Profesionálny LG Sryker pre komerčné využitie

No­vý a väč­ší, LG Elec­tro­nics pred­sta­vu­je väč­šiu ko­mer­čnú ver­ziu svoj­ho Sty­le­ru, uni­kát­ne­ho par­né­ho sys­té­mu sta­ros­tli­vos­ti o ob­le­če­nie. Naj­nov­ší LG Sty­ler te­raz poj­me až šesť od­evov a je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou Wi-Fi, čo umož­ní zá­kaz­ní­kom ov­lá­dať ho od­kiaľ­koľ­vek.

Sty­ler do­ká­že os­vie­žiť ce­lý šat­ník, bez to­ho aby ste ob­le­če­nie mu­se­li na­má­čať ale­bo pou­ží­va­li škod­li­vé čis­tia­ce pros­tried­ky. Tá­to jem­ná me­tó­da pos­ky­tu­je ideál­ne rie­še­nie pre ob­le­če­nie, kto­ré si vy­ža­du­je oso­bit­nú sta­ros­tli­vosť, ako sú ka­bá­ty, svet­re a ku­sy vy­ro­be­né z vl­ny, ko­žu­ši­ny a ko­že. Jed­no­du­chým stla­če­ním tla­čid­la na do­ty­ko­vom ov­lá­da­com pa­ne­li za­čne tech­no­ló­gie TrueS­team™ ni­čiť viac ako 99,9 per­cent mik­ró­bov a bak­té­rií z ob­le­če­nia, čia­pok ale­bo šál. Re­no­mo­va­né in­šti­tú­ty Bri­tish Aller­gy Foun­da­tion (BAF) a Inter­tek potvr­di­li účin­nosť par­nej ste­ri­li­zá­cie Sty­le­ru.

„Na zá­kla­de po­čet­ných po­zi­tív­nych oh­la­sov ma­ji­te­ľov Sty­le­ru sme sa roz­hod­li roz­ší­riť por­tfó­lio a vy­ro­biť väč­ší mo­del za­me­ra­ný na ko­merč­ný sek­tor, kde nie je nú­dza o ob­le­če­nie, kto­ré pot­re­bu­je os­vie­žiť," po­ve­da­la An­drea De Sou­sa z LG.

No­vý Sty­ler má eš­te väč­šiu ka­pa­ci­tu pre jem­né od­evy ako blúz­ky, ka­bá­ty a det­ské ob­le­če­nie. Až päť ku­sov ob­le­če­nia sa zmes­tí na po­hyb­li­vý dr­žiak ra­mie­nok, kto­rý vďa­ka 220 otáč­kam za mi­nú­tu vy­hla­dí zá­hy­by. Na­vy­še časť pre sta­ros­tli­vosť o no­ha­vi­ce, kto­rá sa na­chá­dza na vnú­tor­nej stra­ne štý­lo­vých skle­ne­ných dve­rí, bo­la roz­ší­re­ná a poj­me no­ha­vi­ce až do veľ­kos­ti pá­su 48. Tá­to uži­toč­ná fun­kcia vy­rov­ná no­ha­vi­co­vé no­ha­vi­ce a vy­tvo­rí per­fek­tné pu­ky.

Ďal­šie vy­lep­še­nie pred­sta­vu­je mož­nosť Wi-Fi pri­po­je­nia, kto­ré umož­ňu­je stiah­nu­tie ďal­ších prog­ra­mov do smar­tfó­nu. Ok­rem to­ho mô­že Sty­ler po­sie­lať ozná­me­nia nap­rík­lad o spot­re­be ener­gie.

V prie­be­hu ro­ku 2015 pod­ro­bi­lo LG Sty­ler roz­sia­hle­mu tes­to­va­niu vo veľ­kých ho­te­loch a ob­chod­ných cen­trách, aby sa ubez­pe­či­lo, že ob­sto­jí na B2B tr­hu. V sú­čas­nej do­be pre­ve­ru­je mož­nos­ti pre umies­tne­nie no­vé­ho mo­de­lu v pro­fe­sio­nál­nych pre­vádz­kach.

No­vý Sty­ler bu­de k dis­po­zí­cii v Spo­je­ných štá­toch a Kó­rei v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka 2016.

Všet­ky no­vin­ky bu­dú k vi­de­niu v stán­ku LG #8204 v Cen­tral Hall v Las Ve­gas Con­ven­tion Cen­ter od 6. do 9. ja­nuá­ra 2016.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter