ČR: Veeam Availability Suite v9 už dostupná

Veeam® Software, ino­va­tiv­ní pos­ky­to­va­tel Řeše­ní dos­tup­nos­ti pro vel­ké pod­ni­ky (Avai­la­bi­li­ty for the Always-On En­terpri­se™), dnes ozná­mil vy­dá­ní Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te v9. Nej­novější ver­ze oceněné­ho řeše­ní dos­tup­nos­ti od spo­leč­nos­ti Veeam přiná­ší ví­ce než 250 no­vých ino­va­tiv­ních fun­kcí a vy­lep­še­ní, kte­ré po­mo­hou or­ga­ni­za­cím spl­nit potřeby nepřetr­ži­té­ho pod­ni­ká­ní (Always-On En­terpri­se) umožněním SLA s hod­no­ta­mi cílů ča­su a bo­du ob­no­vy (RTPO™) niž­ších než 15 mi­nut pro všech­ny ap­li­ka­ce a da­ta.

V me­zi­ná­rod­ním průzku­mu Forres­ter/Dis­as­ter Re­co­ve­ry Jour­nal me­zi pra­cov­ní­ky zod­povědný­mi za ob­no­vu IT po ha­vá­riích uved­lo 35 % spo­leč­nos­tí, že tech­no­lo­gic­ké schop­nos­ti neod­po­ví­da­ly ob­chod­ním oče­ká­vá­ním. Ob­no­vo­vá­ní po ha­vá­rii ne­bo po náh­lém přeru­še­ní ob­chod­ní čin­nos­ti by­la jed­na z největších vý­zev, kte­rým če­li­li. Průzkum zjis­til, že ob­chod­ní ma­na­žeři a ve­dou­cí pra­cov­ní­ci po­ža­du­jí, aby jim je­jich IT od­děle­ní pos­ky­to­va­lo lep­ší dos­tup­nost, to však bo­ju­je se splněním ta­ko­vých­to oče­ká­vá­ní. Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te v9 umož­ňu­je pod­nikům všech ve­li­kos­tí, aby tu­to me­ze­ru v dos­tup­nos­ti (Avai­la­bi­li­ty Gap) uzavře­li a do­dá­va­li pod­ni­ku nepřetr­ži­tou dos­tup­nost.

„Dneš­ní pod­ni­ky po­ža­du­jí ví­ce než kdy před­tím - jsou ná­ročnější na pro­voz: vy­tvářejí stá­le ros­tou­cí ob­je­my dat, ke kte­rým oče­ká­va­jí non-stop přís­tup, což kla­de ob­rov­ské ná­ro­ky na IT," řekl Rat­mir Ti­mas­hev, CEO Veeam. „Ty­to potřeby řeší Veeam Avai­li­bi­li­ty Sui­te v9, na­še do­sud nej­silnější, nej­šká­lo­va­telnější a na fun­kce nej­bo­hat­ší řeše­ní. Téměř 42 000 zá­kaz­níků se za­re­gis­tro­va­lo k od­běru no­vi­nek o tom­to pro­duk­tu, dvoj­ná­sobně op­ro­ti v8, což do­ka­zu­je ros­tou­cí potřebu pod­niků přesu­nout se od za­sta­ra­lých řeše­ní zá­lo­ho­vá­ní k ino­va­tiv­ním řeše­ním dos­tup­nos­ti. S dneš­ním spuštěním v9 Veeam upev­ňu­je svou po­zi­ci je­di­né fir­my schop­né vy­hovět potřebám dneš­ní­ho nepřetr­ži­té­ho pod­ni­ká­ní."

Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te v9 přiná­ší stov­ky vy­lep­še­ní za­měřených na pod­ni­ky a no­vých ino­va­tiv­ních fun­kcí pos­ky­tu­jí­cích nás­le­du­jí­cí klí­čo­vé vlas­tnos­ti: vy­so­ko­ry­chlos­tní ob­no­ve­ní, pre­ven­ce ztrá­ty dat, ověřená ochra­na, sní­že­ní ri­zik při na­sa­ze­ní a úpl­ná vi­di­tel­nost. Nejdůle­žitější no­vý­mi fun­kce­mi ve Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te v9 jsou:

In­teg­ra­ce po­lí hyb­rid­ních úlo­žišť EMC VNX a VNXe

Vý­kon­ná kom­bi­na­ce Veeam a EMC přiná­ší niž­ší RTPO s pro­duk­ty Veeam Bac­kup from Sto­ra­ge Snap­shots (zá­lo­ho­vá­ní ze snap­shotů úlo­žiště) a Veeam Explo­rer™ pro snap­sho­ty úlo­žiště. Ta­to in­teg­ra­ce po­má­há IT pro­fe­sio­nálům rych­le vy­tvářet zá­lo­hy ze snap­shotů EMC VNX či VNXe, až 20krát rych­le­ji než u kon­ku­ren­ce, a snad­no ob­no­vit jed­not­li­vé po­lož­ky do dvou mi­nut ne­bo méně, bez zby­teč­ných me­zik­roků, a to vše s mi­ni­mál­ním do­pa­dem na pro­duk­ční vir­tuál­ní stro­je.

Dal­ší in­teg­ra­ce pri­már­ních úlo­žišť pro HPE, Ne­tApp a EMC

Veeam On-De­mand San­dbox™ pro snap­sho­ty úlo­žiště a vy­lep­še­ní pro Veeam Bac­kup from Sto­ra­ge Snap­shots (zá­lo­ho­vá­ní ze snap­shotů úlo­žiště) pro řeše­ní úlo­žišť od EMC, HPE a Ne­tApp po­má­há vy­užít in­ves­tic do pod­ni­ko­vých úlo­žišť pro vý­voj a tes­to­vá­ní a eli­mi­no­vat vliv zá­lo­ho­va­cích čin­nos­tí na pro­duk­ční prostředí.

Přímý NFS přís­tup pro ja­ké­ko­liv pri­már­ní úlo­žiště za­lo­že­né na NFS s cí­lem zlep­šit vý­kon zá­lo­ho­vá­ní a od­stra­nit vliv zá­lo­ho­va­cích čin­nos­tí na VMware vSphe­re hos­ty.

Veeam Explo­rer pro Orac­le (a mno­ho dal­ších vy­lep­še­ní pro ro­di­nu Veeam Explo­rerů)

Veeam Explo­rer pro Orac­le: Uni­kát­ní fun­kce ob­no­ve­ní z da­ta­bá­zí Orac­le až na úro­veň tran­sak­cí s bez­agen­to­vou zá­lo­hou pro­to­ko­lu tran­sak­cí, dí­ky němuž můžou zá­kaz­ní­ci ob­no­vit da­ta­bá­zi k přes­né­mu bo­du v ča­se a do­sáh­nout tak níz­ké cí­le bo­du ob­no­vy (RPOs). Rych­lé a jed­nouché ob­no­ve­ní jed­not­li­vých da­ta­bá­zí jed­ním klik­nu­tím. Pod­po­ra da­ta­bá­zí běží­cích jak na server­ech s Win­dows, tak s Li­nux. Pl­ná kom­pa­ti­bi­li­ta s Orac­le Auto­ma­tic Sto­ra­ge Ma­na­ge­ment (ASM).

No­vá fun­kce eDis­co­ve­ry pro Veeam Explo­rer pro Mic­ro­soft Exchan­ge: Uži­teč­né fun­kce pro vy­hovění práv­ním a stát­ním šetřením - de­tail­ní re­por­ty exportů přesně vy­ka­zu­jí­cí, co by­lo expor­to­vá­no, od­kud, a s ja­ký­mi vy­hle­dá­va­cí­mi kri­té­rii, a fun­kce od­ha­du ve­li­kos­ti vý­sled­ku do­ta­zu.

Vý­znam­ná vy­lep­še­ní pro kor­po­rát­ní ap­li­ka­ce Mic­ro­soft: Umož­ňu­je ob­no­ve­ní ob­jektů sku­pi­no­vé po­li­ti­ky, in­teg­ro­va­ných DNS zá­znamů a kon­fi­gu­rač­ních od­dí­lo­vých ob­jektů Veeam Explo­re­rem pro Mic­ro­soft Ac­ti­ve Di­rec­to­ry, ob­no­vu strá­nek i kom­plet­ních webů s Veeam Explo­re­rem pro Mic­ro­soft Sha­re­Point a ob­no­vu da­ta­bá­zí na úrov­ni ta­bu­lek s Veeam Explo­re­rem pro Mic­ro­soft SQL Server.

Zo­ta­ve­ní po ha­vá­rii ja­ko služ­ba s Veeam Cloud Con­nect Rep­li­ca­tion

Dí­ky v9 zís­ká­va­jí zá­kaz­ní­ci Veeam plně in­teg­ro­va­né, rych­lé a bez­peč­né prostřed­ky k rep­li­ka­ci pra­cov­ní zá­těže do clou­du, umož­ňu­jí­cí Zo­ta­ve­ní po ha­vá­rii ja­ko služ­bu (Dis­as­ter Re­co­ve­ry-as-a-servic­e - DRaaS) s vý­razně lep­ší­mi cí­li ča­su ob­no­vy (RTO). Vy­tvořením tech­no­lo­gie, kte­rá bez­pečně a hlad­ce spo­ju­je uži­va­te­le s důvěry­hod­ným pos­ky­to­va­te­lem slu­žeb, zá­kaz­ní­kem vy­bra­ných, již klien­ti Veeam ne­mu­sí bu­do­vat a spra­vo­vat sta­no­viště pro zo­ta­ve­ní po ha­vá­rii a ob­rov­sky tak uleh­čí IT infra­struk­tuře z poh­le­du nák­ladů a kom­plexi­ty. Roz­šířená fun­kcio­na­li­ta ta­ké dá­vá pos­ky­to­va­telům v rám­ci prog­ra­mu Veeam Cloud & Servic­e Pro­vi­ders mož­nost pos­ky­to­vat svým zá­kaz­níkům rych­lé a bez­peč­né DRaaS s no­vým pro­duk­tem Veeam Cloud Con­nect Rep­li­ca­tion pro pos­ky­to­va­te­le slu­žeb.

Un­li­mi­ted Sca­le-out Bac­kup Re­po­si­to­ry™

Sprá­va úlo­žiště zá­loh před­sta­vu­je pro spo­leč­nos­ti vel­ký a fi­nančně ná­roč­ný prob­lém. Ne­jed­ná se přitom o za­ned­ba­tel­nou zá­le­ži­tost - expo­nen­ciál­ní růst ob­je­mu dat před­sti­hu­je schop­nost star­ších řeše­ní účinně a hos­po­dárně spra­vo­vat úlo­žiště. No­vé Veeam Un­li­mi­ted Sca­le-out Bac­kup Re­po­si­to­ry se s těmi­to prob­lé­my vy­pořáda­lo vy­tvořením jed­not­né­ho úlo­žiště zá­loh slo­že­né­ho z řady téměř li­bo­vol­ných za­říze­ní pro uk­lá­dá­ní dat, sni­žu­jí­cí vý­da­je na hardware pro úlo­žiště zá­loh, ra­di­kálně zjed­no­du­šu­jí­cí sprá­vu úlo­žišť zá­loh a zá­lo­ho­va­cích úloh v pod­ni­ku, a zá­ro­veň až dvoj­ná­sobně zry­chlu­jí­cí zá­lo­ho­vá­ní.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter