LG rozširuje portfólio radu Music Flow

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) v rám­ci veľtr­hu CES 2016 uve­die no­vin­ky v ra­de pro­duk­tov Mu­sic Flow. Hlav­nou pred­nos­ťou mo­de­lov SH6, SH7 a SH8 s veľ­mi úz­kym pro­fi­lom a až ne­ná­pad­ným vzhľa­dom je mož­nosť bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia. Pred­sta­ve­né bu­dú aj no­vé mo­de­ly audio sys­té­mu X-Boom Sys­tems.

Mo­de­ly SH6, SH7 a SH8 po­nú­ka­jú ši­ro­kú šká­lu mož­nos­tí pre rôz­ne ná­roč­ných zá­kaz­ní­kov. Vďa­ka svoj­mu di­zaj­nu ne­ná­pad­ne za­pad­nú do akej­koľ­vek do­mác­nos­ti. Sú ideál­ne pre­dov­šet­kým pre do­má­ce ki­ná a te­da dok­res­le­nie skve­lé­ho zá­žit­ku zo sle­do­va­nia fil­mov. Mo­de­ly SH7 a SH8 sú dopl­ne­né aj bez­drô­to­vý­mi subwoofer­mi, kto­ré po­nú­ka­jú bo­ha­tý zvuk ba­so­vých tó­nov. Mo­del SH6 sa skla­dá zo šies­tich na se­be ne­zá­vis­lých rep­ro­duk­to­rov, kto­ré vďa­ka ino­va­tív­nej štruk­tú­re ve­de­nia vzdu­chu pod­po­ru­jú hĺbku preh­rá­va­ných tó­nov.

„Rad pro­duk­tov Mu­sic Flow je me­dzi zá­kaz­ník­mi veľ­mi ob­ľú­be­ný a na tr­hu to­to audio rie­še­nie pre do­mác­nos­ti za­ne­chá­va ur­či­te vý­znam­nú sto­pu. Na­vy­še sú ľah­ko pre­po­ji­teľ­né so smar­tfón­mi po­mo­cou Blue­tooth," ho­vo­rí An­drea De Sou­sa z LG. „Ve­rí­me, že no­vin­ky, kto­ré sme te­raz pred­sta­vi­li, os­lo­via ná­roč­ných pos­lu­chá­čov i nad­še­ných us­po­ria­da­te­ľov do­má­cich pár­ty," do­dá­va.

Ďal­ší­mi uve­de­ný­mi no­vin­ka­mi sú tri mo­de­ly X‑Boom Sys­tems, kto­ré pred­sta­vu­jú jed­not­né audio rie­še­nie s mož­nos­ťou bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia. Mo­de­ly X-Boom So­lo (OM7560 a OM5560) po­nú­ka­jú in­ten­zív­ny zvuk pre pár­ty aj jed­no­du­ché kva­lit­né oz­vu­če­nie nie­koľ­kých mies­tnos­tí v do­mác­nos­ti. Vďa­ka fun­kcii X-Boom Sam­pler Crea­tor si uží­va­teľ mô­že ľah­ko nah­rať aký­koľ­vek zvuk a okam­ži­te ho pre­niesť do X-Boom za­ria­de­nia. Tie­to, ako aj tre­tí po­nú­ka­ný mo­del (CM9960) sú dopl­ne­né o Par­ty Thrus­ter, kto­rý vy­tvá­ra fa­reb­nú sve­tel­nú show pres­ne syn­chro­ni­zo­va­nú so zvu­kom.

Všet­ky no­vin­ky bu­dú k vi­de­niu v stán­ku LG #8204 v Cen­tral Hall v Las Ve­gas Con­ven­tion Cen­ter od 6. do 9. ja­nuá­ra 2016.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter