Samsung získal pre svoj rad SUHD TV 2016 prémiovú certifikáciu od UHD Alliance

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., dos­ta­la pré­mio­vú UHD cer­ti­fi­ká­ciu ude­ľo­va­nú UHD Alian­ciou (UH­DA) pre kom­plet­ný rad 2016 SUHD TV. No­vú cer­ti­fi­ká­ciu zís­ka­jú len ta­ké pro­duk­ty a služ­by, kto­ré sú v sú­la­de s no­vo vy­hlá­se­ný­mi vý­kon­nos­tný­mi nor­ma­mi pre roz­lí­še­nie ob­ra­zu, vy­so­ký dy­na­mic­ký roz­sah (HDR), naj­vyš­ší stu­peň ja­su, úro­veň čier­nej far­by a ši­ro­ký fa­reb­ný ga­mut a rad ďal­ších dô­le­ži­tých uka­zo­va­te­ľov.

UH­DA Pre­mium Cer­ti­fi­ca­tion je naj­dô­ve­ry­hod­nej­ší uka­zo­va­teľ špič­ko­vej UHD kva­li­ty ob­ra­zu. Lo­go cer­ti­fi­ká­tu UH­DA bu­de umies­tne­né na všet­kých SUHD TV 2016.

„Veľ­mi si vá­ži­me pré­mio­vé­ho cer­ti­fi­ká­tu od UH­DA, kto­rý vy­zdvi­hu­je vý­ni­moč­nú kva­li­tu ob­ra­zu. Je to oce­ne­nie na­šej tr­va­lej sna­hy pri­ná­šať di­vá­kom naj­realis­tic­kej­šie zá­žit­ky," ho­vo­rí Hyun Suk Kim, pre­zi­dent di­ví­zie Vi­sual Dis­play Bu­si­ness spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „Roz­hod­ne bu­de­me aj na­ďa­lej spo­lup­ra­co­vať s UHD Alian­ciou na up­lat­ňo­va­ní štan­dar­dov pre UHD kva­li­tu ob­ra­zu a tiež bu­de­me pok­ra­čo­vať v roz­vo­ji na­prieč ob­las­ťou do­má­cej zá­ba­vy."

Te­le­ví­zo­ry Sam­sung 2016 SUHD bo­li oce­ne­né za svoj tech­no­lo­gic­ký vý­kon vo všet­kých ob­las­tiach kva­li­ty ob­ra­zu do­siah­nu­tej aj vďa­ka fun­kcii HDR, kto­rá spros­tred­ku­je naj­pres­nej­šiu rep­ro­duk­ciu ja­su blí­žia­cu sa pri­ro­dze­né­mu svet­lu. Tie­to te­le­ví­zo­ry tiež re­du­ku­jú od­raz svet­la z oko­li­té­ho os­vet­le­nia, čím je za­is­te­ný vy­ni­ka­jú­ci kon­trast a os­trosť ob­ra­zu bez oh­ľa­du na oko­li­té pod­mien­ky.

„Veľ­mi nás te­ší, že mô­že­me v spo­lup­rá­ci so špič­ko­vý­mi vý­rob­ca­mi a or­ga­ni­zá­cia­mi napĺňať spo­loč­ný cieľ a pos­ky­to­vať zá­kaz­ní­kom re­vo­luč­nú kva­li­tu ob­ra­zu," po­ve­dal Han­no Bas­se, pred­se­da UHD Alian­cie. „Vďa­ka ta­kej mie­re spo­lup­rá­ce pop­red­ných sve­to­vých spo­loč­nos­tí mô­že­me oča­ká­vať ďal­ší veľ­mi rých­ly rast po­nu­ky UHD ob­sa­hu."

UH­DA je or­ga­ni­zá­cia za­me­ra­ná na po­sil­ne­nie UHD eko­sys­té­mu a pre­sa­dzu­je vý­ho­dy UHD tech­no­ló­gie. Sku­pi­na ne­dáv­no ozná­mi­la kri­té­riá kva­li­ty pre HDR, tý­ka­jú­ce sa nap­rík­lad kva­li­ty dis­ple­jov, UHD ob­sa­hu ale­bo dis­tri­buč­ných me­tód. Tie­to špe­ci­fi­ká­cie bo­li vy­vi­nu­té pros­tred­níc­tvom spo­loč­né­ho úsi­lia pop­red­ných fil­mo­vých ate­lié­rov, vý­rob­cov spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, dis­tri­bú­to­rov ob­sa­hu a tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí. UHD špe­ci­fi­ká­cie sú tiež ov­plyv­ne­né vý­sled­ka­mi spot­re­bi­teľ­ských pries­ku­mov.

Viac in­for­má­cií o UH­DA štan­dar­doch a špe­ci­fi­ká­ciách náj­de­te na www.uh­dallian­ce.org.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na news.sam­sung.com/glo­bal/sam­sung-elec­tro­nics-re­cei­ves-uhd-allian­ce-pre­mium-cer­ti­fi­ca­tion-for-its-2016-suhd-tv.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter