Samsung vystavuje na veľtrhu CES 2016 inovácie, ktoré zmenia naše životy

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd. pred­sta­vi­la na veľtr­hu CES 2016 svo­ju ví­ziu pre rok 2016. Fir­ma vy­zdvih­la dô­le­ži­tosť ino­vá­cií, kto­ré zmys­lupl­ne me­nia na­še kaž­do­den­né ži­vo­ty, a zdô­raz­ni­la inter­net ve­cí (IoT) ako ot­vo­re­nú plat­for­mu, kto­rú chce pod­po­ro­vať pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie Smar­tThings. Spo­loč­nosť Sam­sung tak­tiež pred­sta­vi­la svo­je no­vé bez­rá­mo­vé za­kri­ve­né te­le­ví­zo­ry SUHD s dis­ple­jom Quan­tum Dot, ro­din­né pri­po­je­né chla­dia­ce cen­trum Fa­mi­ly Hub, naj­nov­ší mo­del in­te­li­gen­tných ho­di­niek - Gear S2 Pre­mium a tab­let Ga­laxy Tab­Pro S s veľ­kým dis­ple­jom a ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows.

„Sam­sung neus­tá­le pra­cu­je na tom, aby sme moh­li na­še ži­vo­ty žiť in­te­li­gen­tnej­šie, a v tom­to ro­ku sme vďa­ka náš­mu ši­ro­ké­mu por­tfó­liu pro­duk­tov a slu­žieb pod­po­ru­jú­cich inter­net ve­cí uro­bi­li ob­rov­ský krok vpred," uvie­dol Tim Baxter, pre­zi­dent a pre­vádz­ko­vý ria­di­teľ Sam­sung Elec­tro­nics Ame­ri­ca. „Aj na­ďa­lej sa bu­de­me sna­žiť zvy­šo­vať kva­li­tu ži­vo­ta spot­re­bi­te­ľov na­čú­va­ním ich pot­re­bám a po­sil­ňo­va­ním eko­sys­té­mu na­šich pro­duk­tov a slu­žieb."

Bu­dú­ca ge­ne­rá­cia do­má­cej zá­ba­vy

Spo­loč­nosť Sam­sung pred­sta­vi­la svoj no­vý je­di­neč­ný mo­de­lo­vý rad SUHD te­le­ví­zo­rov s dis­ple­jom Quan­tum Dot po­nú­ka­jú­cim bez­kon­ku­ren­čnú kva­li­tu ob­ra­zu. Jed­ná sa o pr­vé bez­rá­mo­vé za­kri­ve­né te­le­ví­zo­ry na sve­te, kto­ré po­nú­ka­jú úpl­ne ino­vo­va­né pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die pos­ky­tu­jú­ce spot­re­bi­te­ľom z jed­né­ho mies­ta ľah­ký prís­tup k ce­lej zá­ba­ve.

SUHD te­le­ví­zo­ry Sam­sung pre rok 2016 sú vy­ba­ve­né ce­los­ve­to­vo uni­kát­nou 10-bi­to­vou ob­ra­zov­kou Quan­tum Dot, pri vý­ro­be kto­rej ne­bo­lo pou­ži­té kad­mium a kto­ré po­nú­ka maximál­ne ver­nú kva­li­tu ob­ra­zu s oh­ro­mu­jú­cim ja­som, vý­ni­moč­ným kon­tras­tom a naj­realis­tic­kej­ší­mi far­ba­mi, aké ke­dy znač­ka Sam­sung po­núk­la. Dis­plej Quan­tum Dot pred­sta­vu­je bu­dúc­nosť zob­ra­zo­va­cích tech­no­ló­gií a do­ká­že bez skres­le­nia a zní­že­nie ja­su zob­ra­ziť prak­tic­ky akú­koľ­vek far­bu z vi­di­teľ­né­ho spek­tra, a po­núk­nuť tak spot­re­bi­te­ľom op­ti­mál­ny ob­raz bez oh­ľa­du na oko­li­té os­vet­le­nie.

V tom­to ro­ku bu­dú všet­ky SUHD te­le­ví­zo­ry Sam­sung vy­ba­ve­né špič­ko­vou tech­no­ló­giou vy­so­ké­ho dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu (HDR) s ja­som zob­ra­ze­nia do­sa­hu­jú­cim mi­ni­mál­ne hod­no­tu 1000 nit umož­ňu­jú­cim do­siah­nuť vy­ššiu úro­veň kon­tras­tu me­dzi bie­lou a čier­nou. No­vá tech­no­ló­gia Ultra Black tiež vý­znam­ne zni­žu­je sve­tel­né od­ra­zy, čím ďa­lej zvy­šu­je kva­li­tu ob­ra­zu a eli­mi­nu­je od­les­ky.

In­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry Sam­sung pre rok 2016 pou­ží­va­jú ope­rač­ný sys­tém Ti­zen, kto­rý spot­re­bi­te­ľom umož­ňu­je z jed­né­ho mies­ta jed­no­du­cho vy­hľa­dať aj zob­ra­ziť vše­tok ob­ľú­be­ný ob­sah a služ­by poč­núc te­le­víz­ny­mi re­lá­cia­mi a fil­ma­mi cez hry až po in­for­má­cie o prog­ra­mo­vej po­nu­ke. No­vé in­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry Sam­sung tiež eli­mi­nu­jú nut­nosť strie­dať rôz­ne di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nia. Do­ká­žu auto­ma­tic­ky roz­poz­nať typ set top boxu, her­nej kon­zo­ly, OTT boxu ale­bo do­má­ce­ho ki­na, kto­ré sú k te­le­ví­zo­ru pri­po­je­né. Uží­va­te­ľom to umož­ňu­je ov­lá­dať všet­ky exter­né za­ria­de­nia po­mo­cou di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča Smart Con­trol, a to bez aké­ho­koľ­vek nas­ta­vo­va­nia.

Všet­ky mo­de­ly SUHD te­le­ví­zo­rov pre rok 2016 pod­po­ru­jú tech­no­ló­giu IoT hub vy­vi­nu­tú spo­loč­nos­ťou Sam­sung v spo­lup­rá­ci so Smar­tThings. SUHD te­le­ví­zo­ry sa do­ká­žu pri­po­jiť k ďal­ším viac ako 200 za­ria­de­niam kom­pa­ti­bil­ným s tech­no­ló­giou Smar­tThings a všet­ky tie­to za­ria­de­nia do­ká­žu ov­lá­dať - či už chce­te vi­dieť, kto zvo­ní pri dve­rách, za­mknúť dve­re ale­bo vy­pnúť svet­lá, všet­ko mô­že­te uro­biť pros­tred­níc­tvom te­le­ví­zo­ra.

Spo­loč­nosť Sam­sung tiež pred­sta­vi­la naj­nov­šie prí­ras­tky do svoj­ho ra­du audio pro­duk­tov vrá­ta­ne soun­dba­ru HW-K950, kto­rý je pr­vým vý­rob­kom spo­loč­nos­ti pod­po­ru­jú­cim Dol­by At­mos®. Ďal­šou no­vin­kou je pr­vý soun­dbar na tr­hu, kto­rý tú­to tech­no­ló­giu pre­nie­sol aj do za­dných bez­drô­to­vých rep­ro­duk­to­rov. Ce­lá zos­ta­va HW-K950 pos­ky­tu­je neu­ve­ri­teľ­ný 5.1.4 ka­ná­lo­vý zvuk. V ten­kom a ele­gan­tnom di­zaj­ne s vý­škou iba 2,1" dis­po­nu­je soun­dbar tro­mi pred­ný­mi a dvo­ma za­dný­mi rep­ro­duk­tor­mi, kto­ré rep­ro­du­ku­jú bo­ha­tý a pl­ný zvuk ší­ria­ci sa všet­ký­mi smer­mi. Ten je schop­ný napl­niť aký­koľ­vek pries­tor a aj na­priek to­mu do­ká­že pos­kyt­núť úpl­ne de­tail­né a realis­tic­ké fil­mo­vé zvu­ky.

Spo­loč­nosť tiež pred­sta­vi­la svoj pr­vý Ultra HD Blu-ray preh­rá­vač s ozna­če­ním UBD-K8500, kto­rý je kom­pa­ti­bil­ný s tech­no­ló­giou HDR a v po­rov­na­ní s tra­dič­ný­mi Blu-ray preh­rá­vač­mi po­nú­ka šty­rik­rát vy­ššie roz­lí­še­nie a 64-krát vý­raz­nej­šie fa­reb­né po­da­nie. V spo­je­ní s SUHD te­le­ví­zo­rom Sam­sung s Quan­tum Dot ob­ra­zov­kou pos­ky­tu­je no­vý UHD Blu-ray preh­rá­vač kva­li­tu ob­ra­zu, aká do­te­raz ne­bo­la v do­mác­nos­tiach dos­tup­ná. Vďa­ka up­sca­lin­gu zvy­šu­je preh­rá­vač UBD-K8500 kva­li­tu ob­ra­zu štan­dar­dných Blu-ray a DVD dis­kov, uží­va­te­lia si tiež mô­žu preh­rá­vať CD. Preh­rá­vač UBD-K8500 si mož­no už te­raz pre­dob­jed­nať. V USA sa za­čne pre­dá­vať v mar­ci 2016.

In­te­li­gen­tné di­gi­tál­ne spot­re­bi­če me­nia ku­chy­ňu

Spo­loč­nosť Sam­sung pred­sta­vi­la ro­din­né chla­dia­ce cen­trum Fa­mi­ly Hub, kto­ré pat­rí do no­vej ka­te­gó­rie do­má­cich spot­re­bi­čov vy­uží­va­jú­cich tech­no­ló­giu IoT. Tie­to spot­re­bi­če po­nú­ka­jú uží­va­te­ľom no­vé mož­nos­ti pre hos­po­dá­re­nie s pot­ra­vi­na­mi, ich na­ku­po­va­nie a príp­ra­vu jed­la. Stre­do­bo­dom je 21,5" LCD do­ty­ko­vý dis­plej s Full HD roz­lí­še­ním.

Ku kľú­čo­vým fun­kciám Fa­mi­ly Hu­bu pa­tria:

Zdo­ko­na­le­né hos­po­dá­re­nie s pot­ra­vi­na­mi: Pri kaž­dom za­tvo­re­ní dve­rí chlad­nič­ky nas­ní­ma­jú tri vsta­va­né ka­me­ry fo­tog­ra­fiu jej vnút­ra. Spot­re­bi­te­lia si tak kde­koľ­vek na svo­jich smar­tfó­noch mô­žu pre­zrieť, čo vo svo­jich chlad­nič­kách ma­jú. Spo­loč­nosť Sam­sung tak­tiež spo­lup­ra­cu­je s Mas­ter­Card, vďa­ka čo­mu mô­že pros­tred­níc­tvom ro­din­né­ho chla­dia­ce­ho cen­tra po­núk­nuť bez­prob­lé­mo­vé na­ku­po­va­nie on­li­ne. Pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie na do­ty­ko­vom dis­ple­ji chlad­nič­ky mô­žu spot­re­bi­te­lia pria­mo zo svo­jej ku­chy­ne jed­no­du­cho vy­hľa­dať a na­kú­piť pot­ra­vi­ny z ra­du ma­loob­cho­dov a všet­ko jed­no­du­cho za­kon­čiť za­pla­te­ním pot­ra­vín v ná­kup­nom ko­ší­ku po­mo­cou kre­dit­ných a pla­tob­ných ka­riet vy­da­ných v USA.

Ro­din­né ko­mu­ni­kač­né cen­trum: Fa­mi­ly Hub dá­va ro­di­nám mož­nosť pí­sať si od­ka­zy, za­sie­lať fo­tog­ra­fie, zdie­ľať di­áre a gra­fic­ké náčr­ty, a to všet­ko pria­mo na do­ty­ko­vom dis­ple­ji chlad­nič­ky ale­bo na smar­tfó­noch, po­kiaľ sú prá­ve mi­mo do­mu.

Pod­po­ra tech­no­ló­gií IoT: Fa­mi­ly Hub je dy­na­mic­kou a roz­ví­ja­jú­cou sa plat­for­mou, kto­rá vy­uži­je si­lu slu­žieb IoT spo­loč­nos­ti Sam­sung. Spot­re­bi­te­lia si tak nap­rík­lad bu­dú môcť skon­tro­lo­vať, či ma­jú za­mknu­té dve­re ale­bo bu­dú môcť zhas­núť svet­lá pria­mo z dis­ple­ja toh­to ro­din­né­ho cen­tra.

Pri­po­je­ná zá­ba­va: Vďa­ka za­bu­do­va­ným ste­reo rep­ro­duk­to­rom mô­žu uží­va­te­lia strea­mo­vať ob­ľú­be­né hu­dob­né služ­by ale­bo te­le­víz­ny ob­sah zo svo­jich in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov Sam­sung pria­mo na do­ty­ko­vý dis­plej, prí­pad­ne mô­žu k chlad­nič­ke pri­po­jiť vlas­tné Blue­tooth rep­ro­duk­to­ry.

Od­strá­ne­nie ba­riér mo­bil­nej pro­duk­ti­vi­ty a no­si­teľ­ných tech­no­ló­gií

Spo­loč­nosť pred­sta­vi­la no­vú edí­ciu in­te­li­gen­tných ho­di­niek Gear S2 clas­sic. Pr­vý mo­del sa vy­zna­ču­je luxus­ným povr­chom z 18-ka­rá­to­vé­ho ru­žo­vé­ho zla­ta, dru­hý žia­ri pla­ti­nou. Ich ma­ji­te­lia tak mô­žu vy­jad­riť svoj št­ýl je­di­neč­ným spô­so­bom a pri­tom si vy­chut­nať roz­ší­re­né fun­kcie tých­to za­ria­de­ní.

Ho­din­ky Gear S2 po­núk­nu fun­kciu za­bez­pe­če­ných mo­bil­ných pla­tieb pros­tred­níc­tvom Sam­sung Pay (k dis­po­zí­cii v USA v ro­ku 2016) a roz­ší­ri sa kom­pa­ti­bi­li­ta so za­ria­de­nia­mi vy­uží­va­jú­ci­mi ope­rač­ný sys­tém iOS, vďa­ka čo­mu bu­dú dos­tup­né šir­šej sku­pi­ne uží­va­te­ľov mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Aby bo­lo mož­né si ho­din­ky čo naj­viac pris­pô­so­biť osob­né­mu vku­su, po­núk­ne Sam­sung roz­ší­re­ný rad re­mien­kov a ci­fer­ní­kov. Sam­sung spo­lup­ra­cu­je so špič­ko­vý­mi návr­hár­mi na návr­hu pré­mio­vých re­mien­kov k ho­din­kám Gear S2 (napr. Co­lom­bo), a pred­sta­vil aj vtip­né a hra­vé ci­fer­ní­ky. Na nich sa ob­ja­vu­jú nap­rík­lad pos­ta­vič­ky ame­ric­ké­ho ko­mik­su Pea­nuts a ume­lec­ké kres­by od Keit­ha Ha­rin­ga, Jean-Mi­chae­la Basquiat, Je­re­my­vil­le a Bur­to­na Morri­sa.

Od ús­peš­né­ho uve­de­nia Gear S2 Sam­sung ot­vo­re­ne spo­lup­ra­cu­je so svo­ji­mi par­tner­mi na neus­tá­lom zlep­šo­va­ní a roz­ši­ro­va­ní ich fun­kcií. Uží­va­te­lia si poch­va­ľu­jú di­zajn a ob­ľú­bi­li si ap­li­ká­cie špe­ciál­ne up­ra­ve­né pre Gear S2 ako sú CNN a Bloom­berg. Nas­le­do­va­li ich ďal­ší, nap­rík­lad eBay, ESPN, Uber a Voxer, pri­čom vý­voj neus­tá­le pok­ra­ču­je.

Ok­rem to­ho, spo­loč­nosť Sam­sung uvied­la úpl­ne no­vú ka­te­gó­riu mo­bil­ných za­ria­de­ní a pred­sta­vi­la pré­mio­vý tab­let Ga­laxy Tab­Pro S, kto­rý v se­be spá­ja špič­ko­vé tech­no­ló­gie a ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows 10. Vďa­ka in­teg­rá­cii naj­ob­ľú­be­nej­ších fun­kcií no­te­boo­ku a tab­le­tu ma­jú pou­ží­va­te­lia prís­tup ku všet­kým fun­kciám PC vo for­me ľah­ké­ho tab­le­tu, čím zís­ka­va­jú vy­ššiu pro­duk­ti­vi­tu no­te­boo­ku pri za­cho­va­ní skve­lej mo­bi­li­ty, kto­rú po­nú­ka­jú tab­le­ty.

Ga­laxy Tab­Pro S je ur­če­ný všet­kým ná­roč­ným uží­va­te­ľom hľa­da­jú­cim za­ria­de­nie, kto­ré im umož­ní byť rov­na­ko pro­duk­tív­ny do­ma, v kan­ce­lá­rii i na ces­tách. Na tab­le­te je mož­né vy­uží­vať všet­ky fun­kcie Win­dows 10 Ho­me aj Win­dows 10 Pro, ur­če­ných pre biz­nis. Bež­ní uží­va­te­lia, rov­na­ko ako fir­my tak mô­žu vy­uží­vať všet­ky fun­kcie OS Win­dows 10 aj vý­ho­dy kom­pa­ti­bi­li­ty s exis­tu­jú­cou IT infra­štruk­tú­rou.

Ga­laxy Tab­Pro S je hru­bý iba 6,3 mm a vá­ži len 693 gra­mov. Vďa­ka to­mu ho mô­že­te mať pri se­be za všet­kých okol­nos­tí a po ce­lý deň. Pl­no­hod­not­nú klá­ves­ni­cu uk­rý­va prak­tic­ký kryt, do­dá­va­ný spo­lu s tab­le­tom, vďa­ka to­mu je prá­ca so za­ria­de­ním jed­no­du­chá a prak­tic­ky sa ni­ja­ko ne­lí­ši od prá­ce s no­te­boo­kom. Ohyb­ný zá­ves klá­ves­ni­ce umož­ňu­je dva uh­ly nas­ta­ve­nia, čím je za­ru­če­né ideál­ne zob­ra­ze­nie za všet­kých okol­nos­tí. Ok­rem to­ho vďa­ka Po­go pi­nu na klá­ves­ni­ci Ga­laxy Tab­Pro S nie je nut­né klá­ves­ni­cu pá­ro­vať ale­bo na­bí­jať od­de­le­ne. Klá­ves­ni­ca tiež ob­sa­hu­je touch­pad, kto­rý rov­na­ko ako u PC za­is­ťu­je jed­no­du­chú kon­tro­lu, a to aj pri pou­ži­tí v re­ži­me „stand".

Viac in­for­má­cií náj­de­te na: news.sam­sung.com 

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter