ČR: VMware: rozšírenie digitálnych technológií podporujú zamestnanci všetkých vekových kategórií

Spo­leč­nost VMware, Inc. (NY­SE:VMW), ve­dou­cí fir­ma v ob­las­ti clou­do­vé infra­struk­tu­ry a fi­rem­ní mo­bi­li­ty, před­sta­vu­je vý­zkum, kte­rý vy­vra­cí všeo­bec­ný mý­tus o ge­ne­ra­ci Y. Vý­sled­ky uka­zu­jí, že za­městnan­ci napříč fir­mou, bez oh­le­du na věk, ma­jí ob­rov­ský vliv na roz­voj di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií v rám­ci fir­my, pro­to­že si dobře uvědo­mu­jí důle­ži­tost di­gi­tál­ních do­ved­nos­tí pro růst fir­my a za­jištění kon­ku­ren­ční vý­ho­dy.

Stu­die pro­ve­de­ná me­zi 5 700 za­městnan­ci z Ev­ro­py, Střed­ní­ho Vý­cho­du a Af­ri­ky (EMEA) uka­zu­je, že schop­nost pra­co­vat s di­gi­tál­ní­mi tech­no­lo­gie­mi je prio­ri­tou pro všech­ny za­městnan­ce, ne­jen ty z ge­ne­ra­ce Y. Téměř tři čtvr­ti­ny (71 %) do­ta­zo­va­ných se dom­ní­va­jí, že roz­sáh­lej­ším vy­uží­vá­ním di­gi­tál­ních do­ved­nos­tí je mož­né zvý­šit kon­ku­ren­ces­chop­nost pod­ni­ku, 67 % věří, že di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie ote­ví­ra­jí lep­ší mož­nos­ti spo­lup­rá­ce me­zi za­městnan­ci a dvě třeti­ny (66 %) si mys­lí, že roz­šiřová­ní di­gi­tál­ních do­ved­nos­tí se pro­je­ví ve zvý­še­ní zis­ku fir­my během nás­le­du­jí­cích pě­ti let.

Téměř dvě třeti­ny (64 %) do­ta­zo­va­ných uved­ly, že jsou ochot­ni vy­uží­vat svůj vol­ný čas k zís­ká­vá­ní no­vých di­gi­tál­ních do­ved­nos­tí a uče­ní se způsobům prá­ce, kte­ré po­mo­hou zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu fir­my. Vědo­mí důle­ži­tos­ti di­gi­tál­ních do­ved­nos­tí a chuť poz­ná­vat no­vé tech­no­lo­gie je evi­den­tní. Na­víc pod­le průzku­mu i star­ší ge­ne­ra­ce za­městnanců ak­tivně vy­hle­dá­va­jí mož­nost zís­kat pok­ro­či­lé do­ved­nos­ti v ob­las­ti di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií, 39 % res­pon­dentů ve věku 45-54 let shá­ní ra­dy ne­bo kurz tvor­by mo­bil­ních ap­li­ka­cí a téměř třeti­na (31 %) za­městnanců ve věku 55 let a ví­ce se za­jí­má o kó­do­vá­ní a tvor­bu on-li­ne ob­sa­hu.

Zá­ro­veň se však méně než po­lo­vi­na (48 %) dneš­ních pra­cov­níků dom­ní­vá, že mo­hou své di­gi­tál­ní do­ved­nos­ti vy­užít ve firmě, kde pra­cu­jí. Důvo­dy, proč za­městna­va­te­lé ne­do­ká­ží plně do­ce­nit di­gi­tál­ní do­ved­nos­ti za­městnanců, jsou různé - „di­gi­tál­ní" ob­last ne­ní sou­čás­tí osob­ních cílů (51 %), ne­dos­ta­teč­ný roz­po­čet (43 %), ne­dos­ta­teč­ná pod­po­ra IT od­děle­ní (40 %) a příliš přís­ná fi­rem­ní pra­vid­la (39 %).

„Dra­ma­tic­ky se mění­cí sklad­ba schop­nos­tí v éře di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií má vliv na způsob pro­vo­zu pod­niků a for­mu­la­ci stra­te­gií, směřová­ní a roz­ho­do­va­cích pro­cesů," uvedl Matt Cros­by z glo­bál­ní kon­zul­tač­ní spo­leč­nos­ti Hay Group. „Vý­zvou, a zá­ro­veň příle­ži­tos­tí, bu­de hle­dá­ní sho­dy me­zi vr­chol­ným ve­de­ním fir­my s mno­ha­le­tý­mi zku­še­nos­tmi s říze­ním pod­ni­ku v éře před di­gi­ta­li­za­cí a mla­dý­mi ta­len­ty, kteří přiná­še­jí no­vé zna­los­ti, oče­ká­vá­ní i mo­ti­va­ci. Kaž­dá fir­ma by se mě­la sna­žit a vy­tvořit sys­tém, kte­rý tu­to více­ge­ne­rač­ní pra­cov­ní sí­lu pro­po­jí. Pro pod­nik jsou to­tiž důle­ži­té jak tra­dič­ní nás­tro­je, ja­ko je kva­lit­ní kon­tro­la pra­vi­del, vý­ko­nu a vý­sledků, ale i roz­voj no­vých ná­padů a způsobů prá­ce."

Sou­lad me­zi IT od­děle­ním a ve­de­ním fir­my hra­je vý­znam­nou ro­li v proměně pod­ni­ku na di­gi­tálnější or­ga­ni­za­ci. Účas­tní­ci průzku­mu se dom­ní­va­jí, že hlav­ní zod­povědnost za ten­to pro­ces má IT od­děle­ní (34 %), men­ší část res­pon­dentů uved­la ja­ko strůjce změ­ny ge­ne­rál­ní­ho ředi­te­le (19 %), před­sta­ven­stvo fir­my (16 %) ne­bo ve­dou­cí jed­not­li­vých úseků (13 %). Aby však mě­la změna pro or­ga­ni­za­ci smysl, mu­sí pod­le vel­ké čás­ti za­městnanců za­uj­mout ve­de­ní fir­my ak­tivnější pos­toj, jen po­lo­vi­na (50 %) res­pon­dentů uved­la, že vr­chol­ný ma­na­ge­ment pod­po­ru­je za­městnan­ce ve vy­uží­vá­ní no­vých tech­no­lo­gií.

Účas­tní­ci průzku­mu ozna­či­li za prio­rit­ní úko­ly pro fir­mu ví­ce in­ves­tic do for­mál­ní vý­uky di­gi­tál­ních do­ved­nos­tí (54 %), vy­šší mo­ti­va­ci a ocenění za vy­uží­vá­ní di­gi­tál­ních do­ved­nos­tí (47 %) a úp­ra­va fi­rem­ní kul­tu­ry tak, aby by­la vstřícnější k vy­uží­vá­ní di­gi­tál­ních do­ved­nos­tí.

„Úspěšná di­gi­tál­ní tran­sfor­ma­ce v dneš­ním světě fi­rem je ov­liv­ňo­vá­na kul­tu­rou, lid­mi a schop­nos­tmi," uvedl Vla­di­mír Střál­ka, coun­try ma­na­ger pro Čes­kou re­pub­li­ku a Slo­ven­sko ve spo­leč­nos­ti VMware. „Fir­my dobře po­cho­pi­ly, že ma­siv­ní in­ves­ti­ce do „di­gi­tál­ních" ta­lentů mo­hou firmě po­mo­ci s rych­lej­ší­mi ino­va­ce­mi a proak­tiv­ním přís­tu­pem k zá­kaz­níkům, obo­jí přitom od zá­kla­du ov­liv­ňu­je ce­lý pod­nik. Na­ším cí­lem je po­mo­ci fir­mám lé­pe po­ro­zumět to­mu, če­ho mo­hou v éře di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií do­sáh­nout, aniž by mu­se­ly dělat kom­pro­mi­sy v ob­las­ti bez­peč­nos­ti a pro­vo­zu. Pou­ze teh­dy bu­dou mo­ci plně vy­užít po­ten­ciá­lu svých za­městnanců ze všech věko­vých ka­te­go­rií."

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter