Aliancia Renault – Nissan predstaví viac ako 10 autonómnych vozidiel v priebehu nasledujúcich štyroch rokov

Alian­cia Re­nault - Nis­san pred­sta­ví v naj­bliž­ších šty­roch ro­koch viac ako de­sať vo­zi­diel s tech­no­ló­giou auto­nóm­nej jaz­dy.

Glo­bál­na auto­mo­bi­lo­vá sku­pi­na vče­ra potvr­di­la, že do ro­ku 2020 pred­sta­ví ra­du vo­zi­diel s auto­nóm­nym ria­de­ním, a to v Spo­je­ných štá­toch, Euró­pe, Ja­pon­sku a Čí­ne. Tech­no­ló­gia bu­de in­šta­lo­va­ná do ma­so­vo vy­rá­ba­ných áut, kto­ré sú dos­tup­né za pri­ja­teľ­nú ce­nu.

Na­vy­še k to­mu Alian­cia Re­nault - Nis­san pred­sta­ví ap­li­ká­cie na pre­po­je­nie, kto­ré jed­no­du­cho umož­nia ľu­dom zos­tať v spo­je­ní s prá­cou, zá­ba­vou, či so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi.

"Alian­cia Re­nault-Nis­san sa za­via­za­la spl­niť dva cie­le - do­siah­nuť nu­lo­vé emi­sie a nu­lo­vú úmr­tnosť na ces­tách," po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ alian­cie Carlos Ghosn vo vý­skum­nom cen­tre alian­cie Re­nault-Nis­san, Si­li­con Valley. "A pre­to vy­ví­ja­me tech­no­ló­giu auto­nóm­nej jaz­dy pre ma­so­vý trh, pre vo­zid­lá na troch kon­ti­nen­toch."

Nu­lo­vé emi­sie a žiad­ne úmr­tia

Alian­cia je líd­rom v prie­mys­le čo sa tý­ka zni­žo­va­nia emi­sií. Pre­da­la už tak­mer 300 000 pl­ne elek­tric­kých vo­zi­diel od pre­da­ja pr­vé­ho mo­de­lu Nis­san Leaf v de­cem­bri 2010 v San Fran­cis­cu.

Bez­peč­nosť a efek­ti­vi­ta vo­zi­diel Alian­cie sa neu­ve­ri­teľ­ne zvý­ši­la. Nap­rík­lad po­čet úmr­tí a váž­nych zra­ne­ní vo vo­zid­lách Nis­san v Ja­pon­sku sa zní­žil za pos­led­ných 20 ro­kov o 61 %, po­čet úmr­tí a váž­nych zra­ne­ní vo vo­zid­lách Re­nault vo Fran­cúz­sku sa zní­žil za pos­led­ných 15 ro­kov o 80 %.

Auto­nóm­ne ria­de­nie pris­pe­je pre­dov­šet­kým k re­duk­cii chýb vo­di­ča. Prá­ve tie­to chy­by sú zod­po­ved­né za 90 per­cent všet­kých úmr­tí.

V ro­ku 2016 bu­de mať de­but tech­no­ló­gia s náz­vom "sing­le-la­ne con­trol," kto­rá bu­de jaz­diť auto­nóm­ne v jed­nom pru­hu di­aľ­ni­ce, vrá­ta­ne, na čas­té za­sta­ve­nia ná­roč­nej dop­ra­ve. V ro­ku 2018 pred­sta­ví alian­cia Re­nault-Nis­san tech­no­ló­giu s náz­vom "mul­ti-la­ne con­trol," kto­rá bu­de auto­nóm­ne ria­diť vo­zid­lo vo via­ce­rých pru­hoch na di­al­ni­ci, umož­ní vo­zid­lu sa­mo­čin­ne sa pre­ra­ďo­vať z pru­hu do pru­hu. A na­ko­niec, v ro­ku 2020 bu­de pred­sta­ve­ná tech­no­ló­gia s náz­vom "inter­sec­tion auto­no­my", v dos­lov­nom prek­la­de "kri­žo­vat­ko­vá auto­nó­mia," kto­rá umož­ní vo­zid­lu pre­chá­dzať cez kri­žo­vat­ky a jaz­diť v hus­tej dop­ra­ve bez zá­sa­hu vo­di­ča.

Nes­kôr v tom­to ro­ku Alian­cia pred­sta­ví no­vú auto­mo­bi­lo­vú ap­li­ká­ciu pre mo­bil­né za­ria­de­nia, kto­rá umož­ní ov­lá­dať va­še auto na di­aľ­ku. Ďal­ší rok bu­de od­pre­zen­to­va­ný pr­vý mul­ti­me­diál­ny sys­tem Alian­cie, kto­rý umož­ní prá­cu s mul­ti­mé­dia­mi a na­vi­gá­ciou, pre­po­je­ný bu­de s va­ším smar­tfó­nom. V ro­ku 2018 plat­for­ma Alian­cie Ko­nek­ti­vi­ta a inter­net ve­cí (Co­nec­ti­vi­ty & Inter­net of Things) pod­po­rí no­vé­ho asis­ten­ta "Vir­tual Per­so­nal As­sis­tant" špe­ciál­ne pre jed­not­liv­cov a biz­nis zá­kaz­ní­kov.

Všet­ky auto­nóm­ne tech­no­ló­gie bu­dú dos­tup­né na že­la­nie zá­kaz­ní­ka.

Kon­ver­gen­cia pre ví­ťaz­stvo

V ro­ku 2014 Alian­cia Re­nault-Nis­san "spo­ji­la" konštruk­tér­ske tí­my oboch spo­loč­nos­tí. Konštruk­tée­ri fir­my Re­nault a Nis­san pra­cu­jú spo­loč­ne ako je­den tím, aby pre­diš­li dup­li­ká­cii vo vý­vo­ji no­vých tech­no­ló­gií.

Iný­mi slo­va­mi, konštruk­té­ri Re­nault-Nis­san vy­vi­nu­li tech­no­lo­gic­ký "ba­lí­ček" vrá­ta­ne hardware a software ap­li­ká­cií. Pro­duk­to­vé tí­my pre Re­nault, Nis­san, In­fi­ni­ti a os­tat­né znač­ky Alian­cie bu­dú môcť ur­čiť, pre kto­rý ich mo­del sa jed­not­li­vé tech­no­ló­gie ho­dia. Vďa­ka tej­to spo­lup­rá­ci sú fir­my schop­né pra­co­vať efek­tív­nej­šie a s niž­ší­mi nák­lad­mi.

Roz­po­čet Alian­cie na vý­skum je prib­liž­ne 5 mi­liárd ame­ric­kých do­lá­rov. Štvr­tá naj­väč­šia auto­mo­bi­lo­vá sku­pi­na, kto­rá pre­dá kaž­dé de­sia­te auto na sve­te, má vý­skum­né cen­trá v šty­roch mes­tách: At­su­gi,Ja­pon­sko; Guyan­court, Fran­cúz­sko; Far­min­gton Hills, Mi­chi­gan; a Sun­ny­va­le, Ka­li­for­nia. Alian­cia má tak­tiež veľ­ké konštruk­tér­ske cen­trá v In­dii, Bra­zí­lii, Ru­mun­sku, Tu­rec­ku a ok­rem iných aj v Čí­ne.

Alian­cia 7. ja­nuá­ra ozná­mi­la, že naj­ala ma­na­žé­ra pre tech­no­ló­gie Or­gi­ho Re­dzi­ca, aby vie­dol in­cia­tí­vu sku­pi­ny v pre­po­je­nos­ti áut ako Se­nior vice­pre­zi­dent Alian­cie pre pre­po­je­nie auto­mo­bi­lov a mo­bil­ných slu­žieb.

Pred­tým za­stá­val Re­dzic po­zí­cie vo fir­mách No­kia, NAV­TEQ, Mo­to­ro­la a v star­tu­po­vej fir­me za­me­ra­nej na bez­drô­to­vé tech­no­ló­gie cy­ber­PIXIE. Pô­so­bil ako se­nior vi­ce pre­si­dent, Auto­mo­ti­ve v No­kia HE­RE, kde vie­dol sku­pi­nu Auto­mo­ti­ve Bu­si­ness Group. Re­dzic bu­de pra­co­vať v Pa­rí­ži a do­hlia­dať na tím vo Fran­cúz­sku a Ja­pon­sku.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter