Intel predstavuje nové technologické možnosti na veľtrhu CES

Spo­loč­nosť In­tel dnes pred­sta­vi­la na veľtr­hu CES 2016 tech­no­ló­gie, kto­ré pri­ne­sú no­vé je­di­neč­né mož­nos­ti pre bež­ný ži­vot. V spo­lup­rá­ci so svo­ji­mi par­tner­mi pred­sta­vi­li pro­duk­ty a ino­va­tív­ne tech­no­ló­gie, kto­ré pri­ne­sú pok­rok v ob­las­ti di­gi­ta­li­zá­cie špor­tu, zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a zdra­via, hud­by, ume­nia, ro­bo­ti­ky a vy­ná­le­zov.

In­tel ozná­mil spo­lup­rá­cu so špor­to­vou sta­ni­cou ESPN a me­diál­nou spo­loč­nos­ťou Red Bull Me­dia Hou­se. Cie­ľom spo­lup­rá­ce bu­de navr­hnúť spo­loč­né rie­še­nia, kto­ré po­su­nú špor­tov­cov na inú úro­veň a pri­ne­sú je­di­neč­né zá­žit­ky zo sle­do­va­nia špor­to­vých pre­no­sov. Me­dzi ďal­ší­mi par­tner­mi sú spo­loč­nos­ti New Ba­lan­ce a Oak­ley, kto­ré bu­dú s In­te­lom pra­co­vať na per­so­na­li­zá­cii a vy­lep­šo­va­ní nás­tro­jov, kto­ré ľu­dia vy­uží­va­jú pri špor­te.

V ob­las­ti hud­by ozná­mil šéf spo­loč­nos­ti In­tel Brian Kr­za­nich via­croč­nú spo­lup­rá­cu s The Re­cor­ding Aca­de­my ako sú­časť prog­ra­mu pod náz­vom Next Ge­ne­ra­tion of GRAM­MY Mo­ments. Pros­tred­níc­tvom spo­lup­rá­ce sa do prog­ra­mu pri­ne­sú tech­no­lo­gic­ké ino­vá­cie, kto­ré prib­lí­žia evo­lú­ciu tech­no­ló­gií v hud­be. Pr­vým umel­com, kto­rý sa spo­lu s In­te­lom bu­de po­die­ľať na vy­tvo­re­ní je­di­neč­nej a at­rak­tív­nej šou, bu­de 6-ná­sob­ná dr­ži­teľ­ka oce­ne­nia Gram­my, hu­dob­ná iko­na La­dy Ga­ga.

V rám­ci spo­lup­rá­ce s par­tner­mi vy­stu­pu­jú do pop­re­dia tri tren­dy, kto­ré pod­ľa Kr­za­ni­cha udá­va­jú tón bu­dú­ce­mu sme­ro­va­niu tech­no­ló­gií - svet in­te­li­gen­tných a pre­po­je­ných za­ria­de­ní, tech­no­ló­gie so zmys­lo­vým vní­ma­ním po­dob­ným to­mu ľud­ské­mu a čo­raz pok­ro­či­lej­šie per­so­na­li­zo­va­nie vý­poč­to­vej tech­ni­ky.

„Čo­raz viac vní­ma­me do­pyt po tech­no­ló­giách, kto­ré by bo­li sú­čas­ne tran­sfor­ma­tív­ne, úpl­ne no­vé a zá­ro­veň prís­tup­né," po­ve­dal Kr­za­nich. „Ľudia up­red­nos­tňu­jú zá­žit­ky a skú­se­nos­ti pred sa­mot­ný­mi pro­duk­ta­mi viac, než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Tech­no­ló­gie In­tel tak pred­sta­vu­jú ka­ta­ly­zá­tor, kto­rý umož­ňu­je vy­tvá­rať no­vé a je­di­neč­né zá­žit­ky a tak pris­pie­vať ku zlep­šo­va­niu sve­ta, v kto­rom ži­je­me."

In­tel sa bu­de na­ďa­lej za­me­ria­vať na rie­še­nie veľ­kých spo­lo­čen­ských otá­zok v ob­las­ti tech­no­lo­gic­ké­ho prie­mys­lu a sú­čas­ťou toh­to od­hod­la­nia je načr­tnu­tie od­váž­ne­ho, anti­dis­kri­mi­nač­né­ho prog­ra­mu, v spo­lup­rá­ci s Vox Me­dia, Re/co­de a La­dy Ga­ga, na pod­po­ru rôz­nos­ti a za­čle­ne­nos­ti. Cie­ľom spo­loč­nos­ti In­tel pre rok 2016 je tiež za­bez­pe­čiť, aby z tzv. ne­kon­flik­tných ob­las­tí po­chá­dza­li nie­len su­ro­vi­ny pre mik­rop­ro­ce­so­ry, ale i pre jej šir­šiu pro­duk­to­vú zá­klad­ňu.

„Keď sme sa ako In­tel za­ča­li ve­no­vať otáz­kam mi­ne­rá­lov z kon­flik­tných ob­las­tí a me­dze­rám v ob­las­ti rôz­nos­ti a za­čle­ne­nos­ti, mno­ho ľu­dí nám po­ve­da­lo, že sta­via­me vzduš­né zá­mky," ne­chal sa po­čuť Kr­za­nich. „Spo­loč­ným úsi­lím sme však uká­za­li, že do­ká­že­me vý­znam­ne vplý­vať na to, ako sa bu­de ro­biť biz­nis a že mô­že­me vná­šať do biz­ni­su aj viac ľud­skos­ti."

Nas­le­du­jú pod­rob­nej­šie in­for­má­cie z pre­zen­tá­cie In­tel na CES 2016:

Di­gi­ta­li­zá­cia špor­to­vých zá­žit­kov:

In­tel ozná­mil spo­lup­rá­cu s ESPN, kto­rá má pre­po­jiť svet tech­no­ló­gií so sve­tom špor­to­vých vý­ko­nov už po­čas po­du­ja­tia X Ga­mes As­pen 2016. Mo­dul In­tel Cu­rie bu­de in­teg­ro­va­ný do snou­bor­din­go­vých sú­ťa­ží mu­žov Slo­pes­ty­le a Big Air. V reál­nom ča­se bu­de pos­ky­to­vať dá­ta tý­ka­jú­ce sa poč­tu ro­tá­cií vo vzdu­chu, vý­šky sko­ku, dĺžky sko­ku, rých­los­ti a si­ly do­pa­du. Prís­tup k tým­to dá­tam pos­kyt­ne špor­tov­com in­for­má­cie o ich vý­ko­ne, ana­ly­ti­kom pri­ne­sie dopl­ňu­jú­ce úda­je v reál­nom ča­se a di­vá­kom do­ma, či pria­mo na po­du­ja­tí sa po­núk­ne eš­te hl­bší zá­ži­tok. Pre­te­ky bu­dú vy­sie­lať te­le­víz­ne sta­ni­ce ESPN a ABC.

In­tel ozná­mil glo­bál­ne par­tner­stvo s Red Bull Me­dia Hou­se, kto­ré bu­de pre­bie­hať vo via­ce­rých ob­las­tiach a na rôz­nych plat­for­mách. Ria­di­teľ pre tech­no­ló­gie An­dreas Gall z Red Bull Me­dia Hou­se na pó­diu spo­loč­ne s Kr­za­ni­chom de­monštro­va­li, ako mô­žu špor­tov­ci a di­vá­ci zís­ka­vať okam­ži­té in­for­má­cie o špor­to­vom vý­ko­ne po­mo­cou tech­no­ló­gie In­tel Cu­rie a do­da­li, že viac no­vi­niek pred­sta­via eš­te v prie­be­hu ro­ku 2016 a nes­kôr.

In­tel spo­lup­ra­cu­je tiež s Rep­lay Tech­no­lo­gies na úpl­ne no­vých mož­nos­tiach, kto­ré špor­to­vým fa­nú­ši­kom na šta­dió­noch či do­ma umož­nia po­mo­cou tech­no­ló­gie freeD, op­ti­ma­li­zo­va­nej pre plat­for­my In­tel, opa­ko­va­ne sle­do­vať kľú­čo­vé mo­men­ty špor­to­vých po­du­ja­tí z tak­mer kaž­dé­ho mož­né­ho uh­la a po­de­liť sa o vlas­tne dot­vo­re­né krát­ke vi­deo s ce­lým sve­tom. Tech­no­ló­gia freeD vy­uží­va 6. ge­ne­rá­ciu pro­ce­so­rov In­tel Co­re a tech­no­ló­giu server­ov In­tel, kto­ré bo­li op­ti­ma­li­zo­va­né pre pos­ky­to­va­nie zá­žit­kov z pohl­cu­jú­cej zá­ba­vy.

Zme­ny na pô­de zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a zdra­via:

In­tel a New Ba­lan­ce ozná­mi­li stra­te­gic­kú spo­lup­rá­cu vo vý­vo­ji no­si­teľ­ných tech­no­ló­gií, kto­ré pre­po­je­ním špor­tov­ca a tech­no­ló­gie zlep­šia je­ho špor­to­vý vý­kon. V spo­loč­nos­ti New Ba­lan­ce sa za tým­to úče­lom vy­tvo­ri­la di­ví­ziu Di­gi­tal Sport. Po­čas pre­zen­tá­cie sa na pó­diu ved­ľa Kr­za­ni­cha ob­ja­vil šéf New Ba­lan­ce, Rob De­Mar­ti­ni. Oba­ja ma­li obu­té bež­ec­ké to­pán­ky s me­dzi­pod­ráž­ka­mi vy­ro­be­ný­mi za pou­ži­tia 3D tla­čiar­ne a vy­ba­ve­ný­mi tech­no­ló­giou In­tel Real­Sen­se. Ozná­mi­li tiež, že pra­cu­jú na špor­to­vých in­te­li­gen­tných ho­din­kách, kto­ré bu­dú v pre­da­ji po­čas via­noč­né­ho ob­do­bia 2016.

Oak­ley a In­tel po­núk­li svoj poh­ľad na in­te­li­gen­tné špor­to­vé oku­lia­re Ra­dar Pa­ce, kto­ré sa ak­ti­vu­jú hla­som a po­nú­ka­jú sys­tém kou­čo­va­nia v reál­nom ča­se. Oak­ley je pr­vou znač­kou sku­pi­ny Luxot­ti­ca, kto­rá spo­lup­ra­cu­je s In­te­lom na pre­po­je­ní pré­mio­vých, luxus­ných a špor­to­vých oku­lia­rov s in­te­li­gen­tný­mi tech­no­ló­gia­mi. Ino­vá­cie z di­el­ne In­tel a kva­lit­ný di­zajn, ma­te­riá­ly a pre­ve­de­nie z di­el­ne Oak­ley ma­jú pri­niesť in­te­li­gen­tné oku­lia­re pre bež­cov, cyk­lis­tov a nad­šen­cov te­les­né­ho cvi­če­nia, kto­rým pos­kyt­nú okam­ži­tú spät­nú väz­bu a ana­ly­ti­ku, tak aby do­ká­za­li sle­do­vať to ako nap­re­du­jú a moh­li zlep­šo­vať svoj vý­kon.

Ni­čím neoh­ra­ni­če­ný pries­tor pre krea­ti­vi­tu:

Šes­ťná­sob­ná dr­ži­teľ­ka oce­ne­nia Gram­my a glo­bál­na hu­dob­ná iko­na La­dy Ga­ga dnes ozná­mi­la svo­ju pr­vú spo­lup­rá­cu s In­tel, v sú­vis­los­ti s via­croč­ným par­tner­stvom me­dzi In­te­lom a The Re­cor­ding Aca­de­my, čo je sú­časť prog­ra­mu Next Ge­ne­ra­tion of Gram­my Mo­ments, kto­rý sa od­štar­tu­je po­čas týž­dňa Gram­my vo feb­ruári 2016. In­tel za­po­jil Haus of Ga­ga do spo­lup­rá­ce na pro­jek­te, kto­rý pred­sta­ví tech­no­ló­gie cez krea­ti­vi­tu na naj­vyš­šej úrov­ni. To­to par­tner­stvo by ma­lo vy­vr­cho­liť v pre­lo­mo­vej spo­lup­rá­ci, kto­rá bu­de in­špi­ro­vať svet k to­mu, aby si spo­me­nul na se­mien­ko ino­vá­cie.

Te­le­víz­na sku­pi­na MGM a di­gi­tál­ny pre­zi­dent Mark Bur­nett sa pri­po­jil ku Kr­za­ni­cho­vi na pó­diu a po­nú­kol rých­ly poh­ľad do no­vej sú­ťaž­nej šou (Ame­ri­ca's Grea­test Ma­kers) pre ino­vá­to­rov, kto­rí sa sna­žia pre­me­niť svo­je my­šlien­ky na sku­toč­nosť, či už v ob­las­ti lep­šie­ho mo­ni­to­ro­va­nia zdra­via, no­vých spô­so­bov ko­mu­ni­ká­cie až po mož­nos­ti hra­ni­čia­ce s na­šou pred­sta­vi­vos­ťou. Ame­ri­ca's Grea­test Ma­kers sa bu­de vy­sie­lať už tú­to jar na sta­ni­ci TBS a je sú­čas­ťou väč­šej ini­cia­tí­vy, kto­rá za­hŕňa pok­ry­tie na CNN.com, Bleacher Re­port a dal­ších di­gi­tál­nych znač­kách sku­pi­ny Tur­ner. Spus­til sa aj Di­gi­tal Hub (di­gi­tál­ny uzol) na strán­ke www.ame­ri­cas­grea­tes­tma­kers.com, kde sa po­zor­nosť ve­nu­je vy­ná­lez­com, no­vým ino­vá­ciam, tech­nic­kým ná­vo­dom a tiež uni­kát­nym týž­den­ným di­gi­tál­nym epi­zó­dam.

V ob­las­ti bez­pi­lot­ných lie­ta­jú­cich za­ria­de­ní (UAV) pred­vie­dol Brian Kr­za­nich za­ria­de­nie Yuneec Typ­hoon H vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou In­tel Real­Sen­se, kto­rá po­nú­ka schop­nos­ti vy­hnúť sa ko­lí­ziám a bu­de dos­tup­né v pr­vom polro­ku 2016. V ob­las­ti ro­bo­ti­ky pred­vie­dol Kr­za­nich osob­ný tran­spor­tér Segway od Ni­ne­bot, kto­rý sa do­ká­že pret­ran­sfor­mo­vať na ro­bo­ta. Tá­to ot­vo­re­ná plat­for­ma vy­ba­ve­ná pro­ce­so­rom In­tel Atom vy­uží­va ka­me­ru In­tel Real­Sen­se ZR3000 pre na­vi­gá­ciu v zlo­ži­tých pries­to­roch a in­te­li­gen­tnú inter­ak­ciu s pou­ží­va­teľ­mi a sen­zor­mi v do­mác­nos­ti. Segway plá­nu­je pre­daj ro­bo­ta s vý­vo­jár­skou sa­dou na dru­hý polrok 2016.

Viac zá­žit­kov pre ľu­dí:

Kr­za­nich vy­zdvi­hol plá­ny anti­dis­kri­mi­nač­né­ho úsi­lia v spo­lup­rá­ci s Vox Me­dia a Re/Co­de. Ini­cia­tí­va bu­de pre­zen­to­va­ná 7. ja­nuá­ra a po­mô­že vy­tvo­riť z náš­ho in­te­li­gen­tné­ho a pre­po­je­né­ho sve­ta bez­peč­nej­šie a exklu­zív­nej­šie mies­to.

Audi­ty tre­tích strán a pria­me ove­ro­va­nia zo stra­ny or­ga­ni­zá­cie pre do­dá­va­teľ­ský re­ťa­zec spo­loč­nos­ti In­tel potvr­dia, že za ne­kon­flik­tné bu­de mož­né ozna­čiť nie­len mik­rop­ro­ce­so­ry In­tel, ale aj šir­šiu zá­klad­ňu pro­duk­tov In­tel. Nep­res­taj­ná po­vin­nosť zod­po­ve­dať sa za do­dá­va­teľ­ský re­ťa­zec je pre In­tel nep­retr­ži­tý pro­ces.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter