Inteligentný senzor LG ovláda celú domácnosť

LG Elec­tro­nics pred­sta­vu­je svoj naj­nov­ší prí­ras­tok do eko­sys­té­mu inter­ne­tu ve­cí, sen­zor Smar­tThinQ™ Hub. LG Smar­tThinQ Hub je vstup­nou brá­nou do sve­ta in­te­li­gen­tných sen­zo­rov a spot­re­bi­čov v do­mác­nos­ti. Ok­rem vzdia­le­né­ho ov­lá­da­nia do­ká­že zob­ra­ziť aj upo­mien­ky osob­né­ho ka­len­dá­ra či strea­mo­vať hud­bu zo vsta­va­né­ho rep­ro­duk­to­ra. Ele­gan­tne navr­hnu­tý sen­zor ob­sa­hu­je 3,5-pal­co­vý fa­reb­ný LCD dis­plej a pri­pá­ja sa pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie, čo uľah­ču­je oboj­smer­nú ko­mu­ni­ká­ciu s in­te­li­gen­tný­mi spot­re­bič­mi a sen­zor­mi v do­mác­nos­ti.

Smar­tThinQ Hub roz­ši­ru­je LG Smar­tThinQ plat­for­mu pre mo­ni­to­ro­va­nie a ria­de­nie do­má­cich spot­re­bi­čov, ako sú práč­ky, chlad­nič­ky, rú­ry, ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če, kli­ma­ti­zá­cia a naj­rôz­nej­šie sen­zo­ry. Zoh­rá­va ús­tred­nú úlo­hu v in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti, pre­to­že za­bez­pe­ču­je zber in­for­má­cií od jed­not­li­vých spot­re­bi­čov, ale aj ďal­ších za­ria­de­ní pri­po­je­ných k Smar­tThinQ sen­zo­ru cez Wi-Fi, Zig­Bee a Blue­tooth. Dá­ta sa zob­ra­zia v po­do­be ozná­me­nia na LCD ob­ra­zov­ke, prí­pad­ne pros­tred­níc­tvom za­bu­do­va­né­ho rep­ro­duk­to­ru.

„LG Smar­tThinQ Hub je len ďal­ším prík­la­dom ot­vo­re­né­ho prís­tu­pu, kto­rý ako ve­rí­me, je bu­dúc­nos­ťou in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti," po­ve­da­la An­drea De Sou­sa z LG. „Ot­vo­re­nosť a sil­né par­tner­stvo s líd­ra­mi sú ces­tou, ako viac sprís­tup­niť tech­no­ló­gie in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti bež­né­mu spot­re­bi­te­ľo­vi."

Rov­na­ko ako všet­ky do­má­ce spot­re­bi­če LG, aj Smar­tThinQ Hub je navr­hnu­tý tak, aby bol oz­do­bou kaž­dej do­mác­nos­ti. Prís­troj je vy­ba­ve­ný ko­vo­vým te­lom v dvoch at­rak­tív­nych fa­reb­ných pre­ve­de­niach: Cham­pag­ne Gold a čier­na. LCD dis­plej je mier­ne nak­lo­ne­ný, aby bol ľah­ko či­ta­teľ­ný a po­mo­cou vy­so­ko kva­lit­né­ho rep­ro­duk­to­ra je mož­né strea­mo­vať hud­bu z ti­sí­cov bez­plat­ných sta­níc z iHeartRa­dio ale­bo preh­rá­vať hud­bu zo smar­tfó­nu či tab­le­tu po­mo­cou Blue­tooth.

Smar­tThinQ Hub je kom­pa­ti­bil­ný s ce­lým ra­dom za­ria­de­ní, vrá­ta­ne iných zna­čiek, kto­ré pod­po­ru­jú ot­vo­re­ný sof­tvér AllJoyn®Spo­loč­nosť LG ne­dáv­no uzav­re­la par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťou Lowe, dru­hým naj­väč­ším har­dvé­ro­vým ma­loob­chod­ným re­ťaz­com na sve­te, pre in­teg­rá­ciu in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní spo­loč­nos­ti LG so služ­ba­mi pre in­te­li­gen­tnú do­mác­nosť Lowe Iris. Par­tner­stvo s ďal­ší­mi pos­ky­to­va­teľ­mi slu­žieb sú kľú­čo­vé pre kom­pa­ti­bi­li­tu sen­zo­rov na­prieč znač­ka­mi. Ta­ké­to spo­je­nia umož­ňu­jú LG po­núk­nuť svo­jím klien­tom uce­le­né ba­lí­ky pro­duk­tov a slu­žieb, kto­ré za­is­ťu­jú väč­šiu bez­peč­nosť, ús­po­ru ener­gie či vy­ššiu mie­ru uží­va­teľ­ské­ho po­ho­dlia. Set by mo­hol za­hŕňať Smar­tThinQ Hub, sen­zor Smar­tThinQ a ce­lý rad in­te­li­gen­tných prís­tro­jov a za­ria­de­ní, ako sú in­te­li­gen­tné os­vet­le­nie, po­hy­bo­vé sen­zo­ry či sen­zo­ry vl­hkos­ti.

LG Smar­tThinQ ™ Hub bu­de k vi­de­niu na veľtr­hu CES 2016 od 6. do 9. ja­nuá­ra 2016.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter