Inovované slúchadlá LG Tone Infinim™

V rám­ci veľtr­hu CES 2016 pred­sta­vu­je spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics svo­je naj­nov­šie slú­chad­lá LG To­ne In­fi­nimTM (HBS-910). Mô­žu sa poch­vá­liť mo­der­nej­ším di­zaj­nom, špič­ko­vou kva­li­tou zvu­ku a vy­ššou úrov­ňou uží­va­teľ­ské­ho po­ho­dlia. LG To­ne In­fi­nimTM bu­dú dos­tup­né v Spo­je­ných štá­toch od feb­ruára, ďal­šie kľú­čo­vé tr­hy bu­dú nas­le­do­vať.

Ako mo­der­ni­zo­va­ný nás­tup­ca po­pu­lár­nych HBS-900 zde­di­li slú­chad­lá LG To­ne In­fi­nimTM hlav­né pred­nos­ti pred­chá­dza­jú­ce­ho mo­de­lu, te­da fun­kciu na­ví­ja­nia káb­la slú­chadiel a skve­lý zvuk z di­el­ne Har­mon/Kar­don®. LG To­ne In­fi­nimTM pri­ná­ša op­ro­ti kon­ku­ren­čným slú­chad­lám aj ďal­šie fun­kcie a vý­ho­dy, ako je ce­lo­ko­vo­vé te­lo a ba­té­ria s veľ­kou ka­pa­ci­tou. Vďa­ka svo­jej mo­der­ni­zo­va­nej Quad-Layer Spea­ker Tech­no­lo­gyTM spros­tred­ku­jú slú­chad­lá svo­jim uží­va­te­ľom vy­vá­že­ný zvu­ko­vý zá­ži­tok a lep­ší po­mer frek­ven­čnej od­oz­vy, bo­hat­ší ba­sy a vý­raz­nej­šie vy­so­ké tó­ny.

Hluč­né pros­tre­die, frek­ven­to­va­ná uli­ca či prepl­ne­né dop­rav­né pros­tried­ky už nes­to­ja v ces­te čis­té­mu zvu­ku. Vďa­ka kva­lit­ným mik­ro­fó­nom LG To­ne In­fi­nimTM umož­ňu­jú svo­jím uží­va­te­ľom te­le­fo­no­vať v akom­koľ­vek pros­tre­dí. Spo­lu s tým­to no­vým mo­de­lom LG ak­tua­li­zo­va­lo aj svo­ju ap­li­ká­ciu To­ne & Talk a roz­ší­ri­lo ju o dve no­vé fun­kcie Voi­ce Me­mo and Find Me. Tie umož­ňu­jú pros­tred­níc­tvom LG To­ne In­fi­nimTM za­zna­me­ná­vať roz­ho­vo­ry a uľah­ču­jú aj lo­ka­li­zá­ciu stra­te­ných smar­tfó­nov.

„LG To­ne In­fi­nim ur­ču­je no­vý štan­dard pre bez­drô­to­vé slú­chad­lá," po­ve­da­la An­drea De Sou­sa z LG. „Ten­to no­vý mo­del pred­sta­vu­je prak­tic­ké a mo­bil­né audio rie­še­nie s dl­hou ži­vot­nos­ťou ba­té­rie, kto­ré je po­hodl­ne no­si­teľ­né, a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, má skve­lý zvuk," do­da­la.

No­vé LG To­ne In­fi­nimTM bu­dú k vi­de­niu na veľtr­hu CES 2016 od 6. do 9. ja­nuá­ra 2016.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter