IBM uvádza novú službu pre vývojárov aplikácií

Spo­loč­nosť IBM pred­sta­vi­la no­vú služ­bu ap­li­kač­ných a sie­ťo­vých no­ti­fi­ká­cií IBM Alert No­ti­fi­ca­tion Servic­e. Služ­ba fun­gu­je v IBM clou­de a tí­mom vý­vo­já­rov (De­vOps) umož­ňu­je rých­lo pri­jí­mať roz­hod­nu­tia a rea­go­vať na sprá­vy o po­ten­ciál­nych prob­lé­moch ap­li­ká­cií skôr, než pos­tih­nú jed­not­li­vých uží­va­te­ľov.

Be­ta ver­zia služ­by IBM Alert No­ti­fi­ca­tion Servic­e je dos­tup­ná v clou­do­vej plat­for­me IBM Blue­mix a vy­uží­va his­to­ric­ké sie­ťo­vé ana­lý­zy a ana­lý­zy v reál­nom ča­se. Jed­not­ný a sú­vis­lý preh­ľad o ce­lej sie­ti a jej pre­vádz­ke umož­ňu­je vý­vo­já­rom, a ope­rá­to­rom pri­jí­mať ozná­me­nia v si­tuáciách, kto­ré si vy­ža­du­jú ich po­zor­nosť. No­ti­fi­ká­cie mô­žu mať for­mu e-mai­lu, SMS ale­bo hla­so­vej služ­by. 

Na za­bez­pe­če­nie to­ho, aby tí­my nep­re­hliad­li žiad­ne kri­tic­ké upo­zor­ne­nie vy­ža­du­jú­ce ich zá­sah, IBM Alert No­ti­fi­ca­tion Servic­e umož­ňu­je tvor­bu nas­ta­vi­teľ­ných pra­vi­diel ozna­mo­va­nia. No­ti­fi­ká­cie sa tak dos­ta­nú k správ­nym čle­nom tí­mu. Pre zvý­še­nie vi­di­teľ­nos­ti upo­zor­ne­nie nás­troj tiež umož­ňu­je uží­va­te­ľom nas­ta­viť ich za­sie­la­nie ok­rem e-mai­lu aj vo for­me hla­so­vej ale­bo texto­vej sprá­vy.

IBM pred­sta­vi­la plat­for­mu Blue­mix v ro­ku 2014. Ka­ta­lóg Blue­mix za­lo­že­ný na ot­vo­re­ných štan­dar­doch ob­sa­hu­je viac ako 120 nás­tro­jov a slu­žieb od veľ­kých dát, mo­bil­ných tech­no­ló­gií, Wat­so­na, ana­ly­tic­kých a in­teg­rač­ných nás­tro­jov, De­vOps, bez­peč­nos­ti až po inter­net ve­cí. IBM Blue­mix bol pod­ľa vý­skum­nej agen­tú­ry ESG ozna­če­ný vý­vo­jár­mi za pre­fe­ro­va­ný zdroj clou­do­vé­ho rie­še­nia "plat­for­ma ako služ­ba" (PaaS) a ras­tie de­sať­krát rých­lej­šie ako cel­ko­vý trh s PaaS.

Viac in­for­má­cií náj­de­te Tu.

Po­nu­ku IBM Alert No­ti­fi­ca­tion Servic­e v ka­ta­ló­gu IBM Blue­mix náj­de­te Tu.

Vi­deo o ko­mu­ni­te vý­vo­já­rov IBM Blue­mix si mô­že­te po­zrieť Tu.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter