­te je i Eli­te­Book Fo­lio navr­hnu­tý tak, aby pre­šiel tes­ta­mi MILD-STD, v kto­rých pod­stú­pil cel­kom 120 000 ho­dín tes­to­va­nia.

Mo­der­ný člo­vek pra­cu­je po­čas dňa na rôz­nych mies­tach, tak­že zor­ný uhol 145 stup­ňov, kto­rý po­nú­ka­jú tra­dič­né no­te­boo­ky, mô­že byť z hľa­dis­ka pro­duk­ti­vi­ty znač­ne reš­trik­tív­ny. Aj pre­to po­nú­ka Eli­te­Book Fo­lio kĺb s ro­tá­ciou180 stup­ňov, vďa­ka čo­mu sa dá no­te­book pl­ne ot­vo­riť. Pou­ží­va­te­lia tak zís­ka­jú väč­šiu flexibi­li­tu - mô­žu sa ľah­šie po­de­liť o ob­sah, a lep­šie tak spo­lup­ra­co­vať s ľuď­mi oko­lo se­ba. Po­čí­tač je vy­ba­ve­ný pl­no­hod­not­nou klá­ves­ni­cou HP Pre­mium Key­board, clic­kpa­dom, kto­rý pod­po­ru­je ov­lá­da­nie ges­ta­mi z Win­dows 10 a dvo­mi USB-C™ por­ta­mi so štan­dar­dom Thun­der­bolt™ 3. Vo­li­teľ­ný HP USB-C™ Tra­vel Dock umož­ňu­je zba­viť sa káb­lov.

Bez­rám­če­ko­vý skle­ne­ný dis­plej mo­de­lu Eli­te­Book Fo­lio mož­no ob­jed­nať vo vo­li­teľ­ných va­rian­toch s roz­lí­še­ním Ultra HD (UHD) 4 s neu­ve­ri­teľ­ne de­tail­ným prep­ra­co­va­ním a oh­rom­nou hus­to­tou 352 pixlov na pa­lec. UHD pa­nel do­ká­že zob­ra­ziť 95 per­cent z Ado­be RGB šká­ly, vďa­ka čo­mu sú ob­ráz­ky a fo­tog­ra­fie pod­stat­ne živ­šie a realis­tic­kej­šie.

Pre tých, čo vy­ža­du­jú ce­lo­den­nú pro­duk­ti­vi­tu a vý­kon, sa spo­loč­nosť HP po­čas vý­vo­ja spo­ji­la s Mic­ro­sof­tom a In­te­lom, aby op­ti­ma­li­zo­va­li vý­kon a ži­vot­nosť ba­té­rie. Po­čí­tač je vy­ba­ve­ný ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 10 Pro a je pos­ta­ve­ný na šies­tej ge­ne­rá­cii pro­ce­so­ru In­tel® Co­re™ M vPro™, op­ti­ma­li­zo­va­nom pre vy­so­ký vý­kon a efek­ti­vi­tu. Eli­te­Book Fo­lio je ideál­nou kom­bi­ná­ciou krás­ne­ho vzhľa­du, vý­ko­nu, pre­vádz­ky bez ven­ti­lá­to­ra a až 10 ho­dín ži­vot­nos­ti ba­té­rie . Di­zajn a ma­te­riá­ly umož­ni­li maxima­li­zo­vať pries­tor pre ba­té­riu HP Long Li­fe, kto­rá bo­la zho­to­ve­ná tak, aby vy­dr­ža­la viac ako tri ro­ky.

Pre spo­je­nie s os­tat­ný­mi

Ľudia dnes stá­le čas­tej­šie pou­ží­va­jú no­te­boo­ky k to­mu, aby sa spo­ji­li s ko­le­ga­mi, pria­teľ­mi a ro­di­nou. Pou­ží­va­nie no­te­boo­kov pre te­le­fo­nic­ké ho­vo­ry a vi­deo­kon­fe­ren­cie do­te­raz ne­bo­lo bez­prob­lé­mo­vé. A pre­to HP vy­tvo­ri­la pr­vý no­te­book, kto­rý je vy­slo­ve­ne ur­če­ný pre spo­lup­rá­cu.

Spo­loč­nosť HP v spo­lup­rá­ci s akus­tic­ký­mi in­ži­nier­mi od Bang & Oluf­sen vy­la­di­la audio vý­kon pre čo naj­pres­nej­ší zvuk pre osob­né i pra­cov­né vy­uži­tie. Kva­li­ta kom­po­nen­tov a dô­raz na pries­to­ro­vé rie­še­nie no­te­boo­ku umož­ni­li do­siah­nuť šty­rid­sať­per­cent­ný ná­rast hla­si­tos­ti op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cim HP za­ria­de­niam, vďa­ka čo­mu sa Fo­lio dá pou­žiť ako sku­pi­no­vý rep­ro­duk­tor. Šty­ri rep­ro­duk­to­ry sú op­ti­ma­li­zo­va­né pre ľud­ské slo­vo, ale rov­na­ko skve­lo fun­gu­jú pri po­čú­va­ní hud­by či sle­do­va­ní vi­dea.

Pre­pí­na­nie me­dzi ok­na­mi pre ukon­če­nie ale­bo stl­me­nie ho­vo­ru už nie je pot­reb­né vďa­ka no­vým špe­cia­li­zo­va­ným klá­ve­som, kto­ré umož­ňu­jú ľah­šie spra­vo­vať ho­vo­ry; špe­ciál­ny klá­ves pre ka­len­dár umož­ňu­je prejsť do ka­len­dá­ra pria­mo na­mies­to ces­ty cez plo­chu.

Pré­mio­vé za­bez­pe­če­nie a mož­nosť sprá­vy

IT už ne­mu­sí ro­biť kom­pro­mi­sy vo fun­kčnos­ti či oh­ro­zo­vať fi­rem­né pros­tre­die ri­zi­ka­mi. No­vé no­te­boo­ky, des­kto­py i tab­le­ty ro­di­ny HP Eli­te, vrá­ta­ne no­vé­ho Eli­te­Book Fo­lio, sú vý­raz­ne bez­peč­nej­šie a da­jú sa spra­vo­vať lep­šie než za­ria­de­nia pred­chá­dza­jú­cich ge­ne­rá­cií. Bo­li navr­hnu­té tak, že ur­či­te po­te­šia od­bor­ní­kov na IT, kto­rí ma­jú za úlo­hu spra­vo­vať a za­bez­pe­čiť za­ria­de­nia fir­my. Po­nú­ka­jú to­tiž in­teg­ro­va­né rie­še­nia HP Client Se­cu­ri­ty Software Sui­te, cer­ti­fi­ko­va­né TPM, vy­ššiu ochra­nu na úrov­ni BIO­Su s HP Su­re Start a dy­na­mic­kou ochra­nou, na­vy­še mož­no pri­dať do­ko­na­lej­šiu čí­tač­ku ot­lač­kov pr­stov.

Pre lep­šiu sprá­vu za­ria­de­nia po­nú­ka HP aj ďal­šie vo­li­teľ­né nás­tro­je ako HP Touch­point Ma­na­ger, HP Ima­ge As­sis­tant ale­bo vo­li­teľ­ný pro­ce­sor In­tel® Co­re™ vPro™, vďa­ka kto­ré­mu mô­že IT vzdia­le­ne spra­vo­vať za­ria­de­nie po káb­lo­vých i bez­drô­to­vých sie­ťach. HP Touch­point Ma­na­ger je te­raz vy­ba­ve­ný sof­tvé­ro­vým in­ven­tá­rom a in­šta­lá­ciou, patch ma­na­ge­men­tom a pod­po­rou pre BYOD za­ria­de­nia, čo roz­ši­ru­je schop­nosť IT ad­mi­nis­trá­to­rov za­bez­pe­čiť a op­ti­ma­li­zo­vať za­ria­de­nia z je­di­né­ho ov­lá­da­cie­ho pa­ne­lu. A no­vý HP Ima­ge As­sis­tant je vô­bec pr­vým di­ag­nos­tic­kým nás­tro­jom pre ko­mer­čné PC so sa­moob­služ­ným ov­lá­da­cím pa­ne­lom, kto­rý po­mô­že fir­mám zní­žiť nák­la­dy na IT a ochrá­niť cit­li­vé dá­ta.

Ce­na a dos­tup­nosť

• HP Eli­te­Book Fo­lio bu­de v re­gió­ne EMEA dos­tup­ný od mar­ca, s ce­nou od €999.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter