Do ESETu prichádza Nick FitzGerald, svetový expert na škodlivý kód

Do bez­peč­nos­tnej spo­loč­nos­ti ESET pri­chá­dza Nick Fit­zGe­rald, re­no­mo­va­ný expert v ob­las­ti in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti. Spo­lu s po­boč­kou ESE­Tu v Aus­trá­lii sa bu­de za­me­ria­vať na re­gión Ázie a Ti­cho­mo­ria, vrá­ta­ne svoj­ho ro­dis­ka No­vé­ho Zé­lan­du.

„Nick je zná­my ako je­den z naj­lep­ších exper­tov na škod­li­vý kód. Sme pre­to ra­di, že sa pri­dal k nám. Je­ho schop­nosť po­ro­zu­mieť šir­šie­mu zmys­lu škod­li­vé­ho kó­du a ky­ber­ne­tic­kej kri­mi­na­li­ty nám po­mô­že po­su­núť ESET na po­zí­ciu sku­toč­né­ho líd­ra v IT bez­peč­nos­ti," po­ve­dal Ju­raj Mal­cho, ria­di­teľ pre vý­skum a vý­voj spo­loč­nos­ti ESET.

Na za­čiat­ku svo­jej ka­rié­ry bol Nick mo­de­rá­to­rom e-mai­lo­vej sku­pi­ny Vi­rus-L, kto­rá vznik­la v ro­ku 1988 a za­obe­ra­la sa po­čí­ta­čo­vou bez­peč­nos­ťou. Sku­toč­ne zná­mym sa stal ako edi­tor ma­ga­zí­nu Vi­rus Bulle­tin (1997-1999), v kto­rom nas­ta­vil me­to­do­ló­giu zná­mych cer­ti­fi­ká­tov VB100, kto­ré sa ude­ľu­jú bez­peč­nos­tným pro­duk­tom. Sám vie­dol nie­koľ­ko VB100 tes­tov. Po od­cho­de z po­zí­cie edi­to­ra pra­co­val Nick ako kon­zul­tant a vý­skum­ník pre nie­koľ­ko bez­peč­nos­tných spo­loč­nos­tí. S Vi­rus Bulle­ti­nom stá­le pra­cu­je ako člen je­ho po­rad­né­ho zbo­ru.

„Pre mňa je ESET jed­nou z pos­led­ných IT fi­riem so sku­toč­ným za­me­ra­ním na tech­no­ló­gie. Te­ším sa na prá­cu v spo­loč­nos­ti, v kto­rej sú naj­väč­ší­mi prio­ri­ta­mi zdo­ko­na­ľo­va­nie pro­duk­tov a kva­lit­ný vý­skum," ho­vo­rí Nick Fit­zGe­rald.

Nick má ti­tul z pe­da­go­gi­ky a psy­cho­ló­gie z no­vo­zé­lan­dskej Uni­ver­si­ty of Can­ter­bu­ry. Je čle­nom mno­hých sku­pín a or­ga­ni­zá­cií za­obe­ra­jú­cich sa ky­ber­ne­tic­kou bez­peč­nos­ťou, nap­rík­lad Com­pu­ter Anti­vi­rus Re­search Or­ga­ni­za­tion (CA­RO) za­obe­ra­jú­cou sa vý­sku­mom a štú­diom škod­li­vé­ho kó­du. Je naj­nov­ším prí­ras­tkom ESE­Tu z ra­dov bez­peč­nos­tným vý­skum­ní­kov.

Tech­no­ló­gie ESE­Tu za­ča­li svo­ju his­tó­riu pí­sať v ro­ku 1987, ke­dy za­kla­da­te­lia spo­loč­nos­ti Mi­ros­lav Tr­nka a Pe­ter Paš­ko nap­rog­ra­mo­va­li svoj pr­vý anti­ví­ru­so­vý sof­tvér. V ro­ku 2012 sa ra­dy ESE­Tu po­sil­ni­li o ďal­šiu zná­mu pos­ta­vu z ob­las­ti IT bez­peč­nos­ti Rig­har­da Zwienen­ber­ga, kto­rý za­čal ky­ber­ne­tic­ké hroz­by ana­ly­zo­vať už v ro­ku 1988.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter