Nový Wi-Fi router TP-LINK TL-MR6400 zvládne mobilné pripojenie cez 4G LTE

Spo­loč­nosť TP-LINK, pop­red­ný sve­to­vý do­dá­va­teľ sie­ťo­vých pro­duk­tov pre do­mác­nos­ti a ma­lé fir­my, uvá­dza na slo­ven­ský trh Wi-Fi rou­ter TL-MR6400 s mo­bil­ným mo­de­mom. No­vin­ka umož­ňu­je vy­tvo­riť lo­kál­nu bez­drô­to­vú sieť s rých­los­ťou pre­no­su až 300 Mbit/s a zá­ro­veň pos­ky­tu­je prís­tup k inter­ne­tu pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho pri­po­je­nia 4G LTE s rých­los­ťou až 150 Mbit/s.

Za­ria­de­nie sa ho­dí naj­mä tam, kde nie je k dis­po­zí­cii pev­né pri­po­je­nie k inter­ne­tu - a to ako aj pre pod­ni­ko­vé pou­ži­tie na fi­rem­ných ak­ciách či veľtr­žných stán­koch, tak aj pre do­má­ce pot­re­by na ces­tách, či cha­tách a cha­lu­pách. Up­lat­ne­nie si náj­de tiež tam, kde je po­ža­do­va­ná ná­sob­ne vy­ššia rých­losť pri­po­je­nia než po­nú­ka­jú dnes naj­ob­vyk­lej­šie mo­bil­né sie­te 3G.

TL-MR6400_1.jpg

Rých­la a sta­bil­ná mies­tna sieť pre ná­roč­né úlo­hy

Rou­ter TP-LINK MR6400 umož­ňu­je vy­tvo­riť bez­drô­to­vú sieť Wi-Fi v pás­me 2,4 GHz s rých­los­ťou až 300 Mbit/s, čo pos­ta­ču­je aj pre ply­nu­lé preh­rá­va­nie strea­mo­va­né­ho vi­dea v HD kva­li­te, sťa­ho­va­nie veľ­kých ob­je­mov dát ale­bo vi­deo­kon­fe­ren­čné ho­vo­ry. In­teg­ro­va­né an­té­ny za­is­ťu­jú sta­bil­né pri­po­je­nie s veľ­kým do­sa­hom. Vďa­ka mo­bil­né­mu pri­po­je­niu 4. ge­ne­rá­cie (LTE) je mož­né do­siah­nuť rých­losť pri­po­je­nia k inter­ne­tu až 150 Mbit/s. K dis­po­zí­cii je aj štan­dard­ný port WAN/LAN pre ľu­bo­voľ­né ďal­šie pri­po­je­nie - káb­lo­vé, DSL ale­bo op­tic­ké.

Jed­no­du­ché spre­vádz­ko­va­nie bez ruč­nej kon­fi­gu­rá­cie

Pre spre­vádz­ko­va­nie sta­čí do rou­te­ru vlo­žiť ak­tív­nu 4G LTE SIM kar­tu ale­bo pri­po­jiť WAN/LAN ká­bel do štan­dar­dné­ho por­tu RJ45 a všet­ky nas­ta­ve­nia sie­te pre­beh­nú auto­ma­tic­ky.

Rou­ter TL-MR6400 je už k dis­po­zí­cii v pre­daj­nej sie­ti par­tne­rov TP-LINK a to za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 144,40 EUR.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti

  • Zdie­ľa­nie 4G LTE pri­po­je­nia s rých­los­ťou pre­no­su až 150 Mbit/s
  • Wi-Fi sieť štan­dar­du 802.11n s rých­los­ťou až 300 Mbit/s
  • In­teg­ro­va­né an­té­ny za­is­ťu­jú sta­bil­né Wi-Fi pri­po­je­nie
  • Ne­vy­ža­du­je kon­fi­gu­rá­ciu - sta­čí vlo­žiť SIM kar­tu a za­ria­de­nie za­pnúť
  • Vý­ber rôz­nych ty­pov pri­po­je­ní vďa­ka in­teg­ro­va­né­mu LAN/WAN por­tu
  • Pod­po­ra pri­po­je­nia vo všet­kých ge­ne­rá­ciách mo­bil­ných sie­tíOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter