Spoločnosť HP Inc. ohromuje novými hybridnými počítačmi

Na veľtr­hu CES bol pred­sta­ve­ný naj­ten­ší a naj­ľah­ší kon­ver­ti­bil­ný po­čí­tač s uh­lo­prieč­kou 15,6 pal­cov a 4K dis­ple­jom a zvu­kom od Bang & Oluf­sen pre čo naj­lep­ší mul­ti­me­diál­ny zá­ži­tok.

Spo­loč­nosť HP Inc. pred­sta­vi­la no­vé pre­lo­mo­vé vy­lep­še­nia a úp­ra­vy svo­jich PC pro­duk­tov v spot­re­bi­teľ­skom seg­men­te , kto­ré zá­kaz­ní­kom pri­ne­sú viac zá­ba­vy a uľah­čia im prá­cu.

Ino­vo­va­ná sé­ria po­čí­ta­čov HP ob­sa­hu­je:

• No­vú 15,6" (39,62 cm) ver­ziu HP Spec­tre x360 navr­hnu­tú pre tvor­bu a sle­do­va­nie mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu vďa­ka vo­li­teľ­né­mu 4K dis­ple­ju(2), zvu­ku od Bang & Oluf­sen, vo­li­teľ­nej gra­fi­ke In­tel ® IrisTM(3) a vý­ni­moč­nej vý­dr­ži ba­té­rie.

• Mož­nosť vý­be­ru OLED dis­ple­ja na 13,3" (33,78 cm) HP Spec­tre x360 pre krás­ny a jas­ný ob­raz.

• No­vý HP Pa­vi­lion x2 so zväč­še­nou plo­chou tab­le­tu pre zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty vďa­ka uh­lo­prieč­ke dis­ple­ja 12,1" (30,48 cm).

„Kva­li­ta ob­ra­zu vrá­ta­ne roz­lí­še­nia, ja­su a kon­tras­tu je pre zá­kaz­ní­kov stá­le dô­le­ži­tej­šia, a to nie­len pri tvor­be a sle­do­va­ní mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu na svo­jich po­čí­ta­čoch," ho­vo­rí Eri­ka Lin­dauero­vá, ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka HP Inc. Slo­va­kia, „Pre sku­toč­ne skvos­tné zá­žit­ky HP pri­ná­ša mož­nosť vy­ba­viť no­vé po­čí­ta­če HP Spec­tre x360 13,3" a 15,6" dis­ple­jom ty­pu OLED a s roz­lí­še­ním 4K."

Naj­ten­šie a naj­ľah­šie 15,6" kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nie

Pre lep­šie zá­žit­ky pri vy­tvá­ra­ní a sle­do­va­ní ob­sa­hu vo vy­so­kom roz­lí­še­ní po­nú­ka 15,6" Spec­tre do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku 4K Ultra HD (3840 x 2160), kto­rá vďa­ka viac než 8 mi­lió­nom pixlov vdy­chu­je ži­vot fo­tog­ra­fiám a vi­deám . 4K Ultra HD dis­plej umož­ňu­je sle­do­vať a vy­tvá­rať ob­sah v pô­vod­nom roz­lí­še­ní. Pre vy­šší vý­kon je mož­né vy­užiť dopl­nko­vú gra­fi­ku In­tel® IrisTM a až 16 GB ope­rač­nú pa­mäť. HP Spec­tre x360 je vy­ba­ve­ný štvo­ri­cou dop­re­du sme­ru­jú­cich rep­ro­duk­to­rov vy­la­de­ných spo­loč­nos­ťou Bang & Oluf­sen.

Kon­ver­ti­bil­ný HP Spec­tre x360 má hli­ní­ko­vé ša­si s ele­gan­tný­mi a štý­lo­vý­mi lí­nia­mi a ultra­ten­kým kry­tom dis­ple­ja. S vá­hou za­čí­na­jú­cou na 1,83 kg a hrúb­kou len 15,9 mm je no­vý HP Spec­tre x360 naj­ten­ším a naj­ľah­ším kon­ver­ti­bil­ným za­ria­de­ním s uh­lo­prieč­kou 15,6". Ce­loh­li­ní­ko­vé ša­si uk­rý­va ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 64,5 Wh, naj­väč­šou, akú spo­loč­nosť HP v svo­jich kon­ver­ti­bil­ných PC pou­ži­la. Vý­sled­kom je až 13 ho­dín vý­dr­že pri ver­zii s Full HD dis­ple­jom a až 9,5 ho­di­ny pri Ultra HD mo­de­loch.

HP Spec­tre x360 je vy­ba­ve­ný 6. ge­ne­rá­ciou pro­ce­so­rov In­tel® Co­reTM i5 a i7 pre ta­ký vý­kon, aký zá­kaz­ní­ci pot­re­bu­jú. Vďa­ka SSD o veľ­kos­ti až 512 GB mô­žu zá­kaz­ní­ci oča­ká­vať veľ­mi rých­le na­beh­nu­tie sys­té­mu a spus­te­nie ap­li­ká­cií.

Zá­kaz­ní­ci mô­žu po­hodl­ne pre­chá­dzať me­dzi re­ži­mom no­te­boo­ku pre prá­cu, re­ži­mom „stan" us­pô­so­be­ným pre pre­zen­tá­ciu, pos­ta­ve­ním v po­zí­cii „sto­jan" vhod­ným pre sle­do­va­nie fil­mov a tab­le­tom pre po­hodl­né pre­ze­ra­nie webu. Pre za­is­te­nie sta­bi­li­ty je no­vý HP Spec­tre x360 vy­ba­ve­ný rov­na­kým ino­va­tív­nym sto­ja­nom ako HP Spec­tre x360 13,3. Pl­no­hod­not­né pod­svie­te­nie klá­ves­ni­ce so zdvi­hom 1,5 mi­li­met­ra s extra ši­ro­kým touch­pa­dom po­nú­ka kom­fort­ný zá­ži­tok pri pou­ží­va­ní v re­ži­me no­te­boo­ku.

Ko­nek­to­ro­vá vý­ba­va HP Spec­tre x360 ob­sa­hu­je tri por­ty USB 3.0 s fun­kciou Sleep and Char­ge a je­den port USB 3.0 Typ-CTM, kto­rý umož­ňu­je pre­nos dát až rých­los­ťou 5 GB/s. HP Spec­tre x360 je vy­ba­ve­ný mi­ni Dis­play­Por­tom, HDMI a audio jac­kom.

Dis­plej ty­pu OLED pre 13,3 pal­co­vý HP Spec­tre x360

Spo­loč­nosť HP ozná­mi­la mož­nosť za­kú­piť si aj 13,3 pal­co­vý HP Spec­tre x360 vo va­rian­te s Quad HD OLED dis­ple­jom. Ten­to va­riant bu­de k dis­po­zí­cii od ja­ri 2016 a pri­ne­sie väč­šiu pres­nosť fa­rieb a lep­ší kon­trast. Dis­plej ty­pu OLED je už­ší a zni­žu­je vá­hu prís­tro­ja o 50 gra­mov a zá­ro­veň pos­ky­tu­je lep­ší fa­reb­ný roz­sah: 103% op­ro­ti 72% dis­ple­ju WLED. Prís­troj si bu­de mož­né za­kú­piť s vo­li­teľ­nou gra­fi­kou In­tel® IrisTM a s SSD úlo­žis­kom až do veľ­kos­ti 1 TB.

No­vý 12,1 pal­co­vý Pa­vi­lion x2

V nad­väz­nos­ti na 10-pal­co­vý mo­del HP Pa­vi­lion x2 pred­sta­vi­la spo­loč­nosť HP no­vú ver­ziu s uh­lo­prieč­kou 12,1" pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí pot­re­bu­jú väč­ší dis­plej pre prá­cu aj zá­ba­vu. No­vý HP Pa­vi­lion x2 pri­ná­ša no­vé pr­vky, me­dzi kto­ré pat­rí ľah­ké a ten­ké ko­vo­vé te­lo tab­le­tu, pro­ce­so­ry In­tel®, no­vé va­rian­ty úlo­žis­ka a dis­plej s vy­so­kým roz­lí­še­ním.

Tab­let sa dá ľah­ko up­ra­viť pre prá­cu ako na kla­sic­kom no­te­boo­ku vďa­ka mag­ne­tic­ké­mu ko­nek­to­ru, kto­rý umož­ňu­je sklon dis­ple­ja až 130 stup­ňov a us­pô­so­be­nie pre ak­tuál­nu čin­nosť. Vďa­ka to­mu sa dá za­ria­de­nie pou­ží­vať ako tab­let na sto­ja­ne pre sle­do­va­nie fil­mov ale­bo v re­ži­me stan pre hra­nie do­ty­ko­vých hier. Pl­no­hod­not­ná klá­ves­ni­ca so zdvi­hom klá­ves 1,5 mm a s touch­pa­dom s roz­mer­mi 54 x 98 mm po­nú­ka mož­nosť vy­užiť HP Pa­vi­lion x2 ako kla­sic­ký no­te­book.

Za­ria­de­nie je vy­ba­ve­né ba­té­riou, kto­rá má vý­drž 7,5 ho­di­ny a vá­ži ne­ce­lých 0,76 kg pri šír­ke 8,4 mm. S klá­ves­ni­cou je vá­ha prís­tro­ja 1,47 kg a šír­ka 15,3 mm. Ide o jed­no z naj­ten­ších za­ria­de­ní 2v1 v ra­de Pa­vi­lion. Dis­plej s uh­lo­prieč­kou 12" je v roz­lí­še­ní Full HD+ (1920 x 1280) a po­nú­ka zá­kaz­ní­kom kriš­tá­ľo­vo čis­tý ob­raz. Vďa­ka po­me­ru strán 3:2 má prís­troj o 18 per­cent viac mies­ta na zvis­lej stra­ne, čo pri­ná­ša vý­ho­dy pri pre­hlia­da­ní webu, edi­tá­cii do­ku­men­tov či ta­bu­liek a pri pre­ze­ra­ní fo­tog­ra­fií.

Tab­let je vy­ba­ve­ný pro­ce­so­rom In­tel® Co­reTM M 6. ge­ne­rá­cie, 8 GB pa­mä­ťou RAM a SSD dis­kom s ka­pa­ci­tou 256 GB.

HP Pa­vi­lion x2 ob­sa­hu­je ko­nek­tor USB 3.1 Typ CTM pre pri­po­je­nie a na­bi­tie za­ria­de­nia a tiež pre­nos dát s vy­uži­tím naj­nov­šej tech­no­ló­gie USB 3.0. Náj­de­te na ňom aj kla­sic­ký port USB 2.0 a port mic­roH­DMI pre pre­po­je­nie s exter­ným dis­ple­jom ale­bo te­le­ví­ziou.

Vďa­ka dvom rep­ro­duk­to­rom sme­ru­jú­cim dop­re­du a ich vy­la­de­niu od B&O si zá­kaz­ní­ci mô­žu užiť svo­je ob­ľú­be­né fil­my a hud­bu.

Ce­na a dos­tup­nosť

• HP Spec­tre x360 15,6" bu­de dos­tup­ný od ja­nuá­ra v ce­ne od €1399.
• HP Spec­tre x360 13.3" s OLED dis­ple­jom bu­de dos­tup­ný na jar 2016.
• HP Pa­vi­lion x2 12" je na Slo­ven­sku dos­tup­ný od 5. ja­nuá­ra 2016 v ce­ne od €839.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter