LG rozširuje spoluprácu a vylepšuje technológie i obsah 4K HDR televízorov

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics v rám­ci veľtr­hu CES 2016 pred­sta­vu­je kľú­čo­vé par­tner­stvo s pop­red­ný­mi tech­no­lo­gic­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi a pos­ky­to­va­teľ­mi ob­sa­hu, aby spot­re­bi­te­ľom po­núk­la vy­so­ko kva­lit­ný 4K HDR ob­raz.

No­vé LG OLED a su­per UHD te­le­ví­zo­ry pre rok 2016 sú navr­hnu­té tak, aby pod­po­ro­va­li exis­tu­jú­ce štan­dar­dné for­má­ty HDR, ako je HDR10 a Dol­by Vi­sion™. Spo­loč­nos­ti LG, Dol­by a Net­flix pre­vied­li ob­ľú­be­ný se­riál Da­re­de­vil do 4K Dol­by Vi­sion™ HDR kva­li­ty špe­ciál­ne pre LG OLED te­le­ví­zo­ry. Dol­by Vi­sion™ pl­ne vy­uží­va tech­no­ló­giu OLED. Zvý­raz­ňu­je svet­lé tó­ny, tma­vá je hlb­šia, de­tai­ly a far­by sú vi­di­teľ­nej­šie a ne­po­rov­na­teľ­né s bež­ný­mi te­le­ví­zor­mi.

„Spo­loč­nosť LG be­rie te­le­víz­ny ob­sah rov­na­ko váž­ne ako tech­no­ló­gie a har­dvér," ho­vo­rí An­drea De Sou­sa z LG. „Spo­lup­rá­ca s ďal­ší­mi par­tner­mi je dô­le­ži­tou sú­čas­ťou na­šej sna­hy pri­niesť na­šim zá­kaz­ní­kom viac vý­hod a rých­lo roz­ší­riť dos­tup­nosť kva­lit­né­ho ob­sa­hu."

LG sa tiež spo­ji­lo s ra­dou vý­znam­ných glo­bál­nych pos­ky­to­va­te­ľov strea­mo­va­né­ho ob­sa­hu, aby za­bez­pe­či­lo, že bu­de dos­tup­ný pre HDR vy­sie­la­nie. Pô­vod­né HDR prog­ra­my z Ama­zo­nu, vrá­ta­ne The Man in the High Cast­le, Red Oaks, Tran­spa­rent a Mo­zart in the Jung­le, bu­dú pred­ve­de­né v LG stán­ku na veľtr­hu CES. Náv­štev­ní­ci si tiež bu­dú môcť pr­výk­rát preh­rať HDR ob­sah z YouTu­be, de­monštro­va­ný vďa­ka Goog­le vp9-Pro­fi­le 2 co­dec. YouTu­be bu­de preh­rá­vať HDR pros­tred­níc­tvom svo­jej TV ap­li­ká­cie, kto­rú sa chys­tá spus­tiť ten­to rok.

Ďal­šou za­ují­ma­vos­ťou LG stán­ku na toh­to­roč­nom veľtr­hu CES bu­de pro­jek­cia scén z fil­mu Mar­ťan štú­dia 20th Cen­tu­ry Fox na HDR OLED te­le­ví­zo­roch s po­mo­cou Vi­di­ty vi­deo preh­rá­va­ča od Wes­tern Di­gi­tal. Po­pu­lár­ny film bol pre­ve­de­ný do HDR, aby vy­nik­li je­ho veľ­ko­le­pé ves­mír­ne scé­ny.

Ďal­ším vý­znam­ným par­tne­rom je spo­loč­nosť Har­mo­nic, ofi­ciál­ny UHD par­tner pre NA­SA. Tá pre LG vy­tvo­ri­la špe­ciál­ne tma­vé pro­jek­čné mies­tnos­ti navr­hnu­té pre vy­sie­la­nie HDR zá­be­rov z hl­bo­ké­ho ves­mí­ru na­to­če­ných prá­ve v NA­SA. Náv­štev­ní­ci tak bu­dú mať mož­nosť za­žiť ves­mír z no­vej per­spek­tí­vy.

LG bu­de tiež vy­sie­lať HDR v spo­lup­rá­ci s lo­kál­nou te­le­ví­ziou v Las Ve­gas. Vý­bor Ad­van­ced Te­le­vi­sion Sys­tems vy­vi­nul ATSC 3.0. Bež­ne pou­ží­va­né vy­sie­la­nie vy­uží­va de­ko­dér HEVC (High Ef­fi­cien­cy Vi­deo Co­de), op­ro­ti to­mu no­vá ge­ne­rá­cia kom­pres­nej tech­no­ló­gie vi­dea v Spo­je­ných štá­toch a pok­ro­či­lej­ší pre­nos vý­raz­ne zlep­šu­jú kva­li­tu ob­ra­zu.

Všet­ko bu­de k vi­de­niu v stán­ku LG #8204 v Cen­tral Hall v Las Ve­gas Con­ven­tion Cen­ter od 6. do 9. ja­nuá­ra 2016.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter