ČR: E-commerce Vianoce 2015: V decembri rastie dvojnásobne nakupovanie po polnoci

Če­ši v před­vá­noč­ním ob­do­bí na­ku­po­va­li na inter­ne­tu nej­častěji v 50. týd­nu, te­dy od 7. do 13. pro­sin­ce. V Pra­ze by­lo reali­zo­vá­no v pro­sin­ci přes inter­ne­to­vé ob­cho­dy 3,5krát ví­ce ná­kupů než v ji­ných měsí­cích. Největší nárůst na­ku­po­vá­ní on-li­ne pak za­zna­me­na­ly e-sho­py v se­ver­ních Če­chách. Da­ta vy­chá­ze­jí ze sta­tis­tik pla­teb­ní me­to­dy Twis­to.cz, kte­rá na­bí­zí sys­tém od­lo­že­né plat­by na ví­ce než 150 vel­kých če­ských e-sho­pech. „Před Vá­no­ce­mi se mění ta­ké do­by ná­ku­pu. Uspěcha­ná vá­noč­ní do­ba přeje ná­kupům po půlno­ci, kdy op­ro­ti ji­ným měsícům ro­ku 2015 vzrostl po­čet ná­kupů o 43 pro­cent," ko­men­tu­je sta­tis­ti­ku pos­led­ních Vá­noc Mi­chal Šmí­da, za­kla­da­tel a CEO Twis­to.cz.

Pos­led­ní Vá­no­ce přiš­la e-sho­po­vá vá­noč­ní ho­reč­ka již v 47. týd­nu, te­dy 16. lis­to­pa­du, kdy v tý­den­ním srov­ná­ní vzrostl po­čet ná­kupů o ví­ce než 75 pro­cent. Na zá­kladě po­rov­ná­ní dat z let 2014 a 2015 na­ku­po­vá­ní za­ča­lo o tý­den později, což je pravděpo­dobně důsled­kem tep­lé­ho po­ča­sí. Tra­dičně pak by­lo nej­silnější ob­do­bí po pr­vním pro­sin­ci. „Zá­kaz­ní­ci na e-sho­py spo­lé­ha­li ta­ké od 21. do 23. pro­sin­ce, kdy po­čet den­ních ná­kupů nek­le­sá, ale dr­ží se na stej­né míře ja­ko v před­cho­zí dny. Zdůvod­ňu­je­me to fak­tem, kte­rý jsme ta­ké po­pi­so­va­li v hod­no­ce­ní e-shopů Čes­ký ko­šík ro­ku 2015, kdy e-sho­py učí li­di na mož­nost osob­ní­ho vy­zved­nu­tí zbo­ží v ka­men­né po­boč­ce či roz­šiřují na­bíd­ku do­ru­če­ní zbo­ží v den ob­jed­ná­ní," ko­men­tu­je Šmí­da.

V pra­cov­ní době méně ná­kupů před Vá­no­ce­mi

Z cel­ko­vých čí­sel za rok 2015 vy­chá­zí, že stá­le je ví­ce než 50 pro­cent pro­sin­co­vých ná­kupů reali­zo­vá­no v pra­cov­ní době, te­dy me­zi 8. a 16. ho­di­nou, což je ov­šem v roč­ním srov­ná­ní nej­méně ze všech měsíců. Pro­sin­co­vé ná­ku­py na inter­ne­tu se ví­ce přesou­va­jí do od­po­led­ních a noč­ních ho­din. Od 22. ho­di­ny do tře­tí ho­di­ny ran­ní proběh­la v pro­sin­ci sko­ro šes­ti­na všech on-li­ne ná­kupů, přesněji pak 13,5 pro­cen­ta.

Rok 2016 bu­de re­kor­dní

Me­zi­roč­ní nárůst na­ku­po­vá­ní pou­ka­zu­je na rok 2016 ja­ko na mez­ník, kdy inter­ne­to­vé ob­cho­dy mo­hou přesáh­nout ob­rat 100 mi­liard ko­run. „Inter­ne­to­vý byz­nys pro­chá­zí největším boo­mem za pos­led­ní lé­ta. Kromě vy­tvoření no­vých slu­žeb, ja­ko je třeba roz­voz pot­ra­vin roh­lik.cz, ros­tou dra­ma­tic­ky ta­ké tra­dič­ní inter­ne­to­vé ob­cho­dy. Dy­na­mic­ký růst vi­dí­me ta­ké na na­šich služ­bách Bo­na­mi, Sle­vo­mat a dal­ších on-li­ne pro­jek­tech. Rok 2016 tak i pod­le na­šich od­hadů přek­ro­čí 100 mi­liard ko­run," vy­světlu­je Ondřej Raš­ka z Mi­to­nu.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter