Nový rad LG SUPER UHD televízorov

Stre­dom po­zor­nos­ti stán­ku LG Elec­tro­nics na veľtr­hu CES 2016 bu­de naj­nov­ší a naj­mo­der­nej­ší rad te­le­víz­nych pro­duk­tov. V pr­vej fá­ze sa bu­de jed­nať o mo­de­ly 65UH9500, 86UH9550, 65UH8500 a 75UH8550. Tie­to SU­PER UHD te­le­ví­zo­ry po­núk­nu vy­lep­še­ný ob­raz a zvuk, HDR (High Dy­na­mic Ran­ge) a je­di­neč­ný LG ULTRA ten­ký di­zajn.

Oba top mo­de­ly UH9500 a UH9550 sa mô­žu poch­vá­liť naj­pok­ro­či­lej­ší­mi IPS dis­plej­mi s fun­kcia­mi, ako je True Black pa­nel a Con­trast Maximi­zer. True Black Pa­nel je pa­ten­to­va­ná tech­no­ló­gia, kto­rá mi­ni­ma­li­zu­je od­les­ky a zvy­šu­je kon­trast­ný po­mer pre lep­ší zá­ži­tok zo sle­do­va­nia, za­tiaľ čo Con­trast Maximi­zer pri­ná­ša väč­šiu hĺbku a kon­trast.

„Sme pres­ved­če­ní, že na­še naj­nov­šie SU­PER UHD te­le­ví­zo­ry vzbu­dia ob­rov­skú vl­nu zá­uj­mu ako u kon­ku­ren­cie, tak u spot­re­bi­te­ľov," po­ve­da­la An­drea De Sou­sa z LG. „Sme je­di­ná spo­loč­nosť so stra­té­giou za­me­ra­nou na OLED aj IPS te­le­ví­zo­ry."

Tech­no­ló­gia HDR Plus umož­ňu­je tým­to mo­de­lom zob­ra­ze­nie ob­sa­hu v roz­lí­še­ní 4K HDR. Na­vy­še tech­no­ló­gia ULTRA Lu­mi­nan­ce vý­raz­ne zvy­šu­je kon­trast me­dzi tma­vý­mi a svet­lý­mi ob­las­ťa­mi, čo vý­raz­ne zvy­šu­je HDR efekt. Vďa­ka kom­pa­ti­bil­ným HDR a HDMI por­tom a kon­ver­zii SDR-to-HDR mô­žu di­vá­ci sle­do­vať tak­mer HDR ob­sah z ľu­bo­voľ­né­ho štan­dar­dné­ho zdro­ja.

Fun­kcia Co­lorPri­me Plus Pre zväč­šu­je fa­reb­ný roz­sah, kto­rý je mož­né zob­ra­ziť na ob­ra­zov­ke. Tá­to tech­no­ló­gia vy­uží­va roz­ší­re­né spek­trum fa­rieb k vy­kres­le­nie šir­šej šká­ly od­tie­ňov a vy­tvá­ra tak realis­tic­kej­ší ob­raz s väč­šou hĺbkou. Ďal­šou no­vin­kou je Billion Rich Co­lors vy­uží­va­jú­ci 10-bi­to­vý pa­nel a 10-bi­to­vý vý­kon pro­ce­so­ra na vy­jad­re­nie viac ako jed­nej mi­liar­dy mož­ných fa­rieb. S pod­po­rou štan­dar­du no­vej ge­ne­rá­cie pre vy­sie­la­nie BT.2020 sú tie­to te­le­ví­zo­ry bu­dúc­nos­ťou.

UH9500 je vďa­ka no­vé­mu di­zaj­no­vé­mu kon­cep­tu LG eš­te ten­ší než je­ho pred­chod­ca. Zní­že­nie me­dze­ry me­dzi pa­ne­lom a za­dným kry­tom ša­si, hĺbke ultra­ten­kej ob­ra­zov­ky 6,6 mm a tak­mer ne­vi­di­teľ­né­mu rám­če­ku na­vo­dzu­jú po­cit, že sa te­le­ví­zor vzná­ša. Po­kiaľ ide o zvuk, ne­má UH9500 kon­ku­ren­ciu. No­vá fun­kcia LG Ma­gic Sound Tu­ning ana­ly­zu­je di­vác­ke pros­tre­die a pris­pô­so­bu­je zvuk kon­krét­nym pod­mien­kam pries­to­ru.

Mo­de­ly UH8500 a UH8550 tiež po­nú­ka­jú fun­kcie Co­lorPri­me Plus, Billion Rich Co­lors, ULTRA Lu­mi­nan­ce a Con­trast Maximi­zer v mier­ne od­liš­nom di­zaj­ne.

LG SU­PER UHD te­le­ví­zo­ry s HDR bu­dú k vi­de­niu v stán­ku LG #8204 v Cen­tral Hall v Las Ve­gas Con­ven­tion Cen­ter od 6. do 9. ja­nuá­ra 2016.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter