LG WebOS 3.0 získla certifikát UL pre inteligentnú domácnosť

No­vý ope­rač­ný sys­tém je všeo­bec­ne po­va­žo­va­ný za naj­jed­no­duch­ší a naj­viac in­tui­tív­ny sys­tém pre in­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry, čo te­raz potvr­di­la aj pred­ná sve­to­vá tes­to­va­cia a cer­ti­fi­kač­ná or­ga­ni­zá­cia UL. Kon­krét­ne bo­la tes­to­va­ná kom­pa­ti­bi­li­ta toh­to sys­té­mu s in­te­li­gen­tný­mi za­ria­de­nia­mi v do­mác­nos­ti. Pa­ten­to­va­ná ap­li­ká­cia IoTV v pro­duk­toch ra­du LG SMART TV 2016 pri­ná­ša fun­kcie pre sprá­vu do­mác­nos­ti s mož­nos­ťou ov­lá­da­nia chyt­rých spot­re­bi­čov pros­tred­níc­tvom te­le­ví­zo­rov so sys­té­mom webOS 3.0.

Po pri­po­je­ní sa na dis­ple­ji te­le­ví­zo­ry LG SMART zob­ra­zí stav jed­not­li­vých za­ria­de­ní. Pros­tred­níc­tvom te­le­víz­nej ob­ra­zov­ky mô­žu pou­ží­va­te­lia ov­lá­dať kon­krét­ne do­má­ce spot­re­bi­če, ako sú chlad­nič­ky, kli­ma­ti­zá­cie ale­bo práč­ky pri­po­je­né cez Wi-Fi ale­bo ká­bel. So sys­té­mom webOS 3.0 mô­žu zá­kaz­ní­ci ov­lá­dať in­ten­zi­tu os­vet­le­nia v mies­tnos­ti ale­bo zme­niť nas­ta­ve­nie tep­lo­ty kli­ma­ti­zač­nej jed­not­ky.

„Vždy sme vi­de­li te­le­ví­zor v obý­va­cej iz­be ako mo­zog in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti a LG Smart TV s webOS 3.0 bo­la s oh­ľa­dom na ten­to fakt navr­hnu­tá," po­ve­da­la An­drea De Sou­sa z LG. „Spo­loč­nosť LG bu­de aj na­ďa­lej vy­ví­jať in­te­li­gen­tné do­má­ce pro­duk­ty, kto­ré pred­čia oča­ká­va­nia spot­re­bi­te­ľov," dopl­ni­la.

UL ude­li­la cer­ti­fi­kát ra­de OLED a UHD te­le­ví­zo­rov s webOS 3.0. Tech­no­ló­gia in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti bu­de k vi­de­niu v Smart Ho­me zó­ne stán­ku LG #8204 v Cen­tral Hall v Las Ve­gas Con­ven­tion Cen­ter od 6. do 9. ja­nuá­ra 2016.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter