Nová verzia WebOS 3.0

LG Elec­tro­nics pred­sta­vu­je naj­nov­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu pre Smart TV. LG webOS 3.0 bol navr­hnu­tý tak, aby pos­ky­to­val vý­ni­moč­ný uží­va­teľ­ský kom­fort a in­tui­tív­nu na­vi­gá­ciu. Od svoj­ho uve­de­nia na trh v ro­ku 2014 zbe­rá chvá­lu ako je­den z naj­všes­tran­nej­ších ope­rač­ných sys­té­mov pre smart TV. WebOS 3.0 ďa­lej po­nú­ka kľú­čo­vé fun­kcie, kto­ré pres­lá­vi­li je­ho pred­chod­cu a pri­dá­va k nim ďal­šie mož­nos­ti ov­lá­da­nia.

LG webOS 3.0 po­nú­ka tri no­vé chyt­ré fun­kcie, Ma­gic Zoom, Ma­gic Mo­bi­le Con­nec­tion a vy­lep­še­ný Ma­gic Re­mo­te, kto­ré po­sú­va­jú uží­va­teľ­ský zá­ži­tok na úpl­ne no­vú úro­veň. Ma­gic Zoom umož­ňu­je uží­va­te­ľom zväč­šiť ob­jek­ty a pís­me­ná na ob­ra­zov­ke bez zme­ny kva­li­ty ob­ra­zu. Po­mo­cou fun­kcie Ma­gic Mo­bi­le Con­nec­tion mož­no ľah­ko pri­po­jiť smar­tfón k te­le­ví­zo­ru pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie LG TV Plus a sprís­tup­niť ap­li­ká­ciu pria­mo na ob­ra­zov­ke. Ino­vo­va­ný Ma­gic Re­mo­te má pri­da­né no­vé tla­čid­lá pre jed­no­duch­šie a pria­me ov­lá­da­nie set-top boxov (STB).

WebOS 3.0 bol navr­hnu­tý s cie­ľom pos­kyt­núť uží­va­te­ľom LG TV jed­no­du­chým spô­so­bom kva­lit­ný di­gi­tál­ny ob­sah. To do­ka­zu­je aj uni­kát­ne fun­kcie Chan­nel Plus, kto­rá pos­ky­tu­je ši­ro­kú šká­lu nad­štan­dar­dné­ho ob­sa­hu (OTT) v uží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vom for­má­te. Chan­nel Plus po­nú­ka jed­not­ný zoz­nam ka­ná­lov, v kto­rom je kom­bi­no­va­ný OTT ob­sah s kla­sic­ký­mi te­le­víz­ny­mi ka­nál­mi. To di­vá­kom umož­ňu­je sle­do­vať OTT ob­sah rov­na­kým spô­so­bom ako aké­koľ­vek iné vy­sie­la­nie.

Chan­nel Plus mož­no tiež ov­lá­dať po­mo­cou ap­li­ká­cie, kto­rá prie­bež­ne zob­ra­zu­je od­po­rú­ča­ný prog­ram pros­tred­níc­tvom wid­ge­tov. Vďa­ka spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Xumo (www.xumo.com), po­nú­ka Chan­nel Plus za­dar­mo množ­stvo kva­lit­né­ho di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu z rôz­nych zdro­jov ako nap­rík­lad Bloom­berg, TI­ME Inc., Con­dé Nast En­ter­tain­ment či The Wall Street Jour­nal. Ne­chý­ba ani pré­mio­vý ob­sah v po­do­be Buz­zFeed, Pop­Su­gar ale­bo Mo­de Me­dia a z ras­tú­cej di­gi­tál­nej a mul­ti-ka­ná­lo­véj sie­te (sie­te MCN), rov­na­ko ako z me­dzi­ná­rod­ných prog­ra­mo­vých po­núk.

LG SMART TV s webOS 3.0 po­nú­ka ce­lý rad no­vých fun­kcií a vy­lep­še­ní pre vy­ššiu úro­veň do­má­cej te­le­víz­nej zá­ba­vy:

Chan­nel Ad­vi­sor zhro­maž­ďu­je úda­je o pre­hlia­da­ných dá­tach, čas­to sle­do­va­ných prog­ra­moch a ak­tua­li­zu­je in­for­má­cie o nad­chá­dza­jú­com prog­ra­me;

Mul­ti-view umož­ňu­je sle­do­vať dva prog­ra­my zá­ro­veň či nap­rík­lad je­den te­le­víz­ny prog­ram a film na Blue-ray;

Mu­sic Player app spus­tí hud­bu pros­tred­níc­tvom te­le­víz­nych rep­ro­duk­to­rov aj keď je TV vy­pnu­tá;

Pros­tred­níc­tvom IoTV app je mož­né ov­lá­dať in­te­li­gen­tné do­má­ce spot­re­bi­če LG aj iných zna­čiek, kto­ré sú kom­pa­ti­bil­né.

„S hr­dos­ťou pred­sta­vu­je­me naj­vý­raz­nej­šiu ak­tua­li­zá­ciu sys­té­mu webOS od je­ho uve­de­nia na trh," ho­vo­rí An­drea De Sou­sa z LG. „WebOS je o jed­no­du­chos­ti, jed­no­du­chom pri­po­je­ní, ov­lá­da­ní aj po­ze­ra­ní. Ilus­tru­je to náš zá­vä­zok mať ve­dú­cu úlo­hu na tr­hu so Smart TV, pri­ná­šať zá­kaz­ní­kom, čo sku­toč­ne pot­re­bu­jú a up­lat­niť ino­vá­cie a krea­ti­vi­tu v praxi," do­da­la.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter