Internet vecí: Tri riešenia pre inteligentné domy a mestá

Eric­sson (NAS­DAQ:ERIC) pred­sta­vil na veľtr­hu CES v Las Ve­gas tri no­vé rie­še­nia ur­če­né pos­ky­to­va­te­ľom ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb a ener­ge­tic­kým spo­loč­nos­tiam. Ide o no­vé tech­no­ló­gie, kto­ré umož­nia pri­ná­šať ino­va­tív­ne služ­by a us­po­ko­jo­vať po­žia­dav­ky rých­lo nas­tu­pu­jú­ce­ho inter­ne­tu ve­cí.

Z ne­ho sa stá­va kľú­čo­vý no­si­teľ zmien a tran­sfor­má­cie spo­loč­nos­ti aj vďa­ka to­mu, že spá­ja fy­zic­ký a di­gi­tál­ny svet. Na je­seň pub­li­ko­va­ná sprá­va Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port pred­po­ve­dá, že do ro­ku 2021 bu­de vo sve­te pri­po­je­ných na inter­net 28 mi­liárd za­ria­de­ní, pri­čom po­lo­vi­ca z nich má fun­go­vať na bá­ze M2M a inter­ne­tu ve­cí.

Niet po­chýb, že to zme­ní spo­loč­nosť ako ju poz­ná­me. Zme­ny pri­ne­sú in­te­li­gen­tné mes­tá, pri­po­je­né bu­dú na­še do­mo­vy, ale aj spot­re­bi­teľ­ské za­ria­de­nia kaž­dé­ho dru­hu. Eric­sson do toh­to ino­vač­né­ho pro­ce­su pris­pel tro­mi no­vý­mi rie­še­nia­mi:

  • Smart Me­te­ring ako služ­ba
  • User & IoT Da­ta Ana­ly­tics

Rie­še­nie 1: Smart Me­te­ring ako služ­ba

No­vin­ka od Eric­sso­nu umož­ní ener­ge­tic­kým spo­loč­nos­tiam out­sour­co­vať kom­plexné pro­ce­sy sú­vi­si­ca­ce so smart me­te­rin­gom. Potvr­dzu­jú to aj skú­se­nos­ti švéd­skej fir­my, kto­rá ta­kým­to spô­so­bom ria­di 42 mi­lió­nov od­ber­ných bo­dov po ce­lom sve­te. Ten­to prís­tup sľu­bu­je skrá­te­nie ča­su do­da­nia slu­žieb na trh, exce­lent­ný doh­ľad nad ria­de­ním a ope­rá­cia­mi, ako aj maximál­ne ús­po­ry nák­la­dov.

Z no­vé­ho rie­še­nia bu­dú pro­fi­to­vať aj spot­re­bi­te­lia. Lep­šie spra­vo­va­ný smart me­te­ring a in­te­li­gen­tnej­šie ener­ge­tic­ké sie­te pri­ne­sú spo­ľah­li­vej­šie služ­by, pres­nej­šiu fak­tu­rá­ciu a schop­nosť kon­tro­lo­vať a ria­diť svo­ju spot­re­bu. Rie­še­nie bu­de ko­mer­čne dos­tup­né v dru­hom kvar­tá­li 2016.

Rie­še­nie 2: User & IoT Da­ta Ana­ly­tics

Expo­nen­ciál­ny rast poč­tu pri­po­je­ných za­ria­de­ní je pre te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov príl­eži­tos­ťou po­nú­kať v eko­sys­té­me inter­ne­tu ve­cí viac slu­žieb ako len pos­ky­to­va­nie pri­po­je­nia. Nap­rík­lad ana­lý­zy zá­kaz­níc­kych dát sú­vi­sia­ce s inter­ne­tom ve­cí v reál­nom ča­se. Prá­ve tým sa za­obe­rá rie­še­nie User & IoT Da­ta Ana­ly­tics, kto­ré bu­de ko­mer­čne dos­tup­né od kon­ca dru­hé­ho kvar­tá­lu 2016.

Rie­še­nie 3: Networks Software 17A for Mas­si­ve IoT

V sep­tem­bri 2015 pred­sta­vil Eric­sson sa­du sof­tvé­ro­vých nás­tro­jov, kto­ré po­mô­žu zrý­chliť nás­tup inter­ne­tu ve­cí a od­strá­niť pre­káž­ky je­ho ma­so­vé­mu roz­ší­re­niu. Te­raz švéd­ska fir­ma priš­la s ak­tua­li­zá­ciou, kto­rá má rea­go­vať na oča­ká­va­né ma­sív­ne roz­ší­re­nie za­ria­de­ní v rám­ci inter­ne­tu ve­cí. Rie­še­nie s náz­vom Network Software 17A for Mas­si­ve IoT pod­po­ru­je mi­lió­ny pri­po­je­ní v rám­ci jed­nej lo­ka­li­ty. Sof­tvé­ro­vá ak­tua­li­zá­cia za­po­jí naj­nov­šiu ka­te­gó­riu za­ria­de­ní pre LTE pri­po­je­nie - úz­ko­pás­mo­vý inter­net ve­cí (Narrowband-IoT), do exis­tu­jú­cich sie­ťo­vých infra­štruk­túr. Zá­ro­veň umož­ní rých­le za­ve­de­nie spo­ľah­li­vej a bez­peč­nej mo­bil­nej ko­nek­ti­vi­ty a mi­ni­mál­ne cel­ko­vé nák­la­dy na in­ves­tí­ciu.

Úzko­pás­mo­vé tech­no­ló­gie v rám­ci inter­ne­tu ve­cí, ako nap­rík­lad smart me­te­ring ale­bo mo­ni­to­ring sen­zo­rov umož­nia flexibil­né šká­lo­va­nie a pod­po­ru mi­lió­nov pri­po­je­ní v rám­ci jed­nej lo­ka­li­ty. Ta­kis­to zni­žu­jú nák­la­dy mo­du­lov o 90 % a pos­ky­tu­je se­dem­krát lep­šie pok­ry­tie. V ús­por­nom re­ži­me do­ká­žu predĺžiť ži­vot­nosť ba­té­rie na 10 ro­kov, pri­čom mo­dul bu­de stá­le pri­po­je­ný a dos­tup­ný.

Rie­še­nie Eric­sson Networks Software 17A for Mas­si­ve IoT bu­de ko­mer­čne dos­tup­né v pos­led­nom štvrťro­ku 2016.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter