Huawei v roku 2015 dodala 108 miliónov smartfónov, o 44 % viac ako v roku 2014

Spo­loč­nosť Huawei ozná­mi­la na kon­fe­ren­cii CES v Las Ve­gas ob­chod­né vý­sled­ky s vý­raz­ným me­dzi­roč­ným ná­ras­tom spot­re­bi­teľ­skej di­ví­zie. Tr­žby Huawei, kto­ré v ro­ku 2015 pre­vý­ši­li 20 mi­liárd USD zna­me­na­jú tak­mer 70 % me­dzi­roč­ný ná­rast. V ro­ku 2015 spo­loč­nosť do­da­la 108 mi­lió­nov smar­tfó­nov, o 44 % viac v po­rov­na­ní s ro­kom 2014, čím sa tak sta­la naj­väč­ším čín­skym a ce­los­ve­to­vo 3. naj­väč­ším vý­rob­com smar­tfó­nov. V ro­ku 2015 Huawei vý­raz­ne zvý­ši­la po­ve­do­mie o znač­ke a nad­via­za­la spo­lup­rá­cu s TOP sve­to­vý­mi znač­ka­mi.

Vďa­ka 108 mi­lió­nom do­da­ných ku­sov v ro­ku 2015 si spo­loč­nosť Huawei upev­ni­la svo­ju po­zí­ciu me­dzi tro­mi naj­väč­ší­mi vý­rob­ca­mi smar­tfó­nov, čo sa tr­ho­vé­ho po­die­lu tý­ka. Na čín­skom tr­hu si spo­loč­nosť od mar­ca 2015 dr­ža­la ve­dú­cu po­zí­ciu. Po­čas toh­to ob­do­bia pred­sta­vi­la dva pré­mio­vé smar­tfó­ny: P8 a Ma­te S. Ok­rem pre­lo­mu v Čí­ne za­zna­me­na­la ús­pech aj na ce­los­ve­to­vej úrov­ni. V zá­pad­nej Euró­pe do­sia­hol Huawei vý­bor­ných vý­sled­kov na tr­hu high-end mo­de­lov (smar­tfó­nov v ce­no­vom roz­me­dzí 400 ÷ 500 Eur). Me­dzi TOP tro­mi vý­rob­ca­mi sa umies­tnil v Špa­nielsku, Ta­lian­sku, Bel­gic­ku, Švaj­čiarsku, Por­tu­gal­sku a v nie­koľ­kých ďal­ších kra­ji­nách.

Spo­loč­nosť Huawei v ro­ku 2015 ra­zan­tne zvy­šo­va­la po­ve­do­mie o znač­ke:

  1. - mies­to v zoz­na­me TOP 100 sve­to­vých zna­čiek, zos­ta­vo­va­ný spo­loč­nos­ťou Inter­brand (v ro­ku 2014 bol Huawei na 94. mies­te).
  2. - naj­hod­not­nej­šia sve­to­vá znač­ka pod­ľa zoz­na­mu BrandZ 100.
  3. - Pod­ľa re­por­tu sve­to­vo uz­ná­va­nej vý­skum­nej in­šti­tú­cie IP­SOS skon­či­la spo­loč­nosť na mies­te v ras­te po­ve­do­mia o znač­ke (ná­rast zo 65 % v ro­ku 2014 na 75 % v ro­ku 2015).

- Po­ve­do­mie o znač­ke me­dzi­roč­ne vzrás­tlo v európ­skych kra­ji­nách: Por­tu­gal­sko (87 %), Ta­lian­sko (82 %), Špa­nielsko (79 %), Čes­ká re­pub­li­ka (75 %), Ho­lan­dsko (73 %), Ne­mec­ko (68 %).

- Vzhľa­dom k ná­ras­tu po­ve­do­mia o znač­ke na kľú­čo­vých sve­to­vých tr­hoch na­rás­tlo Huawei Pro­mo­ter Sco­re (NPS) na 47, čo spo­loč­nosť ra­dí ce­los­ve­to­vo na tre­tie mies­to.

Vy­so­ké pre­da­je a oce­ne­nie smar­tfó­nov P8, Ma­te 7, Ma­te S a Nexus 6P

Huawei za­ria­de­nia ako P8, Ma­te 7, Ma­te S ale­bo Nexus 6P bo­li v ro­ku 2015 po­zi­tív­ne pri­ja­té na ce­lom sve­te:

- Ce­los­ve­to­vé do­dáv­ky P8 do­siah­li 4,5 mi­lió­na ku­sov a smar­tfón zís­kal rad oce­ne­ní po ce­lom sve­te ako „Best Re­com­men­da­tion Award" se­ve­roeuróp­ske­ho Ljud & Bild, "Whi­te Gold Award" dán­ske­ho Tech-Test či oce­ne­nie EISA za „Best con­su­mer smar­tpho­ne 2015".

- V ro­ku 2015 bo­lo do­da­ných viac ako 7 mi­lió­nov ku­sov Ma­te 7, kto­rý bol oce­ne­ný ako „BEST of IFA 2014" a zís­kal oce­ne­nie od An­droid Aut­ho­ri­ty, GSM Are­na a Tom's Gui­de.

- Do­dáv­ky Ma­te S do­siah­li 800 000 ku­sov po­čas pr­vých šty­roch me­sia­cov od uve­de­nia na trh. Za­ria­de­nie zís­ka­lo 9 ce­los­ve­to­vých oce­ne­ní vrá­ta­ne „BEST of IFA 2015" od Glo­bal Tech­no­lo­gy Me­dia GI­GA a An­droid­PIT

- Huawei Nexus 6P, vy­ro­be­ný v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Goog­le, za­zna­me­nal veľ­ký ús­pech v Se­ver­nej Ame­ri­ke, kde bol v Goog­le Sto­re vy­pre­da­ný po­čas pr­vé­ho me­sia­ca po uve­de­ní.

Vy­so­ké in­ves­tí­cie do R&D a ino­vá­cií, 76 687 pa­ten­tov

Vý­bor­né ob­chod­né vý­sled­ky Huawei sú spä­té so znač­ný­mi in­ves­tí­cia­mi do ino­vá­cií a R&D. Spo­loč­nosť za­lo­ži­la po ce­lom sve­te 16 vý­skum­ných za­ria­de­ní, nap­rík­lad v Čí­ne, Ne­mec­ku, Švéd­sku, Rus­ku ale­bo In­dii. V ro­ku 2014 spo­loč­nosť in­ves­to­va­la 14,2 % roč­ných príj­mov do R&D a za­bez­pe­či­la si 76 687 pa­ten­tov, z kto­rých 18 000 sa vzťa­hu­je k za­ria­de­niam Huawei. Spo­loč­nosť ino­vá­cie nás­led­ne ap­li­ku­je do naj­nov­ších za­ria­de­ní. Nap­rík­lad po­čas pos­led­ných troch ro­kov in­ves­to­va­la spo­loč­nosť 98 mi­lió­nov USD do vý­skum­né­ho tí­mu vo Fran­cúz­sku, aby vy­vi­nul no­vý Huawei ISP pre Ma­te 8. Ten umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom vy­tvá­rať kva­lit­nej­šie fo­tog­ra­fie s rých­lej­ším os­tre­ním, lep­ším ja­som a ver­nej­ší­mi fa­reb­ný­mi od­tieň­mi. Ok­rem to­ho For­ce Touch tech­no­ló­gia pred­sta­ve­ná v Ma­te S pre­ko­na­la tra­dič­né dvoj­roz­mer­né do­ty­ko­vé tech­no­ló­gie. Tech­no­ló­gia od­tlač­kov pr­stov Fin­gerprint 2.0 zvý­ši­la roz­poz­ná­va­ciu rých­losť o 100 %. Pou­ží­va­te­lia tak­tiež oce­ni­li mož­nosť ov­lá­da­nia ob­ra­zov­ky kĺbom prs­ta.

Na kon­fe­ren­cii CES 2016 spo­loč­nosť Huawei pred­sta­vi­la rad par­tnerstiev so sve­to­vý­mi TOP znač­ka­mi:

- Spo­lup­rá­cu so šper­kár­skou spo­loč­nos­ťou Swarov­ski pri uve­de­ní Huawei Watch Jewel, pr­vých in­te­li­gen­tných ho­di­niek pre že­ny. Huawei Watch Jewel ma­jú ob­vod ci­fer­ní­ku po­sia­ty 68 zir­kón­mi od Swarov­ski, po­kým ta­lian­sky re­mie­nok spá­ja ele­gan­ciu s fun­kčnos­ťou.

- Spo­je­nie síl s Har­man Kar­don, pop­red­nou sve­to­vou audio znač­kou v prí­pa­de tab­le­tu M2 10.0.

- Spo­lup­rá­cu so spo­loč­nos­ťou Goog­le pri vý­ro­be no­vé­ho pré­mio­vé­ho smar­tfó­nu Nexus 6P vy­nies­la Huawei me­dzi TOP sve­to­vé znač­ky.

- Spo­lup­rá­cu s pop­red­ným sve­to­vý­mi vý­rob­ca­mi auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu ako GM, Volkswagen ale­bo PSA Peu­geot Cit­roën, v rám­ci in­teg­rá­cie Huawei auto­mo­bi­lo­vé­ho 4G ko­mu­ni­kač­né­ho mo­du­lu pre no­vé vo­zid­lá.

- Vstup na trh in­te­li­gen­tných do­mác­nos­tí, uve­de­ním Huawei Li­te OS, in­teg­ro­va­né­ho pro­to­ko­lu pre in­te­li­gen­tné za­ria­de­nia, kto­rý nas­le­du­je Hi­link. Spo­loč­nosť rov­na­ko nad­via­za­la spo­lup­rá­cu s viac ako 60 par­tner­mi ako Haiwe, Mi­dea, Skyworth ale­bo Broad­link.

- Spo­je­nie tech­no­ló­gie a mó­dy v rám­ci spo­lup­rá­ce s Vo­gue po­čas Fas­hion Week v Mi­lá­ne, spo­lup­rá­cu so sve­to­vo zná­mym fo­tog­ra­fom Ma­riom Tes­ti­nom a top mo­del­kou Karlie Kloss a mo­de­lom Sea­nom O'Pry, kto­rí spo­lup­ra­co­va­li na rek­lam­nej kam­pa­ni Huawei.

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te Huawei na con­su­mer.huawei.com/sk/Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter